Strona Główna Nr aukcji: 1527718313
MATERIAŁY DO DZIEJÓW SEJMU 4-LETNIEGO 1790-91 IV T

MATERIAŁY DO DZIEJÓW SEJMU 4-LETNIEGO 1790-91 IV T

Podobne: 1790
materiały do dziejów

Data wystawienia aukcji: 2011-03-28 19:51:08
Data zakończenia aukcji: 2011-04-07 19:50:00
Dane aukcji
cena aukcji: 44.99 PLN
Kup teraz: NIE
Parametry
Język: polski
Okładka: twarda
Rok wydania (xxxx): 1961
Stan: używany
Tematyka: Polityka, gospodarka
WSTĘP - SPIS TREŚCI - OPIS:

OD WYDAWCÓW
Tom niniejszy obejmuje materiały do sprawy miejskiej w okresie od schyłku 1790 do sierpnia 1791 r.
W roku 1791 dokonał się przełom w dziejach miast i sprawy miejskiej, który odbił się na charakterze materiału źródłowego. Od limity sejmowej z 28 czerwca, która nastąpiła nazajutrz po uchwaleniu ostatnich praw do¬tyczących miast, rozpoczyna się okres wprowadzania w życie nowej orga¬nizacji miejskiej. Trzymając się zasady, że wydawane przez nas materiały nie są gromadzone pod kątem widzenia historii poszczególnych miast, ale winny dotyczyć sprawy miejskiej, musieliśmy jednak w tym tomie w sze¬rokim stopniu sięgnąć do źródeł pokazujących, jak sami mieszczanie za¬reagowali na nowe prawa i jak za pośrednictwem swych wybieralnych organów włączyli się w życie polityczne kraju.
W związku ze zmianą położenia mieszczan w Rzeczypospolitej poja¬wiają się nowe kategorie źródeł, jak mowy wygłaszane na różnych UTO-czystościach, opisy tych uroczystości i protokoły zebrań elekcyjnych oraz uchwalane przez te zebrania instrukcje. Materiały te umieszczamy pod datą danego wydarzenia, a nie pod datą sporządzenia jego opisu czy ogło¬szenia drukiem.
Dla okresu wyborów miejskich z pierwszej połowy sierpnia mamy do czynienia z dużą liczbą relacji o wydarzeniach równoczesnych. Nie wydało się tu celowe rozdzielać relacji o dokonywanych w granicach danych wy¬działów wyborach delegatów i o nieco późniejszych wyborach wydziało¬wych. Materiały grupujemy łącząc je w ramach wydziałów. Objętość ni¬niejszego tomu pozwoliła zamieścić jedynie relacje o wyborach warszaw¬skich. Dalsze materiały tego typu ukażą się w tomie następnym.
Stojąc na stanowisku, że w problemowych tomach „Materiałów" ko¬respondencja może być uwzględniona jedynie w drodze wyjątku uzasad¬nionego jej organicznym związkiem ze sprawą miejską, zrezygnowaliśmy z dalszego podawania ekscerptów listów króla do Debolego, uznając, że był to precedens naruszający przyjęte kryteria doboru materiału. Nato¬miast dla kompletności wydanych już w tomie II tekstów zamieścimy jako aneks odnaleziony list Stanisława Augusta do Debolego z 9 grudnia 1789 (zob. „Kwartalnik Historyczny", R. LXVII, z. 3, s. 786).SPIS TREŚCI


Str.
Od wydawców 5
123. [Hugo Kołłątaj?]:. [Projekt prawa o miastach] [I poi. r. 1790?] ... 9
124. [Artykuł bez tytułu z „Journal Hebdomadaire"] 21 XI — 26 XTT 1790 . 14
125. [Antoni Geppert do magistratu Krakowa] 2 III 1791 25
126. [Maciej Łyszkiewicz do magistratu Krakowa] 2 III 1791 .... 26
127. [Magistrat Krakowa do Antoniego Gepperta] 5 III 1791 .... 27
128. [Antoni Geppert do magistratu Krakowa] 5 III 1791 28
129. Antoni Gliszczyński: [Projekt b. t.] 10 III 1791 29
130. [Antoni Geppert do magistratu Krakowa] 14 III 1791 ... .30
131. [Jan Zboiński do Jana Kasparego?] 17 III 1791 31
132. [Antoni Geppert do magistratu Krakowa] 26 III 1791 ..... 33
133. Antoni Trejbicki: Projekt. Miasta nasze królewskie1 w krajach Rzeczypo¬
spolitej 28 III 1791 35
134. [Hugo Kollątaj]: Infonmacyja względem projektu miejiskiego panu Zboiń-
skiemu dana [po 28 III, przed 5 IV 1791?] 44
135. [Mikołaj Russocki do magistratu Krakowa] 30 III 1791 47
136. Jacek Jezierski: Miasta bez prawa [III — IV 1791] 49
137. Dwóch nieboszczyków. Dekert z ministrem o miastach [III — IV 1791] . 52
138. [Stanisław Badeni do Jana Kasparego] 2 IV 1791 65
139. Stanisław Sołtyk: Projekt... Przywrócenie praw miastom koronnym
i litewskim 5 IV 1791 66
140. Tomasz Dłuski: Projekt obok projektu od deputacyi prawa miejskie roz¬
ważającej podanego 6 IV 1791 67
141. Mikołaj Russocki: [Dodatek do projektu Stanisława Sołtyka] 6 IV 1791 . 69

142. [Paschalis Jakubowicz do Jana Kasparego?] 6 IV 1791 70
143. [Antoni Geppert do magistratu Krakowa] 6 IV 1791 71
144. [Magistrat Krakowa do Antoniego Gepperta] 10 [IV] 1791 .... 72
145. [Antoni Geppert do magistratu Krakowa] 13 IV 1791 73
146. Miasta 14 IV 1791 75
147. Punkt 16 z artykułu IV Projektu titulo: Miasta, przez Deputacyją Kon¬
stytucyjną ułożonego 14 IV 1791 , . 85
148. [Antoni Geppert do magistratu Krakowa] 16 IV 1791 ..... 89
149. [Tański do magistratu Krakowa] 16 IV 1791 90
150. Miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej 18 IV 1791 91
151. [Tański do magistratu Krakowa] 19 IV 1791 98
152. [Pismo okólne plenipotentów miast zwołujące zjazd delegowanych do
Warszawy] 19 IV 1701 . , . .... 99

