Strona Główna Nr aukcji: 1987842391
POMIARY SPECJALNE Geodezja, kartografia SPIS

POMIARY SPECJALNE Geodezja, kartografia SPIS

Podobne: kartografia
pomiary
pomiary specjalne

Data wystawienia aukcji: 2011-12-09 17:47:11
Data zakończenia aukcji: 2011-12-19 17:46:00
Dane aukcji
Kup teraz: 28.5 PLN
Parametry
Rok wydania (xxxx): 1968
Okładka: twarda
Język: polski
Stan: Używany
NASZE AUKCJE KOMENTARZE STRONA O MNIE KONTAKT

 


 
W. KŁOPOCINSKI, M. LIPIŃSKI Z. ŁABĘCKI, J. PONIKOWSK
POMIARY SPECJALNE
CZĘŚĆ l
 


 

PPWK 1967 str. 488, stan db+ (zakurzona)
ISBN
 

 

SPIS TREŚCI
Rozdział I POMIARY LEŚNE — Z. Łabęcki
§   1.  Ogólne  wiadomości  o  pomiarach  leśnych
§   2.  Rozgraniczanie gruntów leśnych
§ 3. Pomiary leśne w świetle obowiązujących przepisów i instrukcji pomiarowych..............
§   4.  Projektowanie osnów i stabilizacja punktów pomiarowych
§   5.   Instrumenty używane do pomiaru osnów leśnych
§   6.   Pomiar ciągów głównych
§    7.   Pomiar ciągów sytuacyjnych i linii pomiarowych
§   8.   Pomiary busolowe
§   9.  Pomiary osiedli leśnych i terenów przemysłowych
§ 10.  Prace obliczeniowe. Operat pomiarowy
§ 11.  Mapy leśne i technika ich wykonania
§ 12.   Tyczenie linii podziału powierzchniowego
§ 13.  Szachownica leśna i jej likwidacja
§ 14. Pomiary wysokościowe oraz sytuacyjno-wysokościowe w zastosowaniu do potrzeb leśnictwa
§ 15.   Tyczenie i pomiar tras leśnych
§ 16. Pomiary fotogrametryczne w zastosowaniu do celów urządzeniowo-leśnych
Rozdział II
TYCZENIE TRAS — M. Lipiński
§ 17.   Ogólne zasady tyczenia tras
§ 18.  Tyczenie prostych odcinków trasy
1.   Tyczenie, gdy celowanie wzdłuż całego odcinka prostej jest możliwe
2.   Tyczenie prostej w terenie falistym
3.   Tyczenie prostej  przez przeszkody
§ 19. Dokładne wytyczenie prostej pod danym kątem
§ 20.  Dokładne  odłożenie danej  długości
§ 21.  Tyczenie punktów głównych łuku kołowego
1.   Wyznaczanie punktów głównych łuku, gdy wierzchołek jest dostępny do pomiaru
2.   Wyznaczanie punktów głównych łuku, gdy wierzchołek jest niedostępny
3.   Przeszkody na punktach głównych
4.   Wyznaczenie   punktów   głównych   łuku   bez   pomiaru   kąta zwrotu  stycznych
§ 22.  Tyczenie punktów pośrednich łuku
1.   Zastosowanie wzorów  ogólnych   do  wyznaczania  punktów pośrednich
2.   Tyczenie  łuku  metodą  biegunową
3.   Metoda biegunowa przy użyciu dwóch teodolitów
4.. Tyczenie łuku za pomocą rzędnych od stycznej
5.   Tyczenie równych  odcinków łuku za pomocą rzędnych" od stycznej
6.   Tyczenie łuku za pomocą rzędnych od cięciwy    .
7.   Tyczenie od przedłużonej cięciwy (metoda angielska)
8.   Metoda  dzielenia strzałki
9.   Tyczenie łuków w budownictwie wodnym
10.   Wyznaczanie normalnej do łuku kołowego
11.   Wyznaczanie w terenie promienia łuku istniejącego
§ 23.  Tablice do tyczenia łuków kołowych
§ 24.  Przykłady
§ 25. Łuki koszowe
§ 26.  Klotoida
1.   Ruch pojazdu na łuku
2.   Klotoida jako najkorzystniejsza krzywa przejściowa
3.   Współrzędne prostokątne klotoidy
4.   Klotoida  jednostkowa
5.   Zastosowania klotoidy w trasowaniu dróg
6.   Klotoida jako krzywa przejściowa między prostą i łukiem kołowym
7.   Łuk kołowy z symetrycznymi łukami klotoidy
8.   Tablice do tyczenia klotoidy
9.   Posługiwanie się tablicami
10.   Metoda biegunowa tyczenia klotoidy
11.   Strzałki łuków klotoidy
Rozdział III
PROJEKTOWANIE DRÓG I POMIARY DROGOWE — M. Lipiński
§ 27.  Części składowe projektu  trasy  drogowej
§ 28.  Ogólne zasady projektowania trasy drogowej
§ 29.  Zagadnienia spotykane przy projektowaniu drogi na mapie    .
1.   Określenie  wysokości  punktu  położonego  między warstwicami
2.   Określenie pochylenia odcinka zawartego między sąsiednimi warstwicami
3.   Wykreślenie na mapie linii o jednostajnym pochyleniu
4.   Wykreślenie    przekroju    podłużnego    na    podstawie    mapy warstwieowej
5.   Określenie   zlewni
§ 30.   Geodezyjne opracowanie projektu trasy
§ 31.   Pomiary do sporządzenia projektu drogowego
