Strona Główna Nr aukcji: 1384330697
BIAŁA KSIĘGA FAKTY I DOK.Z OKR.2 WOJEN ŚWIATOW.

BIAŁA KSIĘGA FAKTY I DOK.Z OKR.2 WOJEN ŚWIATOW.

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2010-12-28 19:51:11
Data zakończenia aukcji: 2011-01-07 19:50:00
Dane aukcji
cena aukcji: 59.99 PLN
Kup teraz: NIE
Parametry
Język: polski
Okładka: miękka
Region: Europa
Rok wydania (xxxx): 1964
Stan: używany
Tematyka: Wielkie wojny, kampanie, bitwy
WSTĘP - SPIS TREŚCI - OPIS:PRZEDMOWA


Jeśli nieskończoność uznać za symbol niezawisłości Narodu i suwerenności Państwa, można powiedzieć, że Polacy i Polska w ciągu ostatniego pół wieku przeszli dwa pełne cykle: od zera do nieskończoności i od nieskończoności do zera.
Z cyklu pierwszego do niniejszego Zbioru zostały włączone tylko nieliczne dokumenty, częściowo zapomniane i niełatwo do¬stępne, zaś młodemu pokoleniu bodaj w ogóle nieznane. Obrazu¬ją one polskie cele oraz rosyjskie plany rozwiązania Sprawy Pol¬skiej. Traktat Ryski z marca 1921 r. był zrealizowaniem pier¬wszych i, jak się okazało, czasowym tylko zrezygnowaniem z drugich. Po osiemnasto-i-pół-letnim „interludium", na jesieni 1939 r. Moskwa powróciła do realizowania swoich dawnych planów i historia dla Polski cofnęła się o ćwierć wieku.
Wypadki w kraju po klęsce wrześniowej były tak niezwy¬kłe, że przekraczały możność rozumienia przez ludzi z zewnątrz. Tym ważniejsze było gromadzenie i przechowanie oryginalnych dokumentów współczesnych. Rozumieli to zdławieni, lecz niezła-mani ludzie w kraju. Jeszcze w toku wojny przekazane zostało przez ruch podziemny do Londynu obszerne, kilkusetstronicowe opracowanie ROSJA — POLSKA (wrzesień 1939 — lipiec 1941). Fakty i dokumenty, zrobione bodaj we Lwowie. Z konieczności anonimowy autor (czy autorzy) tego opracowania we wstępnym „objaśnieniu" pisał:

równo przez drobiazgowe porównanie ze źródłami, jak i przez szcze¬gółowy przegląd filologiczny tłumaczeń. Dopiero po takiej korekcie nadawać się będą do naukowego jak i praktycznego zużytkowania. W obecnej formie przedstawiają tyle błędów pisarskich i maszynowych, że należy przestrzec przed innym traktowaniem tej kopii zbioru niż jako materiału surowego który musi być jeszcze najgruntowniej sko-lacjonowany i skorygowany i —■ o ile to będzie w ogóle wykonalne — uzupełniony. W swej obecnej postaci dokumenty niżej zebrane mogą mieć znaczenie tylko i wyłącznie informacyjne. Przyczyną tego stanu rzeczy są trudne warunki wojenne, które każą odsunąć do sposobniej-szej chwili pracę mniej istotną i ważną obecnie, gdy druk zbioru jest mo¬żliwy dopiero w dalekiej perspektywie; jak największe natomiast zgro¬madzenie -materiałów wydaje się najpilniejszym obecnie zadaniem. Do¬piero po zakończeniu gromadzenia materiałów, możliwe będzie skolacjo-nowanie ich treści, o ile oczywiście inne wojenne zajęcia na to po¬zwolą. Dalszym etapem byłoby przygotowanie monografii obejmującej analizę tych materiałów..."
Nie wiem, co się stało z owym opracowaniem, które przed laty przeszło dwudziestu miałem w ręku i porobiłem zeń szereg notatek, uzupełniając gromadzone już wówczas na własną rękę dokumenty i materiały. Obawiam się, że jeśli w ogóle nie zagi¬nęło, długo jeszcze będzie musiało czekać na spełnienie postula¬tów jego sumiennego autora przed ewentualnym ogłoszeniem dru¬kiem. Na to, na razie, ani na emigracji, ani — tym bardziej — w kraju nie zanosi się. A z biegiem czasu rosną nowe pokolenia, dla których dziwne i straszne wypadki sprzed ćwierć wieku są tylko w znacznym stopniu nieznaną Historią.
Zwrócił na to uwagę Redaktor „Kultury", pisząc 3 maja rb. w liście do mnie:
„W tym roku wypada masa rocznic, m.in, 25-a rocznica wybuchu wojny. Widząc ostatnio masy młodych ludzi z kraju, mogłem się prze¬konać, że ludzie ci dosłownie nic nie wiedzą o roli Sowietów w latach 39 i 40. Przyszło mi na myśl opracowanie czegoś w rodzaju „białej księgi", zawierającej teksty różnych dokumentów. Wyobrażam sobie to w objętości jakichś 80 stronic".
Niespodziewany Ust obudził we mnie wspomnienia opra¬cowania krajowego i myśl o „testamencie" jego Autora. „Wo¬jenne zajęcia" dawno ustały, a ani gromadzenie materiałów, ani ich „kólacjonowanie" zakończone nie zostały. Co gorzej, cofnę¬liśmy się bodaj pod tym względem w stosunku do lat wojen¬nych.
Aczkolwiek i zakreślony termin wykonania pracy i jej pro¬jektowana objętość wydawały mi się początkowo przeszkodami nie do pokonania, zdecydowałem pracę podjąć. Od lat groma-