153. Protokół sesyi Urzędu Ekonomicznego miasta Starej Warszawy w dniu
20 kwietnia 1791 .101
154. [Antoni Geppert do magistratu Krakowa] 20 IV 1791 104
155. [Magistrat Krakowa do delegowanych] 21 IV 1791 106
156. List obywatela polskiego pisany za granicę 27 IV 1791 107
157. [Ogłoszenie magistratu Warszawy w sprawie iluminacji w dniu 8 maja
1791 rj 28 IV 1791 109
158. Agnell [Nowicki]: Kazanie w dzień 28 kwietnia... 1791 .... 111
159. Józef Łukaszewicz: Powitanie... Stanisława Nałęcz Małachowskiego...
przybyłego na ratusz miasta Warszawy dla przyjęcia obywatelstwa
miejskiego 29 IV 1791 124
160. Stanisław Małachowski: Głos... przed przyjęciem prawa miejskiego...
29 IV 1791 126
161. Franciszek Barss: Głos... w czasie przyjmowania prawa miejskiego przez...
Stanisława Małachowskiego... 29 IV 1791 129
162. [Delegowani do magistratu Krakowa] 30 IV 1791 132
163. Stary szlachcic do nowych [IV 1791] 133
164. Kurze Bemerkungen iiber die Revalutdonien im XVIII Jahrhunderte
[IV 1791] 145
165. Der Kontrast oder Frankreich und Polen [IV 1791] 148
166. Karol Szmyt: Kazanie z okoliczności powróconych mieszczanom praw...
~"*"w kościele warszawskim dysydenckim... dnia 1 maja 1791 .... 149
167. [Magistrat Krakowa do delegowanych] 1 V 1791 156
168. [Delegowani do magistratu Krakowa] 4 V 1791 . . . . .157
169. [Delegowani do magistratu Krakowa] 7 V 1791 159
170. Józef Chwalibóg: Mowa... w ratuszu krakowskim... przy uczynieniu
akcesu 7 V 1791 161
171. [Józef Wodzicki]: Mowa imieniem korpusu oficerów regimentu pieszego
pod imieniem królewicza... przy przyjęciu przez tychże prawa miejskiego
na ratuszu krakowskim miana dnia 7 maja 1791 164
172. Franciszek Makulski: Opisanie iluminacji w dniu 8 maja 1791 roku na
aroniiyersarz imienin Najjaś. Parna niie tylko samej Warszawy, aile i innych
miast tak Korony, jako i Litwy 166
173. [Zukowski]: Opis festynu obchodzonego przez miasto stołeczne Kraków
w dzień imienin Najjaś. Stanisława Augusta 216
174. Dowód winnej wdzięczności w dzień imienin J. W. Jmci Pana Stanisława
Małachowskiego... przez Konfraternię Introligatorską złożony dnia 8 maja
1791 r. 222
175. Jan Szwykowski: Mowa... przy zapisaniu się... w księgę mieszczan...
na ratuszu krakowskim dnia 9 maja 1791 225
176. [Magistrat Krakowa do delegowanych] 11 V 1791 227
177. [Delegowani do magistratu Krakowa] 11 V 1791 228
178. Memoryjał obywatelów miasta Bodzanowa ... dnia 13 miesiąca maja
1791 roku podany 229
179. [Delegowani do magistratu Krakowa] 14 V 1791 232
[Magistrat Krakowa do delegowanych] 15 V 1791 234
_SJanislaw Oświęcimski: Mowa... w dzień uroczystości dziękczynienia za dane miastom prawo... na ratuszu wileńskim dnia 15 maja 1791 . . , 235
182. [Magistrat Krakowa do delegowanych] 18 V 1791 .240
183. [Delegowani do magistratu Krakowa] 18 V 1791 241

184. [Delegowani do magistratu Krakowa] 24 V 1791 ....,, 243
185. [Delegowani do magistratu Krakowa] 25 V 1791 ...... 245
186. Stanisław Soltyk: Projekt... Miasta duchowne w kraj ach Rzpltej
[30 V 1791] 246
187. [Pismo do króla i sejmu w sprawie zachowania się mieszczan w dniu
3 maja] [31 V 1791] 247
188. Konstanty Wolicki: Odpowiedź... na memoryjal obywatelów miasta
Bodzanowa... [V? 1791] 249
189jJSkarga mieszczan Mińska Mazowieckiego przeciw Stanisławowi Borzęc-
kiemu] IV? 1791] 257
190. [Relacja „Gazety Warszawskiej'1 o przyjęciu w Pałacu Radziwiłłowskim
w dniu 5 czerwca 1791] 260
191. [Relacja „Gazety Narodowej i Obcej" o przyjęciu w Pałacu Radziwiłłow¬
skim w dniu 5 czerwca 1791] 261
192. [Relacja z „Mannigfaltigkeiten" o przyjęciu w Pałacu Radziwiłłowskim
w dniu 5 czerwca 1791] 262
193. [Prośba Konfraterni i cechów warszawskich do króla i sejmu] 6 VI 1791 263
194. Wilhelm Horalek: Na pismo pt. „Czamarka i sarafan"... odpowiednie
pismo przeciwko żądanemu skasowaniu cechów i Konfraterni... [V—VI
1791] 267
195. Fortka mała do obszernego ogrodu, plewidla potrzebującego, otwarta
S. J. F. K. J. M. S. W. O. [VI 1791?] 281
196. [Antoni Geppert do magistratu Krakowa] 11 VI 1791 287
197. Urządzenie wewnętrzne miast wolnych w Koronie i Wielkim Księstwie
Litewskim [16 VI 1791] 288
198. [Opis przyjęcia prawa miejskiego w Krakowie przez posłów Sołtyka i Re-
miszowskiego w dniu 24 czerwca 1791] 309
199. [Hugo Kołłątaj?]: [Projekt ustanowienia milicji miejskiej] [V—VI 1791?] 310
200. [Prośba Sandomierza do króla i sejmu] [30 V — 27 VI 1791] . . .314
, ,2Q1. [Uniwersał króla w Straży w sprawie elekcji miejskich z dnia 5 lipca 1791] 317
202. [Opis przyjęcia przez szlachtę prawa miejskiego w Żytomierzu w dniu
10 lipca 1791] 324
203. Jan Lewandowski: Mowa... podczas przyjęcia obywatelstwa przez...
urzędników i obywatelów... województwa kijowskiego na ratuszu...
~~ -10 VII 1791 325
204. [Opis przyjęcia prawa miejskiego przez Antoniego Jabłonowskiego w Mię¬
dzyrzeczu w dniu 11 lipca 1791] 329
205. Uwiadomienie miast ... z powodu elekcyj na dniu 1 i 10 sierpnia roku bie¬
żącego przypadających [przed 12 VII 1791] 330
206. [Pismo okólne plenipotentów miast (?) do magistratów w sprawie wybo¬
rów sierpniowych] 12 VII 1791 336
207. [Ogłoszenie magistratu Warszawy w sprawie wyborów sierpniowych]
15 VII 1791 338
208. [Antoni Zabłocki do Stanisława Augusta] 15 VII 1791 341
209. [Instrukcja magistratu Wilna dla delegowanych do miast wydziału wileń¬
skiego] 19 VII 1791 343
210. [Magistrat Włodzimierza do Hugona Kołłątaja] 26 VII 1791 . . .347
211. [Hugo Kołłątaj do magistratu Krakowa] 27 VII 1791 349
Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego, t. IV 32

