Strona Główna Nr aukcji: 1634871795
PORADNIK ELEKTRYKA WOJSKOWEGO , M. Falkiewicz

PORADNIK ELEKTRYKA WOJSKOWEGO , M. Falkiewicz

Podobne:

Data wystawienia aukcji: 2011-05-25 17:30:14
Data zakończenia aukcji: 2011-06-01 17:29:30
Dane aukcji
Kup teraz: 80 PLN
Parametry
Rok wydania (xxxx): 1970

W poradniku zamieszczono wiadomości podstawowe z zakresu matematyki, fizyki, maszyn elektrycznych, akumulatorów, prostowników, instalacji elektrycznych i silników spalinowych oraz opisano parametry, obsłu­gę i zastosowanie 16 zespołów spalinowo-elektrycznych, akumulatory, ogniwa i baterie suche, prostowniki i urządzenia do ładowania akumulatorów, maszyny elektryczne, instalacje energoelektryczne niskiego na­pięcia, a także przepisy bezpieczeństwa pracy przy urzą­dzeniach elektrycznych.
Poradnik jest przeznaczony dla monterów, techników i inżynierów elektryków, zatrudnionych przy obsłudze i naprawie urządzeń energoelektrycznych w wojsku, na kolei, w budownictwie, państwowych ośrodkach maszynowych, służbie zdrowia itp.

              Tytuł: 


PORADNIK ELEKTRYKA WOJSKOWEGO


              Autor: 
Mgr inż. M. FALKIEWICZ, Mgr inż. K. ZIENKIEWICZ


              Wydawnictwo i rok wydania: 
WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
WARSZAWA 1970
Wyd. I

              Stan: okładka -db, środek  -bdb, skasowane pieczątki i naklejka         pobiblioteczna
              Oprawa: twarda

              Ilość stron: 664str.

              13x20cm

              Ilustracje: TAK

              Spis treści: 
SPIS TREŚCI
Części
TABLICE MATEMATYCZNE, FIZYCZNE I DANE MATERIAŁOWE ORAZ
PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU MASZYN ELEKTRYCZNYCH,
AKUMULATORÓW, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PROSTOWNIKÓW
I SILNIKÓW SPALINOWYCH
Str.
o z d z i a ł 1. Tablice matematyczne, fizyczne i dane materiałowe ... 23
Wartości potęg, pierwiastków, odwrotności, obwodów i pól kół ... 23
Logarytmy naturalne 26
Funkcje ex i e ~x 28
Funkcje trygonometryczne , 30
Planimetria 35
Stereometria , 36
Jednostki długości 37

Zamiana cali angielskich na milimetry 33
Zamiana milimetrów na cale angielskie 39

Jednostki powierzchni 40
Jednostki ciężaru 40
Jednostki ciśnienia , 41
Jednostki pracy 41
Jednostki mocy 41
Jednostki miar układu SI dla wybranych wielkości 42
Przedrostki w układzie metrycznym 46
Wielkości i równania mechaniczne 47

