Strona Główna Nr aukcji: 1499091988
JURGA - PRZETWÓRSTWO ZBÓŻ / młynarstwo / UNIKAT

JURGA - PRZETWÓRSTWO ZBÓŻ / młynarstwo / UNIKAT

Podobne: młynarstwo
przetwórstwo zbóż
przetwórstwo zbóż jurga

Data wystawienia aukcji: 2011-03-08 18:37:18
Data zakończenia aukcji: 2011-03-15 18:36:43
Dane aukcji
cena aukcji: 80 PLN
Kup teraz: 100 PLN
Parametry


ROMAN JURGA

* PRZETWÓRSTWO ZBÓŻ *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

WYDAWNICTWA SZKOLNE i PEDAGOGICZNE - WARSZAWA 1997 - MIĘKKIE OKŁADKI - 326 + 211 STRON + SCHEMATY - DUŻY FORMAT


 

 


Spis treści:
Część 1
I. Wiadomości wstępne
Krótki rys historyczny rozwoju przetwórstwa zbóż
Układ funkcjonalny i charakterystyka zakładów przetwórstwa zbóż
II. Charakterystyka surowców mącznych i kaszowych
Wiadomości ogólne - znaczenie i wielkość produkcji 
Ogólna charakterystyka botaniczna i użytkowa zbóż 
Budowa anatomiczna ziarna zbóż
Składniki chemiczne ziarna zbóż
Węglowodany
Białka o
Tłuszcze
Składniki mineralne
Witaminy
Enzymy
Woda o
Właściwości fizyczne ziarna
Kształt i wymiary o
Masa 1000 ziarn i gęstość ziarna
Twardość i szklistość ziarna
Właściwości aerodymaniczne ziarna
Systematyczny podział zbóż
Pszenica
Żyto i pszenżyto
Jęczmień
Owies