212. [Ogłoszenie magistratu Warszawy w sprawie wyborów sierpniowych]
28 VII 1791 350
397 404
408
414
213. [Antoni Balewicz]: [Diariusz elekcji deputatów Starej Warszawy na zebra¬
nie wydziałowe] 1—6 VIII 1791 353
214. Jan Górski: [Mowy w czasie elekcji deputatów Nowej Warszawy] 2, 3
i 7 VIII 1791 ■.
215. Desideria zgromadzenia... cyrkułu Nowego Miasta Warszawy 7 VIII 1791
216. [Relacja o wyborach deputatów w jurydyce Bielin] 1—2 VIII 1791 .
217. List donoszący O sejmikach miejskich w Warszawie odprawionych, a oraz
i innych okolicznościach świeżo wydarzonych 4 VIII [1791] ....
218. List drugi, donoszący resztę o sejmikach miejskich odprawionych
w Warszawie 8 VIII [1791] 419
219. [Relacja „Gazety Narodowej i Obcej" o sierpniowych wyborach deputatów]
10 VIII 1791 424
220. [Relacja „Journal Hebdomadaire" o sierpniowych wyborach deputatów]
10 VIII 1791 425
221. [Antoni Balewicz]: [Diariusz zebrania wydziało|vege^mmst wydziału war¬
szawskiego oraz instrukcja dla plenipotenta] «fc-l3 Viii 1791 . . .■ 426
Indeks nazwisk i nazw geograficznych . __■. S. ^----*ff-


INDEKSAbrahamówna Sara I
Aleksander I I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -S - - - - - - - - - - - - - - - II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aleksander II I II - -
Aleksander III II
Aleksander Jagiellończyk I
Aleksandra Pawłówna arcyksiężna I
Aleksandra Teodorówna I II -
Aleksajidirow II
Aleksiejew II
Allen II
Aloe I II -
Alopeus I II - -
Altenstein II -

Altesti I
Andryane I
Andrzejkowicz II
Andrzejkowicze I
Angtós II
Anna Iwanówna I II
Anna Pawłówna Niderlandzka (Ks Orań-ska) I
Anna Teodorówna w ks I II
Anstett I II
Arakczejew I - II
Ararouscbowa I
Arese II
Argenson I
Arndt I -
Artoiis v Karol X
Aubert I
Augereau I
August II I
August III I -
d'Auvray II -
AxamLtow&ka Tekla I
Axamitowski Józef I II fl -
Axamitowski Wincenty I II
Babeuf Babski
I -
II

Badeni I II -
Bagniewski Adam II
Bagniewski Feliks II
Bagot II
Bagration I II
Bagrationowa Katarzyna i
Bakunm II -
Bałaszow I -
Baldauf II
Balmain I
Balzac II -
Banzemer II
Bairanjecki II
Barankiewicz II
Baranowski II
Barante I
Barclay de Tolly I
Barss I II
Barzykowski I II
Basiok II
Bauer I
Baworowski I
Baykow I - II *
Bazard I
Bażyn II -
Beaufort I
Bem I II
Benckendorf I - II
Beraik II
Bcimingsen I
Benlham I
Bantkowski II
Berg II
Bcrkowski II
Bernadotte I
Bermstoirff I - - II -
Berry I
Bertrand II
Beseler I

Bestużew Riumin II
Bestużcwowie II -
Białopiotrowicz I
Białłozor I II
Bielejewski II
Bieliński II
Bielowski
Bieńkowski I II
Biernacki I
Biesiekierski I
Bignon I -
Billewkz II
Biren II
Birnbaum I - - - II
Blanc II
Blanqui II
Blinsdorf II
Blumer Ignacy I II - - - -
Blumer Jan-Michal II
Blumer Piotr II
Bilumerowa Aniela II
Blumerowa Konstancja II
Blawek II
Błażowski II
Bludow I II
Bobiwski II - -
Bogdański II
Bogorski II
Bogusławski I II -
Bohusz II
BoislecomLe II
Bojanowicz I
Biojanowski II
Bolesław Chrobry I
Bolesta I
BoHvar I
DonaŁd II
Bonaparte Józef I
Borozdin I

Bortkiewicz I II
Borysiewicz I
Borysiewiczowa u Melcerówna
Boszniak II
Botwinko II
Boucquet I
Bourbonowie I
Boyen I II -
Brambilla I
Branicka Aleksandra I
Branicki Klemens II
Branicki Franclszek-Ksawery I
B;ranićki Ksawery II
Branioki Władysław I II
Brezani II
Brodziński I - II
Brodzki II
Bronikowski Ksawery I <) - - - - - -
Bronikowski Mikołaj I
Bromi I
Briihl I
Brunet I
Brutus II
Brykczyński I II
Brzozowski I II
Bubna II
Buczyński II
Budberg I
Buhlea- II
Bukowiecki I II -
Bułhakow I - II
Bulharyn Józef II
Bułharyn Tadeusz I
Biilow I
Buonarroti I II
Bussow II
BuLkiewicz II

Buxhóvden I Bykowski II Byliński II Byron I Byszewski II Bzowski II
Cakałow
Cambaceres I
Cancrin I II
Canosa I
Cantacuzśne II
Canuel I
Capo d'Istria I - - * II -
Carlos don II
Carmot Hipolit I
Carnot Łazarz I -
Carrel II
Caulaincourt I
Cavaignac I II
Chaczewski II
Champagny II
Charliński I II
Chateaubriand TI
Chauvot
Chełmicki Feliks I
Chełmicki Józef I
Chełmicki Władysław I
Chevegnois v Schweitz&r
Chłapowski I II
Chłopieki Franciszek I
Chłopicki Józef I - II - - -
Cłiiodkiewicz Aleksander I - II -
Chodkiewicz Karol I
Chodkiewiczowie II
Chodźko Dominik

Chodźko Jan II
Chodźko Leonard I II
Chodźkowie I
Chomentowsld II
Chopin II
Christin I
Chrzanowski Franciszek I II
Chrzanowski Ignacy II -
Chrzanowski Wojciech II la
Cichocki II -
Cichowska Józefa I
Ciichcwska Ludwika I
Cichowski Adolf I - II - - -! Cichowski Antoni I Ciećlroński II Ciecierski I Cielecki II Ciołkowski II Ciszewski II Cleroan II Comte I
Confalonieri I II
ConsSanł I - II
Cyprynus v Przecławski Ływiński II Czacki I - Czapska Eleonora I Czapski Bogdan I Czapski Józef I Czapski Napoleon I - II
Czarkowski Antoni II - Czarkowski Franciszek II Czarkowski Teofil II Czarkowski Tomasz II Ozarkowscy I Czarneeki Franciszek II Czarnecki Michał I -

Czaraiecki I II Czarnieckie II Czarnooki II Czartoryska Anna I Czartoryska Izabella I II
Czartoryiski Adam-Jerzy I - - - - - - - - - - - - - II - - - - - - ' Czartoryski Adam-Kazimierz I Czartoryski August I Czartory^ki Konstanty I Czartoryski Michał I Czartoryscy I II
Czaykowiski II Czechowicz II Czeczot II Czernyszew I II - -
Czernyszewowa Teofila II Czertow II - Cziczerin II Czyżewski II
Dąbrowski I - - - - - - II -
Daczewski II
Dalloz I
Dandels II
Daszikiewicz II
Davout I II