dzone „na wszelki wypadek" materiały, ostatnio uzupełnione dzię¬ki dostępowi do bezcennych zbiorów Instytutu Hoouera, umo¬żliwiły mi jej wykonanie. Z góry zakreślone rozmiary zmusiły do dużej selekcji dokumentów i, przeważnie, do przytaczania z nich tylko najistotniejszych wyjątków, a takie do ograniczenia do mi¬nimum przypisów i uwag oraz łączącego dokumentu tekstu. Ten ostatni był konieczny, ze względu na przeznaczenie Zbioru nie dla specjalistów, lecz przede wszystkim młodzieży. Pomimo to usiło¬wałem nie rezygnować z metody, stosowanej przy pracach nauko¬wych; starałem się możliwie dotrzeć do oryginalnych iródeł i przy dokonywaniu tłumaczeń poświęcałem walory stylu na rzecz ścisłości. Dokumenty sowieckie cytuję przeważnie według ofi¬cjalnych współczesnych Izwiestij, podając pełny nr i datę dzien¬nika. Ze względu na specyficzny charakter sowieckiej prasy, sto¬sunkowo obficie cytuję także komunikaty i wiadomości oficjal¬nej TASS — Telegraficznej Agencji Sowieckiego Sojuzu — oraz indywidualnych korespondentów, którzy z reguły ściśle odźwier-ciadlali oficjalną politykę rządową i partyjną. Obok źródeł rosyj¬skich uwzględniłem również, w mniejszym stopniu, źródła pol¬skie, francuskie i niemieckie. Wśród ostatnich, zarówno współ¬cześnie ogłaszane, jak i odkryte następnie w zdobytych po woj¬nie tajnych archiwach. Uwzględniam także ogłoszone przez Litwi¬nów tajne dokumenty sowieckie, znalezione w Kownie w czerwcu 1941 r. Przy każdym dokumencie podaję kolejny nr w Zbiorze, język lub języki oryginału, oraz źródło, z którego dokument zo¬stał zaczerpnięty. Opuszczone części tekstu zaznaczam (...). Nie¬kiedy zamiast monotonnego powtarzania pełnych oficjalnych nazw czy tytułów stosuję powszechnie używane skróty, np. ZSSR, WCIK itp. Terminów „sowiecki" „radziecki" używam równo¬legle, tak jak to miało miejsce współcześnie w tekstach komu¬nistycznych w języku polskim (ob. dok. 184 i 192). Wyjątkowo przytaczam zeznania byłych więźniów sowieckich (dok. 86 i 87), które w swoim czasie widziałem, a które wciąż pozostają w de¬pozycie zastrzeżonym w Instytucie Hoovera.
Podkreślając wyjątkowe zasługi tego Instytutu w groma¬dzeniu i przechowywaniu rzadkich źródeł dla najnowszej historii, pracę niniejszą poświęcam Autorowi -wspomnianego wyżej opraco¬wania „krajowego", lub Jego pamięci.
Stanford, Kalifornia 10 czerwca 1964 r.
Wiktor. SUKIENNICKI


SPIS TREŚCI


PRZEDMOWA 1
I. Polskie cele i rosyjskie plany (1914-1917) (str. 11-20)
Dok- 1. Z przemówienia J. Piłsudskiego w Oleandrach w Krakowie
3. VIII. 1914 r. (wyjątek) 11
2. Odezwa do Polaków w- ks. Mikołaj Mikołajewicza z 14. VIII.
1914 12
3. Uchwała Piotrogrodzkiej Rady Delegatów z 27. III. 1917 .. 12
4. Odezwa Rzędu Tymczasowego z 29. III. 1917 13
5. Z przemówienia Lenina w obronie rezolucji o wojnie z 10.
V. 1917 (wyjątek) 14
6. Z przemówienia Lenina w sprawie narodowościowej z 12. V.
1917 (wyjątki) 15
7. Z pisma ministra Guczkowa do premiera Lwowa z 5. IV.
1917 (wyjątki) 16
8. Ze sprawozdania z II konferencji SDKPiL w Rosji w maju
1917 (wyjątki) 17
9. Projekt uchwały w sprawie Komisarza do Spraw Polskich
z 7. XII. 1917 18
10. Ze sprawozdania z obchodu 25-lecia SDKPiL w Moskwie, 27.
VIII. 1918 (wyjątki) 19
11. Z uchwały w sprawie narodowościowej z października 1918 . . 20
II. Żołnierze polscy w Rosji w 1917-1919 (str. 20-29)
Dok. 12. Z rezolucji SDKPiL w sprawie polskich formacji wojskowych
w Rosji z maja 1918 (wyjątek) 21
13. Instrukcja Stalina w sprawie formacji narodowościowych z
28. XI. 1917 21
14. Z rozmowy telegraficznej Krylenki z Trockim na początku
grudnia 1917 22
15. Rozkaz Krylenki do Polskiego Korpusu z 9. XII. 1917 .... 22


16. Z rozkazu Krylenki do Polskiego Korpusu z 4, II. 1918 (wy¬
jątki) 23
17. Z operacyjno-strategicznego zarysu działań bojowych Armii
Czerwonej (wyjątki) 23
18. Z memoriału Związku Wojskowych Polaków (Lewicy) do Ra¬
dy Komisarzy Ludowych w sprawie „zajść grudniowych" w
Biełgorodzie (wyjątki) 24
19. Komunikat o uchwale Rady Komisarzy Ludowych w tej spra¬
wie 25
20. Ze sprawozdania z II konferencji SDKPiL w Rosji w maju
1918 (wyjątki) 26
21. Z artykułu Trybuny (Moskwa) z 6. VIII. 1918 (wyjątki) . . 27
22. Ze wspomnień J. Podsiadło, żołnierza polskiego pułku czerwo¬
nego (wyjątki) 28
III. Płonne próby sowietyzacji Polski (1918-1920) (str. 29-43)
Dok. 23. Z listu Lenina do Swierdłowa i Trackiego z 1. X. 1918 (wy¬
jątek) 29
24. Z referatu Trockiego w Woroneżu 18. XI. 1918 (wyjątek) 29
25. Z artykułu Stalina „Przepierzenie" z 17. XI. 1918 (wyjątki) 30
26. Z przemówienia Pestkowskiego na otwarciu III konfreencji
SDKPiL w Rosji w listopadzie 1918 (wyjątki) 31
27. Z referatu Bobińskiego „Chwila obecna i zadania naszej Par¬
tii" (wyjątki) 31
28. Z ogłoszenia w Trybunie (Moskwa) w listopadzie i grudniu
1918 (wyjątki) 32
29. Z artykułu wstępnego „Do Szeregów" w Trybunie z 17. XI.
1918 (wyjątki) 33
30. Z operacyjno-strategicznego zarysu działań bojowych Armii
Czerwonej (wyjątek) 33
31. Z odezwy CKW SDKPiL w Moskwie z 1. XII. 1918 (wy¬
jątki) 34
32. Z odezwy Zjazdu KPRP „Do Proletariatu Polski" w War¬
szawie z 16. XII. 1918 (wyjątki) 35
33. Z uchwał zjazdu KPRP w Warszawie o „Najbliższych zada¬
niach partii" (wyjątki) 35
34. Z artykułu w Sztandarze Socjalizmu „O duszę żołnierza" z
29. XII. 1918 (wyjątki) 36
35. Z artykułu „Na progu Nowego Roku" w Sztandarze Socja¬
lizmu z 1. I. 1919 (wyjątki) 36
36. Z artykułu „Przed wyborami" w Sztandarze Socjalizmu z 18.
I. 1919 (wyjątki) 36
37. Ze sprawozdania Unszlichta o działalności KPRP na zjazd
Komunistycznej Międzynarodówki w marcu 1919 (wyjątki) 37
38. Ze sprawozdania o działalności Komisariatu Polskiego w Rosji
z 29. XII. 1918 (wyjątki) 38
39. To samo z 19. I. 1919 (wyjątki) 38
40. To samo z 28. I. 1919 (wyjątek) 38
41. Z komunikatu o konferencji SDKPiL i PPS w Moskwie w
Izwiestjach 21. I. 1919 (wyjątek) 39