Moc wentylatora 47
Moc silnika elektrycznego do napędu pompy 47
Moc i moment silnika elektrycznego do napędu dźwignic 47
1.16. Najczęściej stosowane wzory z elektrotechniki 48
Magnetyzm 48
Prąd stały 48
Prąd trójfazowy 48
Łączenie szeregowe i równoległe oporów 48
Łączenie szeregowe i równoległe kondenstatorów 48
Rezystancje zastępcze przy przejściu z układu połączeń w trójkąt na
układ połączeń w gwiazdę 49
1.17. Przeliczenie mocy z kilowatów TkWl na konie mechaniczne fKMJ
i odwrotnie 49
1.18. 1.19.
1.20. 1.21.
1.22. 1.23. 1.24. 1.25.
Właściwości fizyczne metali - -# --1 ^ ~~1~J~~
Właściwości ważniejszych materiałów przewodzących w tempera
turze 20oC in(lr.
Właściwości ważniejszych stopów oporowych w temperaturze 20 C.. Właściwości ważniejszych materiałów oporowych niemetalowych
w temperaturze 20oC 
Właściwości ważniejszych materiałów elektroizolacyjnych 
Właściwości niektórych lakierów oraz emalii elektroizolacyjnych ...
Właściwości niektórych żywic 
Oznaczenia oraz wymiary najczęściej stosowanych drutów nawojo­
wych 
Rozdział 2. Maszyny elektryczne
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.1.7.
2.1.1.8.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.2.4.
2.1.2.5.
2.1.2.6.
2.1.2.7.
2.1.2.8.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.3. 2.3. 2.3.1. 2.3.1.1. 2.3.1.2. ' 2.3.1.3. 2.3.1.4.
Maszyny prądu stałego 
Wzory podstawowe 
Siła elektromotoryczna w uzwojeniu twoi nika 
Napięcie na zaciskach twornika prądnicy 
Napięcie na zaciskach twornika silnika 
Prąd w uzwojeniu twornika prądnicy 
Prąd w uzwojeniu twornika silnika 
Prąd w uzwojeniu wzbudzającym 
Moment obrotowy 
Zależność między mocą, momentem obrotowym i prędkością obro­
tową 
Układy połączeń prądnic i silników prądu stałego 
Prądnice obcowzbudne 
Prądnice bocznikowe 
Prądnice sieregowo-bocznikowe 
Praca równoległa prądnic 
Silniki obcowzbudne 
Silniki bocznikowe 
Silniki szeregowo-bocznikowe 
Silniki szeregowe 
Maszyny synchroniczne 
Wzory podstawowe 
Siła elektromotoryczna w uzwojeniu twornika
Częstotliwość siły elektromotorycznej 
Moc czynna oddawana do sieci przez prądnicę trójfazową
Moc czynna oddawana do sieci przez prądnicę jednofazową ...
Układy połączeń 
Układ połączeń prądnicy obcowzbudnej
Układ połączeń prądnicy samowzbudnej ^ 
hzacji na-
Układ połączeń prądnicy samowzbudnej ż ~ układemVtabiliz
Pięcia 
Praca równoległa (synchronizacja) 
Maszyny asynchroniczne (indukcyjne) . ~ 
Wzory podstawowe 
Napięcie i prąd uzwojenia fazowego ~! 
Moc silnika 
Poślizg ~~ 
Moment obrotowy na wale silnika 
Str. 50
51 52
53 53 56 57
58 59
59 59 59 59 59 59 59 60 60
60 60 60 60 61 62 63 63 63 64 65 65 65 65 65 65 65 65 66
66 66 67 67 67 67 68 68

2.3.2. 2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
Przyłączanie silników pierścieniowych do sieci 
Przyłączanie silników do sieci za pomocą przełącznika gwiazda
trójkąt ^ 
Zależność prądu i momentu rozruchowego od rodzaju wirnika ..
Zmiana kierunku obrotów 
Regulacja prędkości obrotowej 
Regulatory indukcyjne 
Mikrosilniki 
Silniki reluklancyjne 
Silniki hislerezowe 
Silniki 7. magnesami trwałymi 
Silniki komutatorowe prądu przemiennego 
Silniki prądu stałego 
Silniki asynchroniczne 
Transformatory 
Transformatory jednofazowe 
Transformatory trójfazowe 
Autotransformatory 
Rozdział 3. Chemiczne źródła prądu
Akumulatory ,. 
Akumulatory kwasowe (ołowiowe) 

Budowa akumulatorów 
Pojemność akumulatora 
Sprawność 
Napięcie akumulatora 
Rezystancja wewnętrzna akumulatora
Samowyładowanie i gazowanie 
3.3. Akumulatory zasadowe kadmowo-niklowe
Budowa akumulatorów 
Pojemność akumulatora 
Sprawność akumulatora 
Napięcie akumulatora 
Rezystancja wewnętrzna akumulatora
Samowyładowanie 
Gazowanie 
3.4 . Akumulatory gazoszczelne 
3.5. Akumulatory srebrowo-cynkowe 
Budowa akumulatora 
Napięcie akumulatora 
Pojemność akumulatora 
Sprawność akumulatora 
Samowyładowanie 
Zalety i wady akumulatorów 
3.6. Baterie i ogniwa suche 
3.6.1. Baterie i ogniwa braunsztynowe 
Ogniwa kubkowe 
Ogniw a płytkowe 