Dawidsohn I
Dębimki Dominik II
Dębiński Michał II
Decazes I
Delaveau I
Delman II
Deloirme Marion II
Oenibek II -
Dembowski I II
Denasow I
Denisko Mikołaj II
Denisko Stanisław II
Deschamps I
Deschampsowa I
Destutt de Trący I
Deybel II -
Diebitsch v Dybicz
Dillon I
Ddno Talleyrand Dorota I
Diislerloff
Diwow I II
Djakow I
Dłuski I
Dmitrjew I
Dmitrjew-M amonów I
Dmochowski I
Dirmszewski II
DobLecki II
Dobrogoyski I - - II - - - - fś - - - - - - - - - -
Dobrzycka I
Dobrzycki Mikołaj I - II - - - - - - - - - - - - - -

Dobrzycki Wojciech I Dołgoruki Grzegorz I Dołgoruki Ilja I Dołgorukow I II - Domeniconi I Domeyko I II Domicjan I Dominik I Domżalsld I Dornfelcl I DórrJng v Wit Do-wgiaJło Dowinarowicz II Drohojoiwiski I Drzewiecki II Duchet II - Duck II Dugied I Dulfus I - Dimoyer I
Dybicz I II
Dybowski II Dydak II Dylewski I Działyński I II Dzianot II Dzieduiszycki I Dziekoński II Dzierożyński I Dzierżek II Dziewanowski II - Dzikowski II Dzwonkowski II - -
Eckardt I Eckstein I Edling I Eiger I Kisenbaum I Ellen II

Elsner I H -
Elżbieta Aleksiejówna I -
Elżbieta Piotrówna II -
EngestrÓm I
Epammondas II
Epste'n I
Erazm Rotter damski II
Emwch II
Ertel II
Essakow II -
Estko I
Etienne I II -
Eudoksja Fiodorówna II -
Eugenjusz Beauharnais II
Eugenjusz Wirtembeirski II
Faber II Fabvier I Faiseau I
Faleński I II - - - -
Falkowski I -
Fanshave I - II -
Fayot II
Fedorowiaz II
Ferdynand I Sycylijski (IV Neapolitański) I II
Ferdynand VII I II
Ferdynand arcyksiążę I
Fichte I -
Filip Orleański I
Filii I
Fiszer Ludwik I II -
Fiszer Stanisław I II
Focjusz I
Fock I
Follen Adolf I
Follen Karol I - - II

Follen Paweł I
Fodlenowa Eliza I
FoIIenoiwle I
Foscolo I
Fouchś I II
Foy I
Fraenkel I II
Franchet d'Esperey I II -
Frankiin I
Franciszek I I II
Franciszek ks Kalabrji (I Sycylijski) II
Fredericksowa Józefina I
Fredro I
Friedlaender I
Fryderyk II I II - Fryderyk August I II -
Fryderyk Wilhelm II I II -
Fryderyk Wilhelm III I - II - - - Fiirstenberg I
Gagarin I - II
Gajewoki II
Gałczyński II
Gałecki II
Gans II
Garczyński II
Gąsianowski I - - II
Gątikiewicz II -
Gauchais I
Geismar II
Gendre I
Gentz I
Gerard II
Gerstenzweig II

Gessler II
Giedroyć II
Giehl II - - -
Giełczewski II
Giers Mikołaj (Hirsz) II
Gleicben I
Glisizczyński II
Gliicksberg I
Glazowski I
Gluszyński II
Gneisenau I
Goczałkowski I
Godebska Justyna II
Godebski Cyprjan I - II -
Godebski Emil II
Godebski Józef II -
Godebski Ksawery II
Godlewsiu I II
Goettlmg I
Gogel I II
Gołaszewski I II - - -
Golicyn I II
Gołuchowski I II -
Gorzkawiski (Bilterniann) I -
Go&zczyński I
Gourgaud I II -
Grabiński I
Grał>oiwski II
Grabowski Antoni II
Grabowski Franciszek II
Grabowski Jerzy II
Grabowski Maksymiljan II
Grabowski Stanisław I - II - -
Grabowski Stefan I - II ^
Graybner I II
Grecz I
e I

Greków II
Grey I
Gribowski I
Grocholskd
Groddek I
Gródecki II
Grodzicki II
Grolman I
Grotkowski Ferdynand II
Grotkowski Jakób II
Grouchy II -
Griinberg II
Grikibladt II
Barzykowski I II
Gminer I II
Gruszecki II
Grużewsld Józef I - li
Grużewski Stanisław I II
Grzegorz ipatrjarcha II
Grzesiński II
Grzymała Wincenty II
Grzymała Wojciech I II - -
Grzymalina Marjaima II
Gudo^cz I
GuTjew II
GuTowski II
Gutakowski I -
Hacąuet I
Halen I
Halp-erin I
Handtke I
Hankiewicz I - II - - - - - - - -
Hardenberg I
Harring I
Hauer II -

Haugwitz I
Hauke I II - - - - - - - - - -
Heltman Józef I II -
Heltman Karol II -
Hellman Leon II
Heltman Wiktor I - - II - - - - - - - - -
Heltmaniowa Eleonora II
Heltmaaowa Tekla II -
Heltmanówna Helena II
Henryk Pruski I
Herbaull II
Herman I
Heyking I
Hincz I -
ffintze I II
Hirsz II -
Hofer I
Hoffmann Jakób II
Hoffmann Karol II - - -"
Hoffmami Karol I
Hoffmann Karol-Boromeusz I II -
Hoffmann Stanisław II
Hohenzollernowie I II
Holowczyc II
Horanicki II
Horodyski I - - - - II -
Hoyin I
Hubę I - II
Hiibner II - -
Humboldt I

Hurtig II - 'J
Hylzen I
Ibell I
Igelstrom I - Iliński I
Unicki II - Isaure II Isaure II Iwan AnLonowicz II - Iwaszkiewicz II Iwicki II Izdebski II
Jabłonowska Paulina II Jablonwski Antoni I II - -
Jablonowski Konstanty I
Jabłonowski Stanisław I
Jabionowski Władysław I
Jabłonowscy I
Jachowitz I II
Jagiełło I -
Jahn I
Jabołkowski II
Jakubowski II -
Jakuszkin I -
Janczewiski II
JaJike I
Jankowska II
Jaroszyński II
Jasiński I
Jaskólski I
Jastrzebski II
Jaszewski II
Jedliński II
Jędrzejewicz II