1.   Czynności zespołu trasującego
2.   Czynności  zespołu  pomiarowego
3.   Czynności zespołu niwelacyjnego
§ 32.  Opracowanie kameralne projektu drogi
1.   Mapa sytuacyjna (plan) pasa drogowego
2.   Przekrój  podłużny
3.   Przekroje   poprzeczne
4.   Projektowanie niwelety
5.   Łuki pionowe
6.   Obliczanie robót ziemnych
§ 33.  Pomiary  realizacyjne podczas  budowy  drogi
1.   Wyznaczanie trasy
2.   Prace niwelacyjne
3.   Profilowanie robót ziemnych
4.  Tyczenie ramp  drogowych
§ 34.   Zastosowanie fotogrametrii do projektowania dróg
Rozdział IV
WIADOMOŚCI   OGÓLNE   O   POMIARACH  WODNYCH  — W. Kłopociński
§ 35.   Gospodarka wodna i związane z nią prace  geodezyjne
§ 36.   Wiadomości ogólne Jz hydrologii
§ 37.   Pomiar  stanów  wody
§ 38.   Pomiar podłużnego spadku zwierciadła wody
§ 39.   Repery wodne jako osnowa niwelacyjna zwierciadła wody
§ 40.   Przejście z niwelacją przez szeroką powierzchnię wodną
§ 41.   Stabilizacja reperóW wodnych ,
§ 42.   Przekrój poprzeczny rzeki
§ 43.   Przekrój   podłużny  rzeki
§ 44.   Triangulacja doliny rzeki
§ 45.   Metoda punktów oporowych i metoda czworoboków
§ 46.   Poligonizacja precyzyjna i techniczna
§ 47.   Osnowa geodezyjna wg instrukcji pomiarowej wodno-meliora-
cyjnej
§ 48.   Metody   pomiarów   szczegółowych
§ 49.   Pomiar granic wód
§ 50.   Szczegółowa  treść   map
§ 51.   Rzeźba terenu na mapach
§ 52.   Pomiar rzeźby terenu metodą tachometryczną
§ 53.   Pomiar rzeźby terenu metodą przekrojów
§ 54.   Pomiar metodą siatki na torfowiskach
Rozdział V
TYCZENIE BUDOWLI WODNYCH — W. Kłopociński
§ 55.   Geodezyjna  obsługa  budowy
§ 56.   Tyczenie rowów melioracyjnych
§ 57.   Tyczenie projektu  drenowania
§ 58.   Tyczenie kanałów, regulacja koryta
§ 59.   Tyczenie  zapór  wodnych
§ 60.   Przenoszenie osi budowli w dół i w górę
§ 61.   Przenoszenie wysokości w dół i w górę
§ 62.   Wytyczenie linii zalewu zbiornika
Rozdział VI
POMIARY ODKSZTAŁCEŃ BUDOWLI WODNYCH — W. Kłopociński
§ 63.   Cel  i rodzaje pomiarów  odkształceń  budowli  wodnych
§ 64.   Obserwacje stałej prostej
§ 65.   Obserwacje  niwelacyjne  ruchów pionowych
§ 66.   Obserwacje trygonometryczne  odkształceń
Rozdział VII
WIADOMOŚCI  OGÓLNE  O  PROJEKTOWANIU  TORÓW KOLEJOWYCH — J. Ponikowski
§ 67.   Pas gruntowy linii kolejowej
§ 68.   Tory szlaków kolejowych
§ 69.   Tory   stacji  kolejowych
§ 70.   Budowle i urządzenia kolejowe
§ 71.   Skrajnia budowli i taboru kolei normalnotorowych
Rozdział VIII
POMIARY   SYTUACYJNE   I   WYSOKOŚCIOWE   LINII
KOLEJOWYCH  —  J. Ponikowski
§»72.  Osnowy geodezyjne linii kolejowych
1.   Założenia   ogólne
2.   Podstawowa  osnowa  sytuacyjna
3.   Szczegółowa   osnowa  sytuacyjna
4.   Szczegółowa osnowa wysokościowa
§ 73.  Pomiary  szczegółów sytuacyjnych
§ 74.   Mapy sytuacyjne szlaków i stacji kolejowych
§ 75.  Pomiary wysokościowe linii kolejowych
Rozdział IX
TYCZENIE BUDOWLI  KOLEJOWYCH — J. Ponikowski
§ 7'6.   Tyczenie osi torów i profilów robót ziemnych
§ 77.   Tyczenie osi  przepustów i  mostów
§73.   Tyczenie tuneli kolejowych
§ 79.   Tyczenie rozjazdów  i  skrzyżowań
§ 80.   Tyczenie połączeń torów i poszerzeń międzytorzy
§ 81.   Tyczenie peronów i budynków
Rozdział X
REGULACJA OSI TOROW KOLEJOWYCH — J. Ponikowski
§ 82.   Istota  i  cel  regulacji-
§ 83.   Zasady regulacji osi torów metodą wykresu kątów
§ 84.   Projektowanie regulacji osi torów metodą wykresu kątów
§ 85.   Stabilizacja projektu regulacji w torze kolejowym


 

Zapraszam na inne moje aukcje

 

 

WYSYŁKA DANE FIRMOWE CERTYFIKATY
1.Koszt wysyłki jest zgodny z cennikiem Poczty Polskiej
2.Przy zakupach na kilku aukcjach
proszę o kontakt w celu ustalenia kosztów wysyłki.
3.Odbiór osobisty możliwy od 16 - 20
po ustaleniu terminu odbioru.
Jacek Ciba
Antykwariat internetowy Nie tylko dla moli
Siemianowicka 158/3, 41-503 Chorzów
REGON: 240755155, NIP: 627-221-59-01


/strong


Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1987842391