42. Z memoriału CKW KPRP do Rew.-Wojennej Rady Repu¬
bliki w sprawie utworzenia polskiej armii (wyjątki) 39
43. Komunikaty Centroplenbieżu o porozumieniach
a. z sowieckim rządem ukraińskim 41
b. z rządami Polski, Litwy i Białorusi 42
44. Depesza Swierdłowa do Trockiego z 22. I. 1919 43
45. Informacje o piśmie Cziczerina z 8. II. 1919 43
IV. Wymuszony kompromis (1921-1939) (str. 44-56)
Dok. 46. Z przemówienia J. Dąbskiego w Rydze z 18. III. 1921 (wy-
__ jatek) .. .. 44
47. Z odpowiedzi A. Joffego (wyjątek) 44
48. Z Traktatu Ryskiego z 18. III 1921 (wyjątki) 46
49. Z Konwencji o określeniu agresji z 3. VII. 1933 (wyjątki) 47
Załącznik do art. 3 Konwencji 48
50. Z Paktu Nieagresji pomiędzy Polska i ZSRR z 25. VII. 1932
(wyjątki) 48
51. Z Protokułu z 5. V. 1934, przedłużającego Pakt Nieagresji
do 1945 r. (wyjątki) , 49
52. Ze wspomnień sowieekiego ambasadora Majskiego (wyjątek) 50
53. Polsko-Sowiecki Komunikat z 26. XI. 1938 51
54. Z raportu francuskiego posła w Bułgarii z 16. XII. 1938 (wy¬
jątek) 52
55. Z raportu francuskiego ambasadora w Niemczech z 7. V.
1939 (wyjątek) 53
Ze streszczenia rozmowy w Berlinie 6. V. 1939 (wyjątki) 53
56. Z przemówienia Mołotowa na Radzie Najwyższej ZSRR 31.
V. 1939 (wyjątki) 54
57. Pismo Becka o wizycie W. Potemkina w Warszawie z 13. V.
1939 55
58. Z przemówienia Szaronowa w Warszawie 2. VI. 1939 (wy¬
jątki) 56
V. Pierwszy Pakt Ribbentrop-Mołotow (23. VIII. 1939) i jego skutki
(str. 56-75) Dok. 59. Umowa o Nieagresji pomiędzy Niemcami i ZSRR z 23. VIII.
1939 56
60. Tajny Protokuł dodatkowy do tej umowy 57
6] .Z referatu Woroszyłowa z 31. VIII. 1939 (wyjątek) 58
62. Z wywiadu Woroszyłowa z 27. VIII. 1939 (wyjątki) 59
63. Z raportu ambasadora Grzybowskiego z 8. IX. 1939 (wyjątki) 60
64. Z instrukcji Ribbentropa dla ambasadora niemieckiego w Mo¬
skwie z 3. IX. 1939 (wyjątki) 60
65. Odpowiedź Mołotowa Ribbentropowi z 5. IX. 1939 61
66. Fałszywa wiadomość TASS o zajęciu Warszawy przez Niem¬
ców z 9. IX. 1939 62
67. Depesza ambasadora niemieckiego o gratulacjach Mołotowa . . 62
68. Instrukcja Ribbentropa dla ambasadora w Moskwie z 9. IX.
1939 62


69. Raport ambasadora o odpowiedzi Mołotowa z 9. IX. 1939 . . 63
70. Komunikat TASS o powołaniu rezerwistów do Armii Czerwo¬
nej z 10. IX. 1939 ■ 63
71. Z raportu ambasadora niemieckiego w Moskwie o konferencji
z Mołotowym 10. IX. 1939 (wyjątki) 63
72. Z notatki wiceministra Szembeka o rozmowie z ambasadorem
Szaronowym z 11. IX. 1939 (wyjątki) 64
73. Z komunikatu TASS o naruszaniu przez samoloty polskie so¬
wieckiej granicy z 14. IX. 1939 (wyjątek) 65
74. Wiadomości TASS o rzekomych rozruchach („powstaniach")
w Polsce z 14. IX. 1939 65
75. Z wiadomości TASS o sytuacji na granicy polsko-litewskiej
z 15. IX. 1939 (wyjątki) 65
76. Z wiadomości TASS o ucieczce rządu polskiego z 16. IX.
1939 (wyjątki) 66
77. Raport ambasadora niemieckiego w Moskwie o rozmowie x
Mołotowym 14. IX. 1939 66
78. Instrukcje Ribbentropa dla ambasadora w Moskwie z 15. IX.
1939 67

79. Raport ambasadora o wykonaniu tej instrukcji 68
80. Raport ambasadora niemieckiego w Moskwie z 17. IX. 1939 69
81. Raport ambasadora polskiego w Moskwie z 17. IX. 1939 .. 70
82. Nota rządu ZSRR do Ambasady Polskiej z 17. IX. 1939 .. 70
83. Nota rządu ZSRR z 17. IX. 1939 o „stosowaniu polityki
neutralności" '*
84. Oświetlenie wypadków przez prasę sowiecką z 18. IX. 1939 71
85. Z przemówienia Mołotowa przez radio 17. IX. 1939 (wyjątki) 72
86. Z zeznań b. więźnia sowieckiego T.S. ze Zdołbunowa (wy¬
jątek) 72
87. Z zeznań b. więźnia sowieckiego J.Ż. z Ostroga (wyjątek) 73
88. Komunikat operacyjny Sztabu Generalnego Armii Czerwonej
z 17 IX. 1939 73
89. Komunikat TASS o wizytach Chruszczowa i Timoszenki na
terytorium Polski 74
90. Z raportu radcy ambasady niemieckiej w Moskwie z 18. IX.
1939 (wyjątki) 74
91. Niemiecko-sowiecki komunikat z 18. IX. 1939 75
VI. Drugi Pakt Hibbentrop-Mołotow (28. IX. 1939): „ostateczne" rozwią¬zanie Sprawy Polskiej (str. 75-82)
Dok. 92. Z raportu ambasadora niemieckiego w Moskwie o rozmowie
ze Stalinem 18. IX. 1939 (wyjątki) 76
93. Z instrukcji Ribbentropa dla ambasadora niemieckiego z 19.
IX. 1939 (wyjątki) 76
94. Raport amabasadora niemieckiego w Moskwie z 20. IX. 1939 77
95. Instrukcja Ribbentropa dla ambasadora w Moskwie z 23. IX.
1939 77
Mapa, wyrażająca „rosyjski pogląd" w sprawie „ostatecznej struktury
polskiego terytorium" z 23. IX. 1939 "8

