Strona Główna Nr aukcji: 1403933310
JĘZYK POLSKI - MATURA - WYPRACOWANIA Z KLUCZA

JĘZYK POLSKI - MATURA - WYPRACOWANIA Z KLUCZA

Podobne: język polski
matura polski

Data wystawienia aukcji: 2011-01-08 08:30:12
Data zakończenia aukcji: 2011-01-18 08:28:28
Dane aukcji
Kup teraz: 12.9 PLN
Parametry
Rodzaj: kompendium, repetytorium, opracowanie
Rok wydania (xxxx): 2010
Stan: nowy

Witamy na aukcji internetowej księgarni turystyczno-edukacyjnej E-ODYS

 

 

Przedmiotem aukcji jest nowy podręcznik:

”WYPRACOWANIA <z klucza> - liceum, technikum” Wydawnictwo Greg


cena rynkowa: 15,80 zł 
nasza cena: 12,90 zł

 

”Wypracowania <z klucza>” zostały przygotowane dokładnie na wzór tych wypracowań, które są ćwiczone przez uczniów przez 3 lata nauki w liceum po to, aby przyszli maturzyści napisali bez trudu wypracowanie z arkusza egzaminacyjnego.


Takie wypracowanie pisze się w oparciu o fragment załączonego tekstu
oraz wiedzę zdobytą w czasie nauki.
Ocenia się je wg ściśle określonego KLUCZA, który posiadają egzaminatorzy oceniający prace.


W tej książce każde wypracowanie zostało tak właśnie napisane.
Autorka zamieściła tu także najbardziej prawdopodobne „klucze” do danego tematu.
Ta publikacja pozwoli maturzystom dobrze przygotować się do egzaminu,
a licealistom bez trudu nauczyć się pisania wypracowań w nowej formule.


- Zakres całego liceum;
- Wszystkie lektury z podstawy programowej;
- Zgodne z formułą matury;
- Zmieścisz się w limicie słów;
- Dzięki tej książce zawsze "TRAFISZ" w treści zgodne z kluczem.


SPIS TREŚCI:

ANTYK

 • Odwołując się do podanego fragmentu Iliady (pojedynek Hektora z Achillesem), przedstaw starogrecki etos rycerski;
 • Odwołując się do Stasimonu IV tragedii Sofoklesa Król Edyp i Sofoklesowskiego ujęcia losu Edypa, omów antyczną koncepcję ludzkiego losu;
 • Na podstawie utworów Horacego (O co poeta prosi Apollina) i J. Kochanowskiego (Na dom w Czarnolesie) porównaj filozofię życiową obu poetów;
 • Dwa opisy powstania świata. Porównaj fragmenty Księgi Rodzaju i mitologii greckiej w opracowaniu Z. Kubiaka.

 

ŚREDNIOWIECZE

 • Odwołując się do Lamentu świętokrzyskiego i fragmentu Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, porównaj ukazane w nich obrazy śmierci;
 • Na podstawie załączonych tekstów porównaj kreację Matki Boskiej w Bogurodzicy i Lamencie świętokrzyskim.

 

RENESANS

 • Renesansowa koncepcja człowieka w pieśni J. Kochanowskiego Jest kto, co by wzgardziwszy te doczesne rzeczy...
  (Pieśń XIX ks. II) oraz w Pieśni o cnocie (Pieśń XII ks. II);
 • Do gór i lasów - curriculum vitae renesansowego humanisty. Rozwiń temat, odwołując się do podanego utworu;
 • Na podstawie pieśni Panny VI i Panny XII z Pieśni świętojańskiej o sobótce J. Kochanowskiego przedstaw zawarty w jego poezji renesansowy wzorzec osobowy;
 • Scharakteryzuj system wartości człowieka renesansu. Odwołaj się do Pieśni o cnocie (XII ks. II) i „Nie wierz Fortunie...” (III ks. II) J. Kochanowskiego;
 • Odwołując się do Pieśni IX (ks. I) i Pieśni IX (ks. II) J. Kochanowskiego scharakteryzuj wpływ antycznej myśli filozoficznej na światopogląd poety;
 • Na podstawie trenów IX i X przedstaw kryzys światopoglądowy poety w Trenach. Zwróć uwagę na funkcję zastosowanych przez poetę środków artystycznych;
 • Na podstawie sceny 5 aktu V Makbeta i całości utworu spróbuj odpowiedzieć na pytanie, czy Makbet jest postacią tragiczną, czy zbrodniarzem. Zwróć uwagę na funkcję toposu świata jako teatru;
 • Makbet jako dramat o mechanizmach władzy. Rozwiń myśl, odwołując się do podanego fragmentu (scena 3 aktu IV) i całości utworu.

