Strona Główna Nr aukcji: 2497727604
POLSKIE PRAWO OCHRONY PRZYRODY - wyd. Difin

POLSKIE PRAWO OCHRONY PRZYRODY - wyd. Difin

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2012-07-17 10:15:23
Data zakończenia aukcji: 2012-07-27 10:14:26
Dane aukcji
Kup teraz: 19.98 PLN
Parametry
Stan: Nowy
Okładka: miękka
Rok wydania (xxxx): 2006
Kondycja: bez śladów używania
Język: polski

Witam!!


 

Do sprzedania POLSKIE PRAWO OCHRONY PRZYRODY


 

Rok wydania: 2006 rok
Ilość stron: 263
Okładka: Miękka
Stan: Nowa

 

 

 


Opis tytułu:

Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie prawnych regulacji dotyczących ochrony przyrody w Polsce. Jest ona podsumowaniem projektu badawczego "Prawo ochrony przyrody" prowadzonego w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Przyrody na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zespół autorski skoncentrował swoje prace na przedstawieniu najnowszej regulacji prawnej - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i związanej z nią literaturą przedmiotu, mającej kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody.

Prawne zagadnienia ochrony przyrody są przedstawione w ramach prawa ochrony środowiska, którego zresztą są integralną i najstarszą częścią. W związku z tym prezentowane są w podręcznikach i opracowaniach poświęconych ochronie środowiska.

 

 

 

Spis treści:

 

Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające  

1. Związki pomiędzy ochroną przyrody a ochroną środowiska. Ujęcie normatywne
2. Geneza prawnej ochrony przyrody w Polsce
3. Charakterystyka i ocena dotychczasowych działań służących ochronie przyrody
4. Ochrona przyrody w prawie międzynarodowym
5. Formy ochrony przyrody na świecie
6. Ochrona różnorodności biologicznej jako wyższy etap systemowej ochrony środowiska
7. Polska strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej
8. Ochrona przyrody w prawie Unii Europejskiej
9. Cele i kierunki ochrony przyrody w Polsce
10. Zasady prawa ochrony przyrody

Rozdział 2. Formy ochrony przyrody
1. Zarys ogólny instytucji formy ochrony przyrody
2. Parki narodowe
3. Rezerwaty przyrody
4. Parki krajobrazowe
5. Plany ochrony dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych
6. Obszary chronionego krajobrazu
7. Natura 2000
8. Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
9. Ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów

Rozdział 3. Pozostałe instytucje ochrony przyrody
1. Ogrody botaniczne
2. Ogrody zoologiczne
3. Ośrodki rehabilitacji zwierząt
4. Kontrola ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych
5. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
6. Usuwanie drzew lub krzewów
7. Ochrona przyrody w ustawie o lasach
8. Ochrona przyrody a prawo własności. Uwagi ogólne
9. Prawo ochrony przyrody a proces budowlany. Uwagi ogólne
10. Prawo ochrony przyrody a swoboda działalności gospodarczej. Uwagi ogólne

Rozdział 4. Organy i służby ochrony przyrody
1. Organy ochrony przyrody
2. Służby ochrony przyrody

Rozdział 5. Wykonywanie ochrony przyrody. Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody
1. Wykonywanie ochrony przyrody
2. Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody

Rozdział 6. Odpowiedzialność prawna w ochronie przyrody
1. Pojęcie odpowiedzialności prawnej
2. Administracyjne kary pieniężne jako forma odpowiedzialności administracyjnej w prawie ochrony przyrody
3. Skutki prawne objęcia ochroną (odpowiedzialność Skarbu Państwa)
4. Odpowiedzialność karna w ochronie przyrody
5. Odpowiedzialność za szkody w środowisku (przyrodzie) na gruncie dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu

 

 

 

 

STAN: IDEALNY

 

 


 

Zdjęcia real:


Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=2497727604