96. Raport ambasadora niemieckiego o rozmowie ze Stalinem i
Motorowym 25. IX. 1939 79
97. Rozkład wizyty Ribbentropa w Moskwie 27-29. IX. 1939 . . 79
98. Niemiecko-sowiecki Traktat o Granicy i Przyjaźni z 28. IX.
1939 80
99. Tajny Protokuł Dodatkowy I do tego traktatu 80

100. Tajny Protokuł Dodatkowy II do tego traktatu 81
101. Deklaracja rządu Rzeszy Niemieckiej i rzędu ZSRR z 28. IX.
1939 81
102. List Mołolowa do Ribbentropa w sprawie współpracy gospo¬
darczej 82
VII. „Okryli siebie sławą w bojach..." (str. 82-88)
Dok. 103. Komunikat operacyjny Sztabu Generalnego Armii Sowieckiej
z 22. IX. 1939 83
104. Z takiegoż komunikatu z 23. IX. 1939 (wyjątek) 83
105. " " z 24. IX. 1939 (wyjątek) 83
106. " " z 26. IX. 1939 (wyjątek) 84
107. " " z 28. IX. 1939 (wyjątek) 85

108. Ulotka komatidarma Kowalowa do żołnierzy Armii Polskiej
(jacsimile) 85
109. Ulotka Dowódcy Frontu Ukraińskiego Timoszenki do żoł¬
nierzy (facsimile) 86
110. Z expose Mołotowa na Radzie Najwyższej ZSRR z 31. X.
1939 (wyjątek) 87
111.2 rozkazu Woroszyłowa z 7. XI. 1939 (wyjątki) 87
112. Z rozkazu Woroszyłowa z 19. XI. 1939 (wyjątki) 88
113. Z pozdrowienia Stalina dla sowieckiej kawalerii (wyjątek) 88
VIII. Nie okupacja lecz natychmiastowe wcielenie do ZSSR (str. 88-99)
Dok. 114. Z rozporządzenia Hitlera o podziale i zarządzie terenów wscho¬
dnich z 8. X. 1939 (wyjątki) 89
115. Z rozporządzenia Hitlera o zarządzie zajętych terenów pol¬
skich z 12. X. 1939 (wyjątki) 89
116. Z artykułu o „Okupacji" w Wielkiej Encyklopedii Sowiec¬
kiej z 1939 r. (wyjątki) 90
117. Z noty Narkomindiełu do Ambasady Polskiej w ZSRR z 5.
I. 1942 (wyjątki) 91
118. Z takiejż noty z 17. I. 1942 (wyjątki) 92
119. Z rozmowy telefonicznej redakcji Prawdy w Moskwie z 20.
IX. 1939 (wyjątki):
z Nowogródkiem (płk. Misujew) 93
z Baranowiczami (komisarz pułku Rożków) 94
120.Z telefonogramu z Wilna z 22. IX. 1939 (wyjątki) 94
121. „Lwów w owe dni" — z korespondencji w Prawdzie z 28.
IX. 1939 (wyjątki) 94
122. Z telefonogramu komisarza Korolewa z Baranowicz z 21. IX.
1939 95


123. Z telefonogramu komisarza Dibrowy z Równego z 21. IX.
1939 (wyjątki) 95
124. Z rozmowy telefonicznej z Lida z 22. IX. 1939 (wyjątki) .. 95
125. Z artykułu I, Ekslera „Ślusarz z Brześcia" (wyjątki) .... 96
126. Z korespondencji w Prawdzie z 23. IX. 1939 z Baranowicz i
Stołpców (wyjątki) 96
127. „W Białymstoku'* — z korespondencji w Prawdzie z 25. IX,
1939 (wyjątki) 97
128. To samo z 28. IX. 1939 (wyjątki) 97
129. Z komunikatu TASS o inspekcji Chruszczowa w zagłębiu naf¬
towym 26. IX. 1939 (wyjątki) 98
130. Z korespondencji z Wołkowyska z 25. IX. 1939 (wyjątki) . . 98
131. Z pisma Timoszenki do ukraińskich organizacji w Czortkowie
(wyjątki) 98
IX. Usiłowanie legalizacji zaborów (str. 99-115)
Dok. 132. Z artykułu wstępnego Prawdy z 30. IX. 1939 (wyjątki) .. 99
133. Orędzie Prezydenta Rzplitej w Paryżu 30. IX. 1939 100
Sowiecka reakcja na odrodzenie władz polskich w Paryżu — rysunek
Kukryniksów 101
134. Postanowienie Rady Wojennej Frontu Ukraińskiego z 3. X.
1939 o wojewódzkich „zarządach tymczasowych" 102
135. Z postanowienia-odezwy Lwowskiego Zarządu Tymczasowego
w sprawie wyborów do Ukraińskiego Zgromadzenia Narodo¬
wego z 4. X. 1939 (wyjątki) 103
136. Postanowienie Rady Wojennej Fr. Ukrain, z 5. X. 1939 o
zatwierdzeniu Komitetu dla spraw organizacji wyborów .... 104
137. Postanowienie Rady Wojennej Fr. Ukr. z 6 X. 1939 o termi¬
nie wyborów 105
138. Postanowienie Rady Wojennej Fr. Ukr. z 6. X. 1939 o za¬
twierdzeniu „Ustawy w sprawie wyborów" 105
139. „Ustawa o Wyborach do Ukraińskiego Zgromadzenia Narodo-
dowego" (wyjątki) 106
140. Wiadomość o naradzie przewodniczących Tymczasowych Za¬
rządów w Wołkowysku 4. X. 1939 109
141. Komunikat TASS o naradzie przewodniczących Tymczasowych
Zarządów we Lwowie 109
142. Z komunikatu TASS z 10. X. 1939 o mającym nastąpić zwo¬
łaniu Zgromadzenia Narodowego we Lwowie (wyjątki) .... 110
143. Z komunikatu TASS z 11. X. 1939 o przygotowaniu zwoła¬
nia Zgromadzenia Narodowego w Białymstoku (wyjątki) . . 111
144. Z „Notatek z podróży" Walentyna Katajewa z 6. X. 1939
(wyjątki) 112
145. Z korespondencji w Prawdzie z 20. X. 1939 .,W pociągu"
(wyjątki) 112
146. Z telefonogramu z Dubna „Niezapomniane spotkania" (wyjąt¬
ki) 113
147. Z telefonogramu o żołnierzach agitatorach (wyjątki) 113