Jeffenson I
Jełagin I
Jelec II
Jermoiow I
Jeruzalski I
Jerzmanawski II
Jerzy IV (ks Wałji) I
Jeske I II
Jeżowski I II
Jordan (Gordon) Hermolaus II -
Jordan Jan II
Joteyko II -
Joubert I
Joubois II
Jouffroy I
Jawiec I II - - - -
Józef I
Józef 'arcyksjążę I
Jurgaszko I
Justycki II
Juszniewski II
Kaczanowski II
Kaczkowski I II -
Kaczyński II
Kadłubek II
Kahle I
Kalinowski Benedykt I - II - - -
Kalinowski Jan II
Katiński II
Kamieniecki I
Kamieński I
Kamiński II
Kamptz I
Kant I
Karamzin I -
Kas-asin II

Kanasińsild II
Karger II - -
Karol V I
Karol X I - II
Karol Badeński I
Karol arcyksiążę I
Karpiiiski Adam I II
Kairpiński Kazimierz II
Karski II - - - - - - - -
Karwicki Stanisław I II -
Karwicki Wincenty II
Kaszewski II
Kaszowski I
Katarzyna U I - - II
Katarzyna Pawlówna Wirtemberska (-denimrska) I II
Katasonow I
Katkow II
Katkowski II
Katon I
Kauffmann II
Kayserling I
Kazimierz Wielki II
Kąsinowski I
Keller I - S
II -
- -
-
Kempen I - II - Kępiński II Kęszycki II Kętrzyński II Kiciński I
II - -


Kiedrzyństi II
Kiekiernicki I - - II
Kiliński I
Kindler I - II
Kisielów I
Kiwerski I
Klecztoowski II
Kluezborski II
Kłossowski II
Kmitowski I
Kniaziewicz I - II - -
Rniłażkow II
Kobylewiski II
Kochanowski I
Koozubej I
Koehler I - II
Koliński II - -
Kołaozkow&ki I II -
Kołłąiaj I - II
Kiołotiński II -
Kolzakaw II - -
Kołysko I
Komarnicki II
Komierowisld II
Komorowski I II
Kondiracki I II
Konstanty w ks I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konstantowa w ks v Anna Teodorówna
Kopeć II
Korff II
Korff Modest I
Kórner I
¦Korybut II
Korytkowska I
KoryŁkowski I
Kor żeni owski Pfiwel II
Korzeni o wski Teodor II
Koćciałkowski II
Kościuszko I - - - - - - II - - - - -
Krasiński I II - -
Koss I II
Kossecki I II -
Kosisawski II
Kostrzycki II
Koszutska Urszula II
Koszutski Fabjan II
Koszutski Józef I II - - - - - - - - -
Kotzebue I - II -
Kozakowski Franciszek I - - - II

- - i- - -
Kozakowski Władysfew I II
Koziebrodzki I
Kozlowski Ignacy II
Kozlowski Józef I II - -
Koźmian Andrzej-Edward II
Koźmian Józef I
Koźmian Kajetan I II
Koźmiński II
Kożuchowski I II -
Krasicki I
Krasiński Izydor I II
Krasiński Józef I II S
Krasiński Wincenty I - II -
Krasiński Zygmunt II
Kraszkowski II -
Kratter II
Krause II
Kreezetnikow
Krempowiecki I - Ii
Kronenberg I
Kralocłiwiia II
Kmkowiecki I
Kraszewski II
Krynicki II
Krysiński II
Krywcow II
Krzymuslki II
Krzywoszewski II - -
Krzyżanowska Marja II
K'nzyżaroivsiki II
Knzyżanowski Józef II -
Krzyżanowski Seweryn I II - G

- - - -
Krzyżanowski Tadeusz II
Kubicki I
Kubrakiewicz II
Kucharski II
Kulakowski II
Kulezycki II
Kulczyński II
Kunakowski II
Kunatt II
Kurakin I
KurlandzJka ks Anna-Dorota I
Kurnatowski I II - -
Kurpińska Zofja II
Kuruta I - II - - - - - - - - - - -
Kutuzow I II
Kwilecki I II
Laelos I
Lafayette I - - II La Ferronnays I II ^ Lafitte II Laharpe I Lamarąue I II Lannes II Laski I Latour-Maubourg I Lauzun II Lebroin I II Ledaux I Lehmann I

Lelewel Joachim I S II )
Lelewel Prot II
Lenki ©wicz I II
Leo I
Leopardi I
Lepanska Olga II
Leparski Józef II - -
Leparski Stanisław II
Lerouge
Leroux I
Leśniewicz I II
Lessel II
Leiwaszow II
Lewacki I
Lewiński II
Lewiński Jakób I II
Lewiński Michał II
Liberadzki I
Libarhii II -
Linde I
Lindnar I
Linkiewicz II
Linowski I
Lipiński II
Lipowiecki II
Liipowski II
Liprandi I
Lipski II
Lisicki II
Lisikiewicz II
Locre I
Londonderry
Lóning I
Lourse I
Louvel I -
Louvet I
Louvo:s I
Lubeoki I - II - -

Lubelski II
Lubomirska Elżbieta II
Lubomirska Helena I
Lubomlrski Edward I
Lubomirski Henryk I II
Lubomirski Jerzy II
Liiibomirski Konstanty I
Lubomkski Stanisław I
Lubowidzki Mateusz I - - - - - II : - - - - -
Lubowidzki Stefan I
Lubowiecki II
Ludwik XIV I
Ludwik XVI I
Ludwik XVIII I - - II
Ludwik Filip I II
Lykurg I
Łabęcki I
Łabuziński II
Łączyński I II
Łagowski Aleksander I
Łagowski Franciszek I
Łagowski Michał I
Łagowski Biotr I - II -
Łagowski Seweryn
Łagowski Władysław I
Łanskoj I - II
Łaski II
Ławrynowicz II -
Łempicka Tekla I II -
Łempicki Jan I
Łęjowski I

Łobanow-Rostowski I
Łobanowski II
Łopuchin I
Łowicka ks Grudzińska Joanna I - - II - - - -
Łoziński I II
Łubieńska Konstancja II -
Łubieńska Marja II
Łubieński Feliks II
Łubieński Tomasz II
Łubieński Władysław II
Łukasińska Łucja I
Łukasiński Antoni I
Łukasiński Antoni I - II
Łukasiński Józef I
Łukasiński Juljan I II
Łukasiński Stanisław I II
Łukasiński Walerjan I - - -fi - - - - «- - - - - II - - - - - - - - - - - - - - S - - - - - - - - - - - - - - - -S - - - -
Łukasińscy I
Łukaszewicz II
Łuszczewski I
Łyszczyński II
Mably I Macchiavelli II

Machnicka Zuzanna I
Machnicki Antoni ' I
Machnicki Jan I
Machnicki Kazimierz I - - -: - - II - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maciejowski I II
Mackiewicz II
Mackiewicz Stanisław II S
Mackiewdez Stefan II
Mackrott Henryk I - - - II - - - - - - - - -
Mackrolt Tobiasz I - II
Madaliński II
Madeyski II
Majewski Antoni II -
Majewski Franciszek I II - I>
Majeiwski Kazimierz I
Makiarow I
Makowiecki I
Maksymowiicz II
Malcz II
Malczewski Adam I
Malczewski Franciszek I
Malczewski Paweł II
Malet I
Malewski Franciszek II -
Malewski Szymon II
Malinowsfci II
Malletski II - -