Ogniwa rtęciowe 
Ogniwa i baterie rezerwowe (nalewne)
Str. 68
68 69 69 69 69 70 70 71 71 71 71 71 71 71 72 74
75
75 76 76 78 80 81 82 83 83 84 84 85 85 86 86 86 87
89 90 90 90 90 91 91 91 91 92 92
Str.
94
Rozdział 4. Prostowniki elektryczne 
94
Diody półprzewodnikowe 9f.
Prostowniki selenowe ^
4 3 Układy prostownicze - 
4.3.1. Układ jednokierunkowy pólokresowy-jednofazowy ^
4 3 2 Układ jednokierunkowy pełnookresowy 
4^3! Układ dwukierunkowy jednofazowy (Graetza) ^
4.3.4. Układ trójfazowy jednokierunkowy ^
4 3 5 Układ dwukierunkowy trójfazowy 
4J.6. Układ dwukierunkowy trójfazowy mostkowy (Graetza) lw
Rozdział 5. Sieci polowe i instalacje elektryczne wewnętrzne 101
5.1. Wzory podstawowe 
Wartość bezwzględna spadku napięcia w przewodach linii polowych
i bezindukcyjnych 
Wartość względna spadku napięcia w przewodach linii polowych
i bezindukcyjnych 10I
Wartość bezwzględna straty mocy w przewodach linii polowych ... 102
Wartość względna straty mocy w przewodach linii polowych 102
Minimalny przekrój przewodu linii polowych i bezindukcyjnych ze
względu na dopuszczalny bezwzględny spadek napięcia 102
Minimalny przekrój przewodu linii polowych i bezindukcyjnych ze
względu na dopuszczalny względny spadek napięcia 103
5.2. Symbole graficzne 103
Rozdział 6. Silniki spalinowe 1101
6.1. Wzory podstawowe 110
Moc indykowana 110
Moc użyteczna 110
Średnie ciśnienie indykowane no
Średnie ciśnienie użyteczne 111
Stopień sprężania Ul
Moment obrotowy silnika Ul
Jednostkowe zużycie paliwa 112
Sprawność ogólna U2
6.2. Paliwa ij2
Benzyna ,, ~
Olej napędowy ..~
jjć.3. Oleje silnikowe i przekładniowe jjj
Część II
ZESPOŁY SPALINOWO-ELEKTRYCZNE
Rozdział 7. Zespól spalinowo-elektryczny typu 6638027 117
Charakterystyka techniczna 
Budowa zespołu ^^

Dane ogólne 122
Silnik spalinowy 122
Prądnica synchroniczna J 23
Tablica rozdzielcza 125
126

Rama i osłona 
Chłodzenie zespołu 
7.3. Układ elektryczny 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń
Rozdział 8. Zespól spalinowo-elektryczny typu AB-J-0/230
8.1. Charakterystyka techniczna 
8.2. . Budowa zespołu 
Dane ogólne 
Silnik spalinowy 
Prądnica synchroniczna 
Tablica rozdzielcza 
Rama i osłona 
Chłodzenie zespołu 
8.3. Układ elektryczny zespołu 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń
Rozdział 9. Zespól spalinowo-elektryczny typu 663 8217
Charakterystyka techniczna 
Budowa zespołu 

Dane ogólne 
Silnik spalinowy 
Prądnica synchroniczna 
Tablica rozdzielcza 
Rama i osłona 
9.2.6. Chłodzenie zespołu 
9.3. Układ elektryczny 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń
Rozdział 10. Zespól spalinowo-elektryczny typu PAB 2-1/230
10.1.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.
10.3.
10.3.1.
10.3.2.
10.3.3.
Charakterystyka techniczna
Budowa zespołu 
Dane ogólne 
Silnik spalinowy 
Prądnica synchroniczna ...
Tablica rozdzielcza 
Rama i osłona 
Chłodzenie zespołu 
Układ elektryczny 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń
Str. 127 127 128 128 129 129-
130
130 134 134
1 se­ns
140-141 141 142-142 143 144
145
145 145 145 149 152 156 156 156 157 157 157 158-
159
159 163 163 164 166 168 169 169 169 169-171 172
Spis treści
Spis treści
11