148. Z artykułu komisarza brygady P. Dibrowy o „Komisarzach"
(wyjątki) 114
149. Z korespondencji ze Lwowa z 18. X. 1939 (wyjątki) .... 114
150. Z korespondencji ze Stanisławowa o „Czerwonoarmistach-agi-
tatorach" (wyjątki) 114
151. Z korespondencji Katajewa z Białegostoku z 22. X. 1939
(wyjątki) 115
152. „Dnie przedwyborcze we Lwowie" — wyjątki z koresponden¬
cji w Prawdzie 115
153. Chruszczow w dniu wyborów (wyjątki) 115
X. Sowieckie „wybory" i „zgromadzenia narodowe" (str. 116-127)
Dok. 154. Wyjątki z korespondencji w dniu „wyborów" ze Lwowa .... 116
155. " z Grodna .... 116
156. z Białegostoku 116
157. " " " " z Tarnopola .. 117
158. " z Białegostoku 117
159. " z Gródka Jagie¬
llońskiego 117
160. Wyjątki z korespondencji w dniu „wyborów" ze Lwowa .... 117
161. " ze Lwowa .... 118
162. Z komunikatu lwowskiego Komitetu dla Organizacji Wyborów
(wyjątki) 118
163. Z komunikatu białostockiego Komitetu dla Organizacji Wy¬
borów (wyjątki) 119
164. Z komunikatu o otwarciu zgromadzenia lwowskiego (wyjątki) 120
165. Otwarcie zgromadzenia przez C. Studzińskiego (wyjętki) .. 121
166. Z komunikatu TASS z porannego posiedzenia zgromadzenia
27. X. 1939 (wyjątki) 121
167. Z komunikatu TASS z końcowego posiedzenia zgromadzenia
28. X. 1939 (wyjątki) 123
168. „Dni entuzjazmu" — wyjątki z korespondencji ze Lwowa
w Prawdzie 123
169. Z komunikatu TASS o otwarciu zgromadzenia w Białymsto¬
ku (wyjątki) 124
170. Z korespondencji z pierwszego posiedzenia zgromadzenia w
Białymstoku (wyjątki) 124
171. Z korespondencji z końcowego posiedzenia zgromadzenia w
Białymstoku (wyjątki) 125
172. Z korespondencji o rewii wojskowej we Lwowie (wyjątki) 126
173. Z korespondencji o rewii wojskowej w Białymstoku (wyjąt¬
ki) 126
XI. Sprawa Wilna (str. 127-132)
Dok. 174. Z komunikatu TASS o zebraniu inteligencji miasta Wilno
26. X. 1939 (wyjątki) 127
175. Białoruski organ Tymczasowego Zarządu wileńskiego okręgu
(facsimile) 128


176. Z wywiadu z komisarzem oświaty sowieckiej Białorusi, Ura-
łową (wyjątki) 128
177. Z telef ono graniu o masowym wiecu w Wilnie 7. X. 1939 (wy¬
jątki) 129
178. Z komunikatu o przyjeździe do Moskwy 7. X. 1939 litew¬
skiej delegacji (wyjątki) 130
179. „Dzień wyzwolonego miasta" — korespondencja z Wilna w
Izwiestjach z 9. X. 1939 (wyjątki) 130
180. Z sowiecko-litewskiego Traktatu o przekazaniu Republice Li¬
tewskiej miasta Wilna z 10. X. 1939 (wyjątki) 131
XII. Prośby o wcielenie do ZSSR (str. 132-143)
Dok. 181. Ukaz Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o zwołaniu V-ej
sesji z 26. X. 1939 133
182. Z expose Mołotowa na V ej Sesji Rady Najwyższej ZSRR
z 31. X. 1939 (wyjątki) 133
183. Z przemówienia Pańczyszyna w dniu 1. XI. 1939 (wyjątki) 137
184. Z przemówienia Kuźmińskicj w dniu 1. XI. 1939 (wyjątki) 138
185. Z przemówienia Kornejczuka w dniu 1, XI. 1939 (wyjątki) 138
186. Z przemówienia Jefimczuk-Djaczuk w dniu 1. XI. 1939 (wy¬
jątki) 138
187. Z przemówienia A. Wyszyńskiego: wnioski rządowe 139
188. Z przemówienia S. Prytyekiego w dniu 2. XI. 1939 (wy¬
jątki) 139
189. Z przemówienia J. Turlejskiego w dniu 2. XI. 1939 (wy¬
jątki) 140
190. Przemówienie M. Busziło na Radzie Najwyższej ZSRR 2. XI
1939 140
191. Z przemówienia N. Natalewicza w dniu 2. XI. 1939 (wyją¬
tek) 142
192. Z przemówienia W. Pyrko w dniu 2. XI. 1939 (wyjątek) .. 142
193. Z przemówienia N. Bułganina w dniu 2. XI. 1939 (wyjątek) 142
XIII. Pacyfikacja zdobytych terenów (str. 143-153)
Dok. 194. Ukaz Prezydium Rady Najw. ZSRR o nabyciu obywatelstwa
sowieckiego przez „byłych obywateli polskich" z 29. XI.
1939 143
195. Z rozkazu Komisarza Obrony z 3. IX. 1940 o kolejnym po¬
borze do Armii Czerwonej (wyjątki) 144
196. Z telefonogramu ze Lwowa o poborze do Armii Czerwonej
z 9. IX. 1940 (wyjątki) 144
197. Z artykułu „Pierwszy pobór" w Białymstoku (wyjątki) .... 145
198. Z artykułu „Pobór we Lwowie" (wyjątki) 145
199. Z ustawy o uzupełnieniu Konstytucji ZSRR z 4. IV. 1940
(wyjątki) 145
200. O zatwierdzeniu ukazu „o rozgraniczeniu" Ukraińskiej i Bia¬
łoruskiej republik 4. IV. 1940 146