 

BAROK

 • Odwołując się do wiersza D. Naborowskiego Krótkość żywota oraz do fragm. Księgi Koheleta scharakteryzuj zawarty w nich obraz życia ludzkiego;
 • Na podstawie wierszy D. Naborowskiego Na oczy królewny angielskiej i Do Anny wyjaśnij, na czym polega barokowy konceptyzm;
 • Na podstawie sonetów J. A. Morsztyna Cuda miłości i Do trupa przedstaw barokową koncepcję miłości. Zwróć uwagę na funkcję zastosowanych środków stylistycznych;
 • Człowiek - Boże igrzysko. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do fraszki J. Kochanowskiego O żywocie ludzkim oraz do tekstu W. Potockiego Człowiek - igrzysko Boże;
 • Dwa oblicza sarmatyzmu w literaturze baroku. Wykorzystaj wnioski z analizy fragmentu Wojny chocimskiej (mowa Chodkiewicza) W. Potockiego i fragmentu Pamiętników (bitwa z Moskwą) J. Ch. Paska.

 

OŚWIECENIE

 • Sarmatów portret w krzywym zwierciadle. Rozwiń temat, odwołując się do fragmentów utworów I. Krasickiego Pijaństwo i Do króla;
 • Jak rozumieją miłość ojczyzny I. Krasicki i P. Skarga? Odwołaj się do podanych tekstów (Święta miłości... oraz fragm. Kazania wtórego);
 • Na podstawie utworów Pijaństwo i Świat zepsuty I. Krasickiego wyjaśnij, w czym przejawia się moralizatorski charakter satyr.

 

ROMANTYZM

 • Scharakteryzuj Odę do młodości A. Mickiewicza jako manifest pokoleniowy romantyków;
 • Zinterpretuj sonet Czatyrdah A. Mickiewicza jako przykład romantycznej fascynacji Orientem;
 • Odwołując się do zamieszczonego poniżej fragmentu oraz do całości Wielkiej Improwizacji przedstaw Konrada jako bohatera romantycznego;
 • Odwołując się do Widzenia Ks. Piotra z III cz. Dziadów A. Mickiewicza i fragmentu Monologu z Kordiana J. Słowackiego oraz całości utworów porównaj zawarte w nich koncepcje historiozoficzne;
 • Na podstawie opowiadania Adolfa o Cichowskim i całości III cz. Dziadów omów przedstawioną przez Mickiewicza martyrologię narodu polskiego;
 • Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu Przygotowania (tworzenie przywódców) oraz fragmentu rozmowy spiskowców z dramatu J. Słowackiego Kordian przedstaw ocenę powstania listopadowego zawartą w tym utworze;
 • Na podstawie zamieszczonego tu fragmentu Epilogu oraz odwołując się do znajomości Pana Tadeusza scharakteryzuj „kraj lat dziecinnych” ukazany w poemacie A. Mickiewicza;
 • Na podstawie prozatorskiego wstępu do III części Nie-Boskiej komedii oraz całości utworu przedstaw historiozoficzną koncepcję Z. Krasińskiego;
 • Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu powieści Johanna W. Goethego Cierpienia młodego Wertera oraz całości utworu scharakteryzuj romantyczną koncepcję miłości.

 

POZYTYWIZM

 • Odwołując się do zamieszczonego fragmentu oraz do całej powieści E. Orzeszkowej przedstaw funkcję mogił w Nad Niemnem;
 • Na podstawie fragmentów Nad Niemnem E. Orzeszkowej (mogiła Jana i Cecylii i fr. tomu III roz. IV) przedstaw pozytywistyczny patriotyzm pracy;
 • Na podstawie zamieszczonego tu zakończenia powieści oraz całości utworu zaprezentuj Potop H. Sienkiewicza jako utwór pisany ku pokrzepieniu serc;
 • Na podstawie zamieszczonego poniżej fragmentu Lalki B. Prusa i całości utworu scharakteryzuj Wokulskiego jako człowieka przełomu epok i idealistę;
 • Miłość - siła destrukcyjna czy wartość nadająca sens życiu człowieka. Rozważ problem, odwołując się do podanego fragmentu Lalki B. Prusa oraz do całej powieści;
 • Na podstawie załączonego fragmentu Lalki oraz odwołując się do całej powieści B. Prusa, scharakteryzuj Ignacego Rzeckiego;
 • Na podstawie fragmentu i całości powieści F. Dostojewskiego Zbrodnia i kara przedstaw przemiany wewnętrzne Raskolnikowa jako drogę od zbrodni ku zmartwychwstaniu;
 • Na podstawie fragmentu noweli M. Konopnickiej Mendel Gdański i całości utworu omów problem dyskryminacji Żydów.