Kukurydza
Ryż
Proso i sorgo
Gryka
Choroby i chwasty zbóż
Nasiona roślin strączkowych o
III. Przygotowanie surowca do magazynowania i magazynowanie
Właściwości fizyczne masy ziarna
Sypkość
Samorzutne sortowanie się masy ziarna
Porowatość i gęstość ziarna w stanie zsypnym
Właściwości sorpcyjne masy ziarna
Właściwości cieplne masy ziarna
Właściwości biologiczne masy ziarna
Oddychanie
Porastanie
Przejawy życiowe drobnoustrojów i szkodników zbożowo-mącznych
Samozagrzewanie i zlegiwanie się masy zbożowej
Spichrze zbożowe - rodzaje i charakterystyka techniczna
Przyjmowanie ziarna do magazynu
Dostawa ziarna
Odbiór ilościowy
Odbiór jakościowy
Charakterystyka jakościowa ziarna zbóż
Czyszczenie i sortowanie ziarna
Czyszczenie wstępne
Czyszczenie szczegółowe i sortowanie
Metody konserwacji ziarna
Suszenie ziarna
Wietrzenie ziarna
Inne metody konserwacji ziarna
Zasady zagospodarowania i przechowywania zbóż w magazynach
Kontrola stanu jakościowego ziarna podczas przechowywania
Szkodniki magazynowe
Gospodarka odpadami
Schemat funkcjonalny i technologiczny przechowalnictwa zbóż
IV. Przygotowanie ziarna do przemiału na mąkę i przerobu na kaszę.
Przygotowanie mieszanek przemiałowych
Czyszczenie czarne ziarna
Podstawy teoretyczne procesu czyszczenia
Zasady budowy i działania podstawowych maszyn czyszczarni "czarnej"
Tryjery
Zasady doboru maszyn przy czyszczeniu czarnym
Czyszczenie suche powierzchni ziarna
Podstawy teoretyczne czyszczenia powierzchni
Zasady budowy i działania maszyn łuszczących
Efekt technologiczny pracy maszyn stosowanych do obróbki powierzchni ziarna
Czyszczenie mokre ziarna
Kondycjonowanie ziarna
Leżakowanie ziarna
Inne zabiegi stosowane w czyszczarni ziarna
Klasyfikacja i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku czyszczenia ziarna
Przygotowanie ziarna do przerobu na kaszę i płatki
Podstawy teoretyczne rozdzielania masy zbożowej według sprężystości 
Kondycjonowanie ziarna kaszowego
Maszyny do obróbki hydrotermicznej stosowane w kaszarstwie
Schematy technologiczne czyszczarni
Zasady sporządzania schematu technologicznego
Przykładowe schematy technologiczne czyszczenia żyta i pszenicy
Przykładowe schematy przygotowania zbóż do przerobu na kaszę i płatki
V. Przemiał ziarna
Rozdrabnianie ziarna
Podstawy teoretyczne procesu rozdrabniania Rozdrabnianie ziarna w mlewnikach walcowych
Rozdrabniacze uderzeniowo-cierne
Sortowanie produktów rozdrabniania
Tkaniny odsiewające
Odsiewacze
Wialnie kaszkowe
Zasady przemiału
Właściwości przemiałowe żyta i pszenicy
Próbny laboratoryjny przemiał ziarna
Ogólna charakterystyka przemiału
Proces śrutowania
Sortowanie i czyszczenie kaszek
Rozczynianie kaszek
Wymielanie kaszek i miałów
Odsiewanie kontrolne mąki
Charakterystyka niektórych parametrów procesu przemiału
Efektywność procesu przemiału
Schematy przemiałowe
Uwagi ogólne
Schematy przemiału żyta
Schematy przemiału pszenicy
Przemiał pszenicy według technologii uproszczonej
Przemiał pszenicy na mąkę i semolinę do produkcji makaronów
Mieszanie mąki
Pakowanie, magazynowanie i ekspedycja wyrobów gotowych.
Procesy zachodzące w czasie przechowywania - dojrzewanie mąki
Pakowanie przetworów
Składowanie i ekspedycja przetworów w opakowaniach
Ekspedycja mąki i otrąb luzem
Przykładowe rozwiązania technologiczne pakowni, magazynu produktów gotowych i ekspedycji przetworów
LiteraturaCzęść 2
I. Produkcja kasz i płatków
Podstawy teoretyczne produkcji kasz.
Przerób jęczmienia na kaszę
Przerób owsa na kaszę, płatki, mąkę i inne produkty . Przerób gryki na kaszę .
Przerób prosa na kaszę jaglaną
Przerób grochu
Przerób ryżu
Przerób kukurydzy na kaszę, kaszki i mąkę
II. Produkcja innych przetworów zbożowo-mącznych
Produkcja mąki całoziarnowej (razowej)
Produkcja mąki sitkowej
Produkcja mąki pszennej na specjalne cele
Produkcja zbożowych surowców paszowych
III. Produkcja zmodyfikowanych produktów zbożowych
Produkcja preparowanego ziarna zbożowego .
Produkcja preparowanych przetworów śniadaniowych typu breakfast cereal oraz prze­tworów przekąskowych typu snack
Produkcja instantyzowanej mąki i kaszki
Produkcja mieszanek mącznych
Produkcja dietetycznych wyrobów zbożowych
Produkcja kaszki manny preparowanej błyskawicznej
Produkcja wyrobów zbożowo-mącznych o podwyższonej wartości odżywczej
IV. Produkcja mieszanek paszowych
Rozładowanie, przyjęcie i składowanie surowców
Czyszczenie i sortowanie surowców
Rozdrabnianie surowców i mieszanek
Dozowanie i mieszanie surowców paszowych
Dodawanie komponentów ciekłych do przemysłowych mieszanek paszowych
Granulowanie i formowanie pasz
Technologia pakowania, składowania i ekspedycji wyrobów gotowych
Podstawowe układy produkcyjne
V. Produkcja makaronu
Przygotowanie surowców
Przygotowanie ciasta makaronowego
Formowanie surowych wyrobów
Suszenie wyrobów makaronowych
Pakowanie i przechowywanie gotowych wyrobów 
Wskaźniki produkcyjne i jakość gotowych wyrobów
Omówienie technologii .przykładowo wybranej makaroniarni
VI. Kontrola procesu produkcyjnego
Bezpośrednia kontrola technologiczna
Kontrola procesu przemiału za pomocą ,bilansu przemiałowego . Kon trola laboratoryjna
VII. Charakterystyka jakościowa przetworów zbożowych
Właściwości fizyczne mąki .
Skład. chemiczny wybranych przetworów zbożowych i zmiany właściwości chemicznych mąki
Zanieczyszczenia mąki w procesie przemiału .
Wymagania jakościowe podstawowych przetworów zbożowych .
VIII. Niektóre uwarunkowania techniczne w przetwórstwie zbóż
Aspiracja maszyn i urządzeń oraz odpylanie stanowisk pracy
Transport pneumatyczny w młynarstwie
Walka z nadmiernym hałasem i wibracją


STAN KSIĄŻEK : ++ DOBRY

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ZAPRASZAM TEŻ NA INNE MOJE AUKCJE !!!

JURGA - PRZETWÓRSTWO ZBÓŻ / młynarstwo / UNIKAT

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1499091988