201. Z rozkazu Komisarza Bezpieczeństwa państwowego w Kownie
z 25. IV. 1941 o organizacji operacyjnej ewidencji osób szcze¬
gólnie niebezpiecznych (wyjątki) 147
202. Formularz dołączony do uprzedniego dokumentu (wyjątki) 148
203. Z instrukcji o trybie przeprowadzania deportacji (wyjątki) 150
204. Protokuł dodatkowy „o amnestii" do umowy polsko-sowiec-
kiej z 30. VII. 1941 151
205. Z notatki z rozmowy amb. Kota z Wyszyńskim w Moskwie
14. X. 1941 (wyjątki) 152
206. Z pisma w sprawie azylu w Niemczech dla litewskiego mini¬
stra spraw wewnętrznych i dyrektora bezpieczeństwa z 16.
VI. 1940 (wyjątek) 153
XIV. Przyjaźń „krwią scementowana" (str. 153-155)
Dok. 207. Telegram gratulacyjny Hitlera do Stalina na 60-lecie urodzin 154
208. Odpowiedź Stalina 154
209. Telegram gratulacyjny Ribbentropa do Stalina 154
210. Odpowiedź Stalina 154
WYKAZ WYKORZYSTANYCH 2RÓDEŁ 157
INDEKS OSÓB 160


INDEKS OSÓB
(liczby kursywą oznaczają strony z krótkim życiorysem


Aleksander I, car rosyjski 16
Andrejew A.A., polityk sowiecki 120, 124
Antonow-Owsejenko W.A., polityk sowiecki 26, 41
Araka, gen. japoński 51
Autor (anonimowy) opracowania kra¬jowego 7-9
Ba tleni (we Lwowie) 116 Barwiński W., kompozytor we Lwo¬wie) 105
Beck Józef 49, 55, 60, 141 Beddie J.C., uczony amerykański 54 Begma W.A., sow. komisarz w Łuc¬ku 102, 105 Belikow, korespondent Izwiestji 124,
125 Bereza Anna, włościanka ukraińska
141 Beria Ławrentij, szef sow. Bezpieki
120, 124
Berling Zygmunt, gen. 17 Biłan W.M. robotnik lwowski 105 Bizauskas K., litewski wice-minister
130 Bobiński Stanisław, komunista 17, 18-
27, 28, 31, 38, 43 Bogomołow, sow. politruk 125 Borewicz, d-ca sow. kawalerii 40

Borisow, czł. Rady Woj. Frontu
Ukraińskiego 102, 105, 106, 126 Braucbitsch Henryk, gen. niemiecki
64
Briand Ar., polityk francuski 47 Bubnow A.S., polityk sowiecki 23,
33
Bułganin M.A., polityk sowiecki 142 Burmistenko M.A., z-ca Chruszczo-
wa na Ukrainie 115, 122, 126 Busieł S., agronom w Wilnie 127 Busziło, polescy włościanie 140-41 Butra Anastazja, komunistka lwow¬ska 118
„C", członek Ambasady franc. w
Berlinie 53
Carroll E.M., uczony amerykański 54 Chruszczow N.S. 74, 98, 102, 105,
106. 115, 120, 122, 124, 126 Churchill W. 16 Cordt, szef biura Ribbentropa 75 Cwetow J., koresp. Prawdy 117 Cziczerin G., komisarz Spr. Zagr. 43,
52
Czukalo W.D., sow. komis, w Stani¬sławo wie 102
Dannik, sow. politruk 114 Dąbski Jan, polityk polski 44


Dibrowa, sow. komisarz w Równem Grzybowski Wacław, ambasador w
95, 114 Moskwie 51, 60, 69, 71
Didek M.N., robotnica lwowska 105 Guczkow Aleks., polityk ros. 13, 16,
Djaczuk M.J., tkaczka w Białymsto- 17, 20
ku 111
Djaczuk ob. Jefimczuk
Dowbor Muśnicki Józef, gen. 22-24, Hilger G.t urzędnik niemiecki 74
27 Hitler Adolf 16, 50, 52, 53, 56, 60,
Dragomirow, gen. ros. 29-30 77, 89, 90, 153-155
Dwornikow N., sekretarz Komsomo- Hryszczuk Ł.S., sow. komisarz w Tar-
łu 140 nopolu 102, 105
Dzierżyński Feliks 16, 18, 43
Dżugaszwili ob. Stalin
L, starosta w Zdołbunowie 73
Iwanów, oficer NKWD w Wilnie 151
Ehrlich A., dziennikarz sow. 112
Ejdeman R.P., gen. sow. 23
Eksler J., dziennikarz sow. 96
Epstein F.T., uczony amerykański 54 Jackiewicz Mieca., por., d-ca wBieł-
gorodzie 24-26
JagJeriko W.M., sow. komisarz w
Feniksztajn, esdekapeelowiec 17 Tarnopolu 102
Filipenko I., koresp. Izioiestji 125, jefimezuk-Djaczyk U.W., włośeianka
130 z rówienskiego 138
Frank Hans, niem. gener. guberna- Jeremenko F.J., sow. komisarz we
tor 90 Lwowie 102, 105, 126
jermakowicz P.J., robotnik w Bara-
nowiczacb 111
Gabriłowicz B., koresp. Izwiestji 98, jerszow W .A., d-ca sow. Zachodn.
124 Dywizji 28
Gajsin W.B., sow. komisarz w Bia- Joffe A.A., sow. dyplomata 44, 45
łymstoku 97, 111 Judenicz N.N., gen. ros. 30
Gaus Fr., niem. podsekretarz stanu Jurowski ob. Unszlicht
1 O
Gerasitnenko, sow. oficer 123
Gładkow, szef NKWD na Litwie 148, Kaganowicz Ł.M., polityk sowiecki
151 120, 124
Gołub P.A., sow. historyk 26 Kalinin M.I., sow. prezydent 120,
Gomułka Władysław 17 124, 129, 133, 144, 146
Gorbatenko S.M., sow. komisarz we Kalinin, sow. komisarz w Lidzie 95
Lwowie 105 Kamenew (Rosenfeld) L.B., sow. po-
Gorkin A., sekretarz Prez. sow. Ra- lityk 19
dy Najw. 133, 144, 146 Kamenew S.S., sow. generał 23
Greczucha M.S., członek Prez. ukra- Kapłan E.S., komunistka w Białym-
ińskiej Rady Najw. 104, 110, 126 stoku 124
Grekowa N.G., czł. Prez. białorus- Kapsukas ob. Miekiewicz-Kapsukas
kiej Rady Najw. 112 Karmazin A.E., sow. komisarz we
Griszin, sow. politruk 114 Lwowie 105, 120
Gródek-Żylinkowicz, tkaczka białoru- Katajew W.P., sow. pisarz 112, 115,
ska 117 116
Grulenko M.W., sow. komisarz w Sta- Kellog Fr.B., minister amerykański
nisławowie 102, 105, 121 46, 47