Maltitz I
Małactiowska Benigna I
Małachowski Gustaw I II -
Małachowski Kazimierz I
Mamonowowie I
Manchester ks I
Mandn I
Manstein II
Manuel I
Manizoni I
Marchangy I
Marcinkowski II
Maret I II
Marja Aleksandrówna w ks I
Marja Aleksiejówna II
Marja Kanolina I
Marja Pawłówna Sasiko - Weimarska I
Marja Teodorówna I II -
Markowski I II
Marmont I
Masłowski I II -
Massena I
Matuszewicz Tadeusz I II
Matuszewicz Wincenty I - II
Matuszewski II
Matuszewski Wincenty II
Mauersberger Adam I II
Mauersberger Ludwik I - II - - -
Mauersberger Stanisław I
Mauersbergerowa Marjamna II
Mauss II
Max II
Mazurkiewicz II
Mażzini I
Mąozyński Henryk II

Mączyński Nepomucen II
Makowski II -
Męciriski I
Melcerówna Ewa I II -
Mendelsohn I
Merliłn I
Metternich I II -
Michajłowiski' - Daniilewski I
Michalski II
Michał Pawłowicz w ks I - II - - -G
Mickiewicz I - II - J -
Miecznikowski II -
Miege I
Mielżyński Ignacy II
Mielżyński Maciej I II
Mielżyński Stanisław I II
Miguel dom II
Migurski I II -
Mikołaj I I - - - - - - - II - - - - - - - - - - - - -
Mikulicz Bogusław I II
Mikulicz Stanisław II
Mikulicz Teofil II
Mikuszewski II
Mikużewicz I
Milewski I
Milewski II
Milewski Jan I

¦Milewski Stanisław I
Miljutin I
Mili I
Miłkowski (Jeż) I II
Miłaradowicz I
Mirabeau II
Mirecki II
Młocki I
Mniazech I
Mniszkowa v Lubomirska Helena
Mobillier II
Mocenigo I
Mochmaoka Marja II -
Mocłinacki BazyH I
Mochnacki Maurycy I li - - -
iModzelewski I
Mohrenheim I - II
Mohrenheimowa Józefina I
Mokronowska Marja II
Mokronowski I -
Molo I
Miolieson II
Monrog I
Monstowicz II
Montalembert II
Moiitbrun II
Montesquieu I II
Montgaillard I
Montholon I
Morawski II
Morawski Adam II -
Morawski Franciszek II
Morawski Karol II
Morawski Teodor I II - - - - - -
Moreau I II
Moriiolles I - - -
Morska I
Moser II

Mosąua I
Mostowski Jan Nepomucen I
Mostowski Tadeusz I - - U -
Moszczyński II
¦Moszyński August I
Moszyński Damian I - - II
Moszyński Joachim I
Moszyński Piotr II
Miinch I -
Murat I II
Murawiew Aleksander I -
¦Murawiew Michał I
Murawiew Nikita II
Murawie w-Apostoł Sergiusz II
Musiin-iPuszkmiorwie I
Mycielski Erazm I
MycieJski Ignacy I
Mycieiski Michał I - II -
Nabielak I
Nagórski II - - - - -
Nahajewioz I
Nakwaski I
Nantil I
Napoleon I I - - - - - - - - - - - - - - - II - - - - - -
Napoleon ks Reichstadt I -
Narami I

Nartowski I
Naryszkimowa Marja I
Naryszkinowa Zofia I
Nesseirode I - - II - -
Nesselrodowa Marja I
Newachowicz I
Ney I
Neyman I II
Nicolet II
Niemcewicz I - S- - - II -
Niemojowsld Bonawentura I IS II
Niemojowski Józef I
Niemojowski Wincenty I - II
NiesioJowsiki I
Niewvglowsld I II
Niewodowski II -
Niwiński I II -
Nioailles I
Nodier I
Noffok I
Nowakowski II
Nowakowski ks I
Nowakowski Stanisław I II
Nowicki I
Nowicki Wincenty I
Nowikow II
Nowomiejslu II
Nowoisilcow Mikołaj I
Nowosilcow M M I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nowosileowowa Katarzyna I
Nowosileowowa Marja I
Obertyński I
Obniski II
Oborski Aleksander I II - - -
Oborski Ludwik I
Oebschelwitz II
Ogiński Gabrjel I
Ogiiiski Ksawery I II - -
Ogiński Michał-Kazimierz I II
Ogiński Michał-Kleofas II
Ogiński Wiktor II
Ogrodowicz II
Okolow I
Oldenbnrsld Jerzy ks I
Oleszkiewicz I
Olizar I
OLszewski II
Onacewicz I
Orehcwski I - II
Orłów Aleksy I II
Orłów Grzegorz I -
Orłów Michał I -
Orłowski I
Ornano II
Osiecki I II

Osiński I II
Oskierko II
Ossoliński II
Osten I II
Ostrowscy I
Ostrowski J B I II
Ostrowski Tomasz I
Ostrowski Władysław I II
Oudet I
Owczarski II
Ożarowski I -
Pac I II Pągowski I Pahlen I Pakosz I II
iPallavieini II
Panin Nikita Iwanowicz I !
Panin Niikita Piotrawicz I -
Panin Piotr I
Panmowa I
Paninowie I
Parandier I
Parnajon I
Paskiewicz I - II
Pasąuier I II
Paszkiewicz II
Paszkowiicz I
Paszkowski Franciszek I II - -
Paszkowski Józef II
Paweł I I - -
Pa
Pawlikowski Józef II - -
Pawłowioz I

Paździerska II - - Paździerski II Paździerscy II
Pellegrini I
Pellico II
Pełski II
Pepc I
Pernet II
Perrin II -
Peschte I
Pestel Iwan I
Pestel Paweł I II - -
Peuchet I
Pfaff II
Pfedffer I
Piasecki II
Piątkiewiez I
Piątkiewioz Ludwik I - - II - - - - - -
Piątkowski II
Piaittoli I -
Ptattolowa Julja I
Pieniążek I
Piietraszkiewicz I II
Pietrusiński II -
PŁller II
Piotr I I - II
Piotr II I
Piotr III I
Piotnowski Marceli II
Piotrowski Michał I
PioŁrowski Rufin II
Pi-tt I
Pius VII I
Piwnicki I
Plater Ignacy II
Plater Ludwik I - - - II -
Plater Michał TI

Platerówna Emilia I
Platon I
Plichcina Anna II
Plichta Andrzej II - - -
Plichta Ignacy II
Plutarch I II
Plończyński Felicjan I
Płończyński Władysław I II
Płoński II
Płoński Salomon I II
Pociej II
Podczaszy oski I
Podoski I II - - -
Poggio II -
Pogonowska Tekla I
Pogonowski Jan I
Pogonowski Ignacy I
Poletyłło I
Piomiatowski Jan II
Pomiatowski Józef I - - - - - - - II -
Poniatowski Michał I II
Poniński Adam II
Poniński Jan I -
Poniński Józef I
Poniński Józef I
Ponińscy I
Pońsko II
Popławski I II
Popów I
Borębski II
Posner I
Poświk I II
Potapow II -
Potemkin I
Patempski I -
Potoccy I
Potooka Aleksandra I
Potoeka Anna v Wąsowiczowa