Str. 173
173 177 177 179 181 184 185 185 185 185 187 188
189
,u PAB 4-31400
jRo z d zi ał
11.1.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.
11.2.6.
11.3.
11.3.1.
11.3.2.
11.3.3.
5.0 zd zi ał
12.1.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.
12.2.6.
12.3.
12.3.1.
12.3.2.
12.3.3.
3R.ozd zi al
13.1.
13.2.
13.2.1.
13.2.2.
13.2.3.
13.2.4.
13.2.5.
13.2.6.
13.3.
13.3.1.
13.3.2.
13.3.3.
1R o z d z i a ł 14. - Zespół spalinowo-elektryczny typu AD-5-T/230
Charakterystyka techniczna 
Budowa zespołu 
Dane ogólne 
Silnik spalinowy 
Prądnica 
Tablica rozdzielcza 
14.1.
14.2.
14.2.1.
14.2.2.
14.2.3.
14.2.4.
14.2.5.
11. Zespól spalinowo-elektryczny typi
Charakterystyka techniczna 
Budowa zespołu 
Dane ogólne 
Silnik spalinowy 
Prądnica synchroniczna 
Tablica rozdzielcza 
Rama i osłona 
Chłodzenie zespołu 
Układ elektryczny zespołu 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń 
189 191 191 191 191
12. - Zespól spalinowo-elektryczny typu PAB 4-11230
Charakterystyka techniczna 
Budowa zespołu 
Dane ogólne 
Silnik spalinowy 
Prądnica synchroniczna 
Tablica rozdzielcza 
194 194 194 196 197.
Rama i osłona 
Chłodzenie zespołu 
Układ elektryczny zespołu 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń 
13. - Zespól spalinowo-elektryczny typu AB-8-T/230 M 198
198
Charakterystyka techniczna 
Budowa zespołu ^
Dane ogólne 201
Silnik spalinowy 202
Prądnica synchroniczna 205
Tablica rozdzielcza 
Rama i osłona 
Chłodzenie zespołu 
Układ elektryczny zespołu 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń .
207
207
207
208
208
210
211
212
212
215
215
217
220
.. 222
Rama i osłona 222
14.2.6. Chłodzenie zespołu 
14.3. Układ elektryczny zespołu 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń 
Rozdział 15. — Zespól spalinowo-elektryczny typu PAD 8-3/400
Charakterystyka techniczna 
Budowa zespołu 

Dane ogólna 
Siinik spalinowy 
Prądnica synchroniczna 
Tablica rozdzielcza 
15. 2.5. Rama i osłona 
15.2.6. Chłodzenie zespołu 
15.3. Układ elektryczny zespołu 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń
.Rozdział 16. — Zespól spalinowo-elektryczny typu 662 6386
16.1. 16.2. 16.2.1. 16.2.2. 16.2.3. 16.2.4. 116.2.5. 16.2.6. 16.3. 16.3.1. 16.3.2. 16.3.3.
Charakterystyka techniczna 
Budowa zespołu 
Dane ogólne 
Silnik spalinowy 
Prądnica synchroniczna 
Tablica rozdzielcza 
Rama i osłona 
Chłodzenie zespołu 
Układ elektryczny zespołu 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń .
Rozdział 17. — Zespól spalinowo-elektryczny typu PAD 16-3/400
17.1.
17.2.
17.2.1.
17.2.2.
17.2.3.
17.2.4.
17.2.5.
17.2.6.
17.3.
17.3.1.
17.3.2.
17.3.3.
Rozdział 18.1.
Charakterystyka technicy na 
Budowa zespołu 
Dane ogólne 
Silnik spalinowy 
Prądnica synchroniczna 
Tablica rozdzielcza 
Rama i osłona zespołu 
Chłodzenie zespołu 
Układ elektryczny zespołu 
Schemat 
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń
18. - Zespól spalinowo-elektryczny typu PAD 30-3/400
Charakterystyka techniczna 
Str.
223 ^
223
223
223
226
227
227 231 231 233 236 237 238 238 239 239 239 239
241
241 245 245 247 251 254 254 256 256 256 257 257
258
258 261 261 263 268 269 271 271 271 271 273 273
275 275
Spis treści
Spis treści
13

Str.
278
18.2. Budowa zespołu 27g .
Dane ogólne 280
Silnik spalinowy 2g3
Prądnica synchroniczna 284
Tablica rozdzielcza ~ 284
Rama i osłona 2gj
18.3. Układ elektryczny zespołu ^
Schemat 2g7
Regulacja napięcia 
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń ^s
Rozdział 19. - Zespól spalinowo-elektryczny typu 661 23S6 289
nott
Charakterystyka techniczna ^
Budowa zespołu 

Dane ogólne -
Silnik spalinowy 
19 2 3 Prądnica synchroniczna 
Tablica rozdzielcza 
Rama i osłona 300
Chłodzenie zespołu 300,
19.3. Układ elektryczny zespołu 3O3
Schemat 30ł
Regulacja napięcia 303
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń 303
Rozdział 20. — Zespól spalinowo-elektryczny typu 661 2476 304
Charakterystyka techniczna 304
Budowa zespołu 308

Dane ogólne 308
Silnik spalinowy 310
20.2.3 Prądnica synchroniczna 314
20.2.4. Tablica rozdzielcza 31&
Rama i osłona 316
Chłodzenie zespołu 31 fr
20.3. Układ elektryczny 316
Schemat 316-
Regulacja napięcia 3jg
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń 318
Rozdział 21. — Zespól spalinowo-elektryczny typu 4ZPP-125 31?
Charakterystyka techniczna 3)9.
Budowa zespołu 32J