Kiereński A.F., minister rządu tymcz. 14
Kiosseivanow Gr., premier bułgarski 52
Kleeberg F-, gen. polski 89
Klein H., sow, historyk w Wilnie 140
Kon Feliks, przywódca SDKPiL 43
Konowałow A., minister rzędu tym-czas. 14
Kornejczuk A.E., pisarz sow. 105, 110, 138
Korolenko, chłopak białoruski w Li¬dzie 95-96
Korolew S., sow. komisarz w Bara-no wieżach 95
Kos lin, sow, komisarz w Biełgoro-dzie 25
Kostring E.. gen. niem. attache w Moskwie 69, 76
Kot Stanisław, prof., ambasador poi. w Moskwie 152
Kowalew M., komandarm 84, 85, 98, 109
Kozenko N.W., sow. komisarz w Sta¬nisławo wie 102
Kozłowski W.W., bezrobotny w Bia¬łymstoku 117
Kozyrew M.W., sow. komisarz we Lwowie. 102
Kożewnikow, członek Rady Woj. Frontu Ukr. 102, 105, 106, 126
Kraskow, sow. komisarz w Wilnie 129
Krasnow K.J., sow. komisarz we Lwo¬wie 102
Krawczuk Iwan, Delegat na Zgroma¬dzenie we Lwowie 122
Krutow R.W., sow. komisarz w Łuc¬ku 102
Krygier Eug., koresp. Izwiestij 117
Krylenko N.W., sow. wódz naczelny 22, 23
Kukryniksy, sow. karykaturzyści 101
Kużmińska H.S., robotnica lwowska 138
Lachowiecki ob. Majskij Langner gen. Wład. 83 Law Ivy, żona Litwinowa 52 Lenin W.I., 14-19, 25, 28, 29, 45, 71, 88, 114, 122, 137

Lenski ob. Leszczyński
Leszczyński Jerzy, Komisarz Polski 18, 19, 38,
Lewin B., koresp. Prawdy 126
Litwinów (Wałach) M.M., sow. dy¬plomata 51-52
Lwów G.E., premier rządu tymczas. 12-14, 16
Lwów W., członek rządu tymczasow. 14
Łazowert, komisarz wojskowy 38 Łozowskij S.A., sow. dyplomata 130 Łuckiewicz Antoni, białoruski poli¬tyk 127
Łukin P.I., sow. komisarz we Lwo¬wie 104
Łysenko, sow. kierownik propagandy na Ukrainie 115
Mac Donald R. premier brytyjski 51
Macko M.G., sow. komisarz we Lwo¬wie 102, 104
Majskij (Lachowiecki) I.M., sow. dy¬plomata 50, 51, 147, 151
Maliszewski Wiktor, dr., prezydent m. Wilna 94
Malucha W.D., robotnik lwowski 104
Manujłow A., minister rządu tymcz. 14
Manusewicz A.Ja, sow. historyk 26
Marchlewski-Karski Julian, przywód¬ca SDKPiL 43
Markcjew M.I., sow. komisarz w Bia¬łymstoku 111
Martynenko J.M., sow. komisarz w Łucku 102
Maszewicki A.G., sow. komisarz w Białymstoku 111
Maszkin, urzędnik NKWD w Kow¬nie 151
Mazurów, oficer NKWD w Wilnie 151
Meranville de Saint Claire, sow. ko¬misarz w Biełgorodzie 25
Mickiewiez-Kapsukas Winc, sow, pre¬mier Litwy 17-18
Mierekałow sow. dyplomata 53
Mikojan Anast., sow. polityk 120, 124

Mikołaj Mikołajewicz, w. ks. ros.
wódz naczelny 11-12 Milecki J-, sow. dziennikarz 145
Miller, z-ca Komisarza Polskiego 38
Milukow P.N., minister rządu tymcz. 12, 14
Misujew, sow. pułk., komisarz w No¬wogródku 93
Miszezenko, sow. komisarz we Lwo¬wie 94
Mogilnieka, właścicielka ziemska 138
Mołotow (Skriabin) W.M., ł2, 52-4, 57, 58, 60-4, 66-72, 75, 77, 79-82, 87, 120. 123, 124, 129, 132, 133, 140, 143, 147
Morenwil ob. Meranville de Saint Claire
Napoleon 16
Natalewicz N.J., członek białor. Ra¬dy Najwyższej 112, 142
Neurath von, niem. minister spr. zagr. 52
Niekrasow N., minist. rzędu tymcz. 14
Nikołajewa Z.W., nauczycielka w Brześciu 111
Nowicki Władek, żołnierz polski 113
Oan-Fu-Yan, d-ca czerwonego baonu
chińskiego 28 Ochremenko W., koresp. Prawdy 116
Paderewski Ignacy 100, 127 Pankow L.P., członek białoruskiej
Rady Najwyższej 112 Pariczyszyn M.J., ukraiński lekarz
we Lwowie 105, 122, 137 Pawlenko P., koresp. Prawdy 117,
123 Pestkowski Stan. esdekapeelowiec 17-
18, 19, 31 Petrow, płk. szef NKWD w Wilnie
94
Petrow Eug., koresp. Prawdy 116 PiłsudskŻ Józef 11, 100, 127 Plechanow G.W., ros. marksista 15-ió Podsiadło Józef, żołnierz czerwony 28