Potocka Teresa I
Potocka Zofja I II
Potocki Albert II
Potocki Aleksander I
Potocki Antoni I
Potocki Feliks I - II
Potocki Ignacy I - II
Potocki Jan I
Potocki Józef II
Potoeki Ksawery I
Potocki Marceli II
Potocki Piotr II
Potocki Stanisław I - - - II - -
Potocki Stanisław (Staś) I II
Potocki Szczęsny I
Potocki Włodzimierz I
Pozzo di Borgo I - - II - - -
Pradt II
Brądzyńska Marcjanna II
Prądzyńska Emiliia II
Prądzyński Ignacy I - - II - - - - - - - - -
Prądzyński Piotr I
Prażmowski II
Proaoir Aleksander II
Proaor Antoni II
Ptfozor Karol II
Przeciszewski II
Przecławski (Cyprynus) I II -
Pułaski II -
Puljanawski II
Puszkin I

Puzyna I Puzynowie I
Raczyński I
Radoński I II - - - -
Radoszewski I II -
Radowiecki II
Raduchin II
Radziwiłł Antoni I II -
Radziwiłł Dominik I
Radziwiłł Konstanty I II
Radziwiłł Michał II -
Radziwiłłowa Luiza I II
Radziwiłłowa Helena I
Radziwiłłowa Teofila I u Czerny-szewowa
Radziwiłłówna Eliza II -
Rainer arcyksiążę I
Rakowski II
Ramer II
Randon I
Raspail II
Raszewska II
Raszewski II
Raumer I
Rautenstrauch I II - - - - -
Rayn>ouard I
Reczyński II
Rejtan I II
ReMewsld II
Rembieliński I II
Rembowski II
Repnin I
Repminawie I
Rey I -

Reych I
Richelieu I II
Riego I
Ritterich I -
Riva I
Rojowski I
Rokield II
Romer I II -
Rooithaan I
Rościsizewski I
Rosę I II
Rosen I II
Rosengart II
Rosenkampff I
Rostopezyn I
Rousseau I II
Rozmysłowiski II
Rożniedka I -
Rożniecki Aleksander I
Rożniecki Aleksander I - - - - -
- - - -
- - - -
¦- II - -
-
-
Rożniecki Antoni I
Różycki II
Rodolphi II
RiibJe v Lilteinstern I Rulhiśre I II Rulikowski II Rupiński I Ruszczyc I Rufcowski I
RychłowisU I II -
Rymkiewicz I

Rymskij-Korsakow I II
Rzewuska Ko-nstancja I Rzewuska Rozalja I Rzewuski Adam I - Rzewuski Franciszek I Rzewuski Henryk II Rzewuski Wacław II
Sabatyn II
Sabiński II
Sacłise I
Sagtyński (Sagatyński) I
Saldem I
Salkowski II
Salvotti I II
Samojlow I
Sand I - II
Sanglitn I
Sanguszko Eustachy I II
Sanguszko Roman II
Samgusizko Władysław II
Sanguszkowa Anna I
Sangus;zkowa Klementyna II
Sanguszkowie II
Sapieha Aleksander I
Sapieha Franciszek II -
Sapieha Kazimierz I
Sapieżyna Anna I
Sapieżyna Jadwiga I
Sass I - II - - -
Saunier I
Savary I
Sawieki II
Scharnhorst I
Schelstein I
Schiller I
Schimelfenig I
Schley Maciej I

Schley Mateusz I - II - - -
Schmidt I - - II -
Schoeler I II
Schroeder II
Schuckmann II -
¦Schubneister II -
Schutz I
Schiitz Fryderyk II -
Schweitzer Jan II
Schweitzer-Schwerzer-CheYegrois Ludwik Karol I II - - -
Schweitzerowa Joanna II
Scipio I
Sczaniecki Ludwik I - t II
Sczaniecki Teodor I
Sedhiitzky I II - -
SŚgtir II
Sondykowiski II
Senfft I II
Serafim I
Serra I
Serre II
Seybold II
Siarczyński I
Sielski II
Siemianowski I II
Siemiątkows:ki II
Siemoński II
Sierakowski Józef I - II
Sierakowski Zygmunt II Sierawski Juljan I
¦Sieraiwski Napoleon II Sierzputo(wski II Sievers I

Sitarski I
Sikorski II
Skaławska Klotylda II
Skarbek II
Skibioki I II
Skirmunt I
Skoczkowski II
Skórkowski II
Skórzewiski II - -
Skrob&cki I - - - II - - -
Skrzynecki I II - -
Skufas I
Skwarski II -
Slizień II
Słowacki II
¦Smoczyński I II
Smolikowski II
Sobańska Karolina II
Sobańska Róża II
Sobańska Wiktorja II
Sobański Hieronim II
Sobański Ludwik I II - - -
Sobański Michał II
Sobieski II
Sobolewski Ignacy I - - II -
SoboSewski Walenty I II €
Sokolnicki I II
¦Solon I
Sol-tan Adam II
¦Sołtan Stanisław II -
Sołtyk Roman I
Sołtyk Stanisław II
So^genfrey II

Soroka II
SouU II -
Sperański I
Stablewski I
Stackelberg Gustaw I
Stackelberg Otto Magnus I
Staegemann I
StaSl I
Stamkowski II -
Stanisław-August I - - II
Stanisławski II
Starzeński Antoni I
Starzeński Edward I
Starzeński Stanisław I
Starzyński I
Staszic I II
Stefan Batory I
Steffans
Stegmann II
Stein I II
Steinisberg II
Stembert I
Stepusz II
SlO'Ckmann I
Strażyński I
SLnogaiiiow Aleksander I
Slroganow Grzegorz I II
Sbroganow'Paweł I - -
Stuuniłło I II
Stryjenska Fryderyka I
StrzeSbicki I
Slurdza I
Sucliecki II
Suchodolski II
Suliński II
Sułkowski Antoni I II
Sułkowski Józef I

Sumiński I II - - -
Supersam II -
Suworaw A W I II
Suwarw A A II -
Suzin II
Swetoniusz I
Swiderski II
Świdziński I II
Swieczyn I
Szabański II
Szach owski I
Szamowski II
Szaniawski Kalasainty I - - - - II - -
Szaniawski K&awery I -
Szaniecki II
Szeptycki I
Sztykow II
Szroni I
Sznayder I - - II - - - - - - - - -
Sznaydrowa Helena I II -
Sznaydrcwia Marjanna I II:
Szatkę II
Szredar I - - - - II - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szrederowa II
Szretler I