 

MŁODA POLSKA

 • Na podstawie wierszy K. Przerwy-Tetmajera Koniec wieku i Nie wierzę w nic scharakteryzuj postawę dekadencką;
 • Na podstawie wiersza K. Przerwy-Tetmajera Na Anioł Pański... scharakteryzuj zjawisko symbolizmu w poezji młodopolskiej;
 • Na podstawie wiersza Melodia mgieł nocnych K. Przerwy-Tetmajera scharakteryzuj impresjonizm w poezji. Zwróć uwagę na kategorię psychizacji krajobrazu;
 • Na podstawie fragmentu Dies irae wyjaśnij, na czym polega katastroficzny charakter hymnu J. Kasprowicza. Zwróć uwagę na apokaliptyczność wizji;
 • Scharakteryzuj dramat S. Wyspiańskiego Wesele jako utwór o społeczeństwie polskim. Odwołaj się do podanego fragmentu i całości utworu;
 • Zinterpretuj dramat S. Wyspiańskiego Wesele jako utwór o narodowych mitach. Odwołaj się do podanego fragmentu i całości utworu;
 • Na podstawie zamieszczonych poniżej fragmentów Pieśni o Rolandzie oraz powieści W. S. Reymonta Chłopi porównaj scenę śmierci Rolanda i Boryny. Zwróć uwagę na sposoby heroizacji bohaterów;
 • Na podstawie poniższego fragmentu powieści i całości utworu omów różne rodzaje bezdomności w powieści S. Żeromskiego Ludzie bezdomni;
 • Na podstawie fragmentu (wystąpienie na zebraniu lekarzy) i całości utworu przedstaw Judyma, bohatera powieści S. Żeromskiego Ludzie bezdomni, jako nonkonformistę i społecznika.

 

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE

 • Odwołując się do podanych fragmentów powieści S. Żeromskiego Przedwiośnie rozwiń temat: Wpływ rewolucji na psychikę Cezarego Baryki;
 • Na podstawie podanego fragmentu powieści S. Żeromskiego Przedwiośnie i całości utworu przedstaw niepokoje towarzyszące dojrzewaniu głównego bohatera;
 • Na podstawie Lekcji języka polskiego i całości Ferdydurke rozwiń temat: Walka z formą w powieści W. Gombrowicza;
 • Na podstawie fragmentów Przedwiośnia S. Żeromskiego i Ferdydurke W. Gombrowicza porównaj ukazane w nich obrazy dworku szlacheckiego;
 • Odwołując się do podanego fragmentu powieści Granica Z. Nałkowskiej i do całego utworu, wyjaśnij, w jaki sposób można interpretować pojęcie granicy;
 • Odwołując się do fragmentów utworu i całości powieści Dżuma A. Camusa zaprezentuj różne postawy człowieka wobec zła;
 • Proces jako metafora życia. Rozwiń temat opierając się na analizie treści rozdziału X i całej powieści F. Kafki;
 • Na podstawie załączonego fragmentu określ relacje między Bogiem i człowiekiem w wierszu Pan Błyszczyński B. Leśmiana. Zwróć uwagę na artystyczne ujęcie tematu.

 

LITERATURA WSPÓŁCZESNA

 • Na podstawie opowiadania Proszę państwa do gazu T. Borowskiego przedstaw proces zlagrowania człowieka. Odwołaj się zwłaszcza do zamieszczonego niżej fragmentu;
 • Czy w świecie sowieckich łagrów możliwe jest zachowanie człowieczeństwa? - Odpowiedz na pytanie, odwołując się do podanego fragmentu i całej powieści G. Herlinga-Grudzińskiego pt. Inny świat;
 • Relacje między mitem a prawdą w dokumencie H. Krall Zdążyć przed Panem Bogiem. Odwołaj się do całego utworu, a zwłaszcza do poniższego fragmentu;
 • Interpretując wiersze Cz. Miłosza W Warszawie i Który skrzywdziłeś zwróć uwagę na to, jaką rolę przypisuje autor współczesnemu poecie;
 • Tragizm pokolenia Kolumbów w poezji K. K. Baczyńskiego. W wypracowaniu odwołaj się do znanych Ci wierszy poety oraz wykorzystaj wnioski z interpretacji tekstu Pokolenie II;
 • Jaką koncepcję historiozoficzną odnajdujesz w poezji K. K. Baczyńskiego? Odwołaj się do wiersza Historia;
 • Interpretując wiersze T. Różewicza Ocalony i Lament, przedstaw kondycję człowieka po wojnie;
 • Wyjaśnij pojęcie „postawy wyprostowanej”, odwołując się do Przesłania Pana Cogito Z. Herberta;
 • W jaki sposób poeta zachwyca się codziennością? Odpowiedz na podstawie utworów M. Białoszewskiego: Podłogo, błogosław! i Szare eminencje zachwytu;
 • Ironiczna refleksja nad człowiekiem w poezji W. Szymborskiej. Rozwiń myśl, odwołując się do tekstów Szkielet jaszczura i Sto pociech.

 

 

 

Wydawnictwo: Greg 2010
Autorka: Monika Wąs

ISBN: 978-83-7327-635-2
Format: 160 x 230 mm

Liczba stron: 272

Okładka miękka 

 

 

 

 Zapraszamy również na inne aukcje księgarni E-ODYS!!!

 

JĘZYK POLSKI - MATURA - WYPRACOWANIA Z KLUCZA

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1403933310