Podwojski N.I., komisarz wojskowy
25, 26 Politis Nic, grecki polityk i uczony
47 Ponomarenko P.K., sekretarz KC na
Białorusi 97, 109, 115 Potemkin W.P., sow. wicekomisarz
spr. zagr. 55, 69, 70 Potoccy (we Lwowie) 116 Powełajtis, lit. dyr. bezpieczeństwa
153
Próchnik Edward, poi. komunista 43 Prytycki Sergiusz, białor. komunista
125, 139
Pugacz, ofic. NKWD w Wilnie 151 Puszkin, urzędnik sow. MSZ 152 Pyrko W.A., robotnik w Białymsto¬ku 142
Raczkiewicz Wład., Prezydent Rzpli-tej 100
Radek (Sobelsołm) K.B., sow. poli¬tyk 17
Radzi szewski W.M., włościanin z białostockiego 112
Radziwiłł (w Równym) 95
Rakowski Ch.G., premier sow. Ukra¬iny 41
Rasztikis Stan., gen. lit. wódz naczel¬ny 130
Redaktor „Kultury" 8
Ribbentrop }., niem. minister S.Z. 16, 17, 53, 54, 56-8, 60-2, 67, 68, 76, 77, 79-82, 129, 153-155
Ristelhueber, franc. dyplomata 52
Rokicki, chorąży w Biełgorodzie 24, 25
Roosevelt Fr.D., prezydent St. Zj. 16
Rozenfeld ob. Kamenew
Rożków, sow. komisarz w Baranowi-czach 94
Rydz Śmigły Edward, poi. wódz na¬czelny 141
Ryków Eug., sow, oficer w Białym¬stoku 97
Sablin, d-ca sowiecki 24 Sawczuk Dymitr, robotnik w Brześ¬ciu 96

Schmidt O.J., redaktor sow. encyklo¬pedii 91
Schulenburg Fryd., niem. ambasador w Moskwie 61-4, 69, 76, 77, 79
Scłrwarz Salomon, uczony amerykań¬ski 115
Semechina, urzędniczka NKWD w Kownie 148
Semila, urzędnik Komis. Polskiego w Moskwie 38
Seyss-Inquart, min. niem., z-ca Fran¬ka 90
Sierow I.A., wyższy oficer NKWD 151
Sikorski Wlad., gen. 100, 147, 151
Skucas, lit. minist. spraw wewn. 153
Sontag R.J., uczony amerykański 54
Soroka 3.A., włościanin z lwowskiego 105
Sosnowski, wicekomisarz -polski w Moskwie 33
Spasow P.S., sow. komisarz w Bia¬łymstoku 111
Stalin J.W. 16-19, 21, 25, 26, 30, 68, 69, 71, 74-7, 79, 88, 96, 104, 113, 114, 120, 122-7, 129, 137-42, 153-5
Stankiewicz Mikołaj, żołnierz polski 113
Stepanow M.S., wicekomisarz handlu zagr. 130
Strelczuk Jakub, świadek w procesie w Wilnie 140
Stuczka Piotr, premier sow. Łotwy 41
Studziński Cyryl, Ukrainiec ze Lwo¬wa 121
Stupnicka, komunistka we Lwowie 123
Swierdłow J.M., sekretarz sow. CKW 29, 43
Symon J.O., bryt. minister spr. zagr. 50, 51
Szaronow Mikoł., sow. ambasador w Polsce 56, 60, 64
Szawezenko S.R., sow. komisarz w Stanisławo wie 102
Szczebetow, sow. komisarz w Stołp-cach 97
Szczupak Michaś, żołnierz polski 113
Szembek Jan, wiceminister spr. zagr. 64

Szestak I.F., włościanin ze stołpee-kiego Ul
Szingarew A., minister rządu tymcz. 14
Szwernik N.M., przewodniczący Pre¬zydium Rady Najwyższej ZSRR 120, 124
T.S., kolejarz ze Zdołbunowa 72
Tereszczenko M.I., minist. rzędu tymcz. 14
Timoszenko S.K., sow. komandarm i marszałek 74, 84, 86, 98, 102, 105, 106, 109, 120, 122, 126, 144
Tiulenew, sow. komandarm we Lwo¬wie 126
Tracz, urzędnik komis, polskiego w Moskwie 38
Trocki L.D. 22, 27, 29, 32, 38, 43
Tucbaezewski M.N., sow. marszałek 23
Tulnow P.Ł., sow. komisarz w Łuc¬ku 102
Turlejski J .A., inżynier w Łomży 140
U., dyr. depart. w poi. minist. ko¬munikacji 73
Unszlicht Józef. poi. komunista 19, 37, 42, 43
Urałowa, białor. komisarz oświaty 128
Urbszys J., lit. minister spr. zagr. 130, 132
Wacetis J.J., sow. wódz naczelny 24
Wadys O.A., sow. komisarz w Tar¬nopolu 102
Wałach ob. Litwinów
Wasilewska Wanda, żona Kornejczu-ka 138
Weizsaeker, niem. wiceminist. spr. zagrań. 54
Welck, niem. urzędnik 153
Werchowskij W., korespondent Pra¬wdy 97
Wilenskij E'., koresp. lzwiestij 94, 124

Wilson W., prezydent St. Zjedn. 42
Wojnicz Stasiek, żołnierz polski 113
Woroszyłow K.E., sow. marszałek 58,
59, 60, 69, 87, 88, 120, 123, 124,
129
Wyszyński Andrzej, dygnitarz so¬wiecki 91, 139, 147, 152
„X" bliski współpracownik Hitlera 53
Zatorski Aleks., historyk 25

Zawadko J.F., sow. komisarz we
Lwowie 105 Zinowiew G.E., sow. polityk 19
J./.. sow. więzień z Ostroga 73 Żdanow A.A., sow. polityk 120, 124 Żeleznow L., koresp. Prawdy 114,
126
Żuk K.P., sow. komisarz w Tarno¬polu 102 Żylanin, sow. komisarz w Wilnie
94 Żylinkowicz ob. Gródek


WIELKOŚĆ 21,5X13,5 CM,MIĘKKA OKŁADKA,LICZY 174 STRONY.

STAN :OKŁADKA DB,STRONY SĄ LEKKO POŻÓŁKŁE,POZA TYM STAN W ŚRODKU DB/DB+.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 8 ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM / KOSZT ZRYCZAŁTOWANY NA TERENIE POLSKI,BEZ WZGLĘDU NA WAGĘ,ROZMIAR I ILOŚĆ KSIĄŻEK - PRZESYŁKA POLECONA PRIORYTETOWA + KOPERTA BĄBELKOWA / / W PRZYPADKU PRZESYŁKI ZAGRANICZNEJ PROSZĘ O KONTAKT W CELU USTALENIA JEJ KOSZTÓW / .

WYDAWNICTWO INSTYTUT LITERACKI
PARYŻ 1964.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIEBIAŁA KSIĘGA FAKTY I DOK.Z OKR.2 WOJEN ŚWIATOW.

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1384330697