Szulc I Szumlański I Szuwiafow P A I Szuwałow Paweł II Szwarce I II Szweykowski I Szymanowski Feliks I II
Szymanowski Hieronim II - Szymanowski Ignacy II SzymanowSki Józef I Szymanowski ks II Szymanowski Marcin II Szyszkow II Szyszkowski I
Taaffe II -
Taczamowski II
Talleyrand I II
Tarczewski II
Tarnowski Antoni I II - -
Tarnowski Leon II -
Tarnowski Marcin I II - -
Tatarkiewicz II
Tatiszczew I
Theyls I
Thierry I
Thiers I -
Thistlewood I
Tilly I
Toczyski Andrzej II
Toczyski Michał I
Tokarski II
Toliński I
Toll I
Tomczycki II
Tomczyński II
Tanków II

Torosiewicz II - Torresani I Touąuet I Toussaint I Trąmpczyński II Trefurt I Trelat I II Trembicka II Trembińscy I Trubecki Aleksander I Trubecki Piotr I Trubecki Sergjusz I - Tugendhoid I Turezyński II Tuirgeniew I Turkestanowa Barbaria I Tuino II Turski Ferdynand II Turski Józef I Turski "Wojciech I Twardowski I II Typaldor II Tyr II Tyszkiewicz Józef I Tyszldewicz Michał I Tyszkiewicz Tadeusz I II Tyszkiewiczowa Marja - Teresa I II
Tyszkowski I Tytus I
U mińska Magdalena II
Umiński Hilary II
Umiński Jan - Nepomucen II - - - - - - - -
Vandamrac I
Yandernoot I

Varnhagen I
Vauban Henryeta I
Vaudoncoaixt II
Yaulabelle II
Vautrm I
Vkłocq I
Viel Caslel I -
Villele I - II
Vincent I -
Volney I
Voltaire II
Voss I II
Voyer d'Argenson I -
Wądzyński I
Wagner II
Waleiwska Marja II
Washington I
Wasilczykow I II
Wa&iutyński I
Wasowicz I II
Wąso'wiczawa-Patoeka Anna II
Watzdorf I
Wawrzecki I
Węgierski I II - -
Węgleński Franciszek I
Węgleński Jan I - II
Węgorzewski I
Węgrzecki I - - - - II - - -
Weljaminow II
Wellimgton II
Wentzel II
Werthern I
Wesselhoft I
Weyssenhoff I II

:

Wiazemski I
Wiazmitinow I -
Widzowa II -
Więckowicz II
Wielhorski Jerzy I -
Wielfoorski Józef I -
I II
Wielhorski MŁchał I
Wielobycki II
Wielogłowski I
Wielopolski I II
Wierzbolowiez Aleksander I
Wierzb ołowicz Karol I - - - - II - - - -
Wierzbożowicz Wacław I
Wierzbolowiczowa Józefa I
II
Wierzboławiczówna Julja I II
Wierzbołowiczówina Zofja I
Wiesiotowski II
Wilozek I -
Wilczewski I
Wilhelm I II U
Wilhelm I Heski I
Wilhelm I Wirlemberski I
Wilhelm II Niderlandzki (Fryderyk Orań-¦&ki) I II
Wilkoszewski II
Wilson I II
Winnicki II
Wirtemberska ks Marja I
WLrtember&ki ks Adam I IT:
WiszniewSki II
Witanowski I -
Wit-Witte-Dorrmg I - II
Wit - Witte - Dorringowa II Witkiewicz I II

Witold I
Witt Jan I II
Witt Józef II
WitŁgenstein I II -
Wittig II
Wodzicki I II
Wodzińskt I II
Wodzyński II
Wojciechowski II
Wolff II
Wolicki II
Wiołkońscy I
Wolkoński I II
Wołowiski I II
Worcell Mikołaj II
Worcell Stanisław II
Woroncow Michał I
Woronoow Szymon I
W'oyczyński I
Woyda I II
Woynitławiez II
Woźnicki II -
Wroniecki I - II
Wrołnowski I
Wybicki I II
Wybranowski I
Wyczechowski II -
Wyszkowsiki I II
Wyszyński I
Xantos I
Ypfsilanti I II Ypsillantowie I

Zabiełło II
ZabieLski II
Zabłoeki II
Zaborowski II
Zadarmowski I
Zajączek Ignacy I
Zajączek Józef I - - - - - - - - - - i> - - II - - - - - - - - - - - - - -
Zajączkowa Aleksandra I II -
!
Zakrzewska II
Zaleski Józef II
Zaleski Seweryn II
Zalewski II
Zaleski II
Załuscy I
Zaluski II
Zamoyscy II
Zamoyska Ludwika I
Zamoyska Ziofia I
Zamoyski Adam I - II - -
Zamoyski Stanisław I - C- - II - -
Zamoyski Władysław I II

Zan I - II
Zapolski II
Zarzecki I II
Zawadzki I
Zawaliszyn II
Zawisza II -
Zegrzda I II -
Zeltner II
Zenowioz Antoni II
Zenowicz Ignacy II
Zenowicz Jerzy I II - -
Zerboni I II
Zieliński II
Zieliński Ignacy I -
Zubow I II
Zubowowa Tekla I
Zwierkowski II
Zygmunt August II
Zabaklicki I II
Zelaziński I
Żerebco-w I
Żeromskd I
Żółkiewski I II
Żólkowski I
Zóltowski I
Żórawski II
Zukowski I
Zurkcwski I II
Zyc I II -
Żymirski II -


WIELKOŚĆ 24X17 CM,TWARDA OKŁADKA,LICZY 498 STRON.

STAN :OKŁADKA DB/DB+,NIEWAŻNE PIECZĄTKI,POZA TYM STAN W ŚRODKU DB+/BDB-.

KOSZT WYSYŁKI WYNOSI 8 ZŁ - PŁATNE PRZELEWEM / KOSZT ZRYCZAŁTOWANY NA TERENIE POLSKI,BEZ WZGLĘDU NA WAGĘ,ROZMIAR I ILOŚĆ KSIĄŻEK - PRZESYŁKA POLECONA PRIORYTETOWA + KOPERTA BĄBELKOWA / / W PRZYPADKU PRZESYŁKI ZAGRANICZNEJ PROSZĘ O KONTAKT W CELU USTALENIA JEJ KOSZTÓW / .

WYDAWNICTWO OSSOLINEUM WROCŁAW 1961
NAKŁAD 800 EGZ.!!!.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI AUKCJI,NR KONTA BANKOWEGO ITP.ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE "O MNIE" ORAZ DOŁĄCZONE SĄ DO POWIADOMIENIA O WYGRANIU AUKCJI.

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY KUPNA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY PRZEDSTAWIONYMI NA STRONIE "O MNIE"

NIE ODWOŁUJĘ OFERT KUPNA!!!

ZOBACZ INNE MOJE AUKCJE

ZOBACZ STRONĘ O MNIEMATERIAŁY DO DZIEJÓW SEJMU 4-LETNIEGO 1790-91 IV T

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1527718313