Dane ogólne 
Silnik napędowy .
Prądnica synchroniczna ... „2
Tablica rozdzielcza ,ti
Rama i osłona zespołu . . ,.
Chłodzenie zespołu 3
21.3. Układ elektryczny zespołu ....... . 3l.
33?
Str.
Schemit 335
Regulacja napięcia 336
Zabezpieczenie zespołu od zwrać i przeciążeń 337
Rozdział 22. — Zespół spalinowo-elektryczny typu 4ZPP-250 338
Charakterystyka techniczna 338
Budowa zespołu 342

Dane ogólna 3 42
Silnik napędowy 343
Prądnica synchrouiczna 347
Tablica rozdzielcza 347
22.2.3. Rama i osłona zespołu 349
22.2.6. Chłodzenie zespołu 349
22.3. Układ elektryczny zespołu 349
Schemat 349
Regulacja napięcia 350
Zabezpieczenie zespołu od zwarć i przeciążeń 350
Rozdział 23. — Zasady eksploatacji zespołów 351
Dans ogólne 351
Podstawowe zasady BHP 351

Przepisy BHP przy obsłudze silnika spalinowego 351
Zasady BHP przy obsłudze elektrycznej części zespołu 352

Obowiązki obsługi zespołu 353
Paliwo i olej 353
Woda chłodząca 356
Ustawienie i przygotowanie zespołu do pracy 357
23.6.1. Przygotowanie zespołu do pierwszego uruchomienia względnie do
pracy po dłuższym przechowywaniu 357
23.6.2. Przygotowanie zespołu do pracy przed każdym uruchomieniem 359
Uruchamianie zespołu i włączenie obciążenia 359
Obsługa zespołu w czasie pracy 360
Zatrzymanie zespołu 361
Eksploatacja zespołu w okresie zimowym 361
Przechowywanie zespołu 363
R o z d z i a ł 24. —- Obsługa techniczna zespołów 365
24.1. Przeglądy techniczne 355
Przegląd techniczny — codzienny 3gg
Przeglądy techniczne - okresowe 355

Obsługa silnika spalinowego 370
Obsługa układu smarowania 371
Obsługa układu zasilania 372

Silniki gażnikowe 372
Silniki wysokoprężne 373

Obsługa układu zapłonowego 374
Obsługa układu wydechowego 37^
Obsługa regulatora obrotów ^jj
Obsługa układu chłodzenia 377
24.8.1. Silniki chłodzone powietrzem ,-jy
14
Spis treści
Spis treści
15

j
24.S.2. Silniki chłodzone wodą 37? ^
Obsługa rozruchowej instalacji elektrycznej 378 |
Obsługa prądnicy 378 J
Obsługa tablicy rozdŁielc-ej 383 ^
Niedomagania w pracy zespołu i sposoby ich usuwania 38J
R o zdział 25. - Ogólne zasady automatyzacji pracy zespołów spalinowo-elek- ,,
trycznych 399 1
Podstawowe pojęcia i określenia 399
Kontrola, automatyczne sterowanie i regulacja 401
Automatyczny rozruch, ochrona i zatrzymywanie zespołu 406
Automatyczna synchronizacja zespołów i ich praca równoległa 408-
Automatyzacja urząd- eń pomocniczych 409
Zdalne sterowanie 409
Sygnalizacja i blokada 410
Schematy elektryczne układów automatycznej regulacji zespołów
spalinowo-elektrycznych 41Q
Rozdział 26. — Nowe kierunki w konstrukcji zespołów spalinowo-elektrycznych .. 412
423 423
423-
423
423
427
428
429
431
431
432
432
433
434
435
438
439
440
Część Ul AKUMULATORY, OGNIWA I BATERIE SUCHE
Rozdział
27.1.
27.1.1.
27.1.2.
27.1.3.
27.2.
27.2.1.
27.2.2.
27.2.3.
27.2.4.
27.2.5.
27.3.
27.4.
27.5.
27.5.1.
27.5.2.
Rozdział 28.1.
28.1.1. 28.1.2. 28.1.3.
27. Akumulatory kwasowe 
Dane techniczne akumulatorów kwasowych najczęściej stosowanych
w kraju 
Sposoby oznaczania akumulatorów kwasowych
Akumulatory kwasowe rozruchowe i motocyklowe
Akumulatory kwasowe stacyjne
Przygotowanie nowych akumulatorów kwasowych do pracy'......
Przygotowanie elektrolitu 
Napełnianie ogniw elektrolitem 
Pierwsze ładowanie 
Wyładowanie trenujące 
Normalne ładowanie 
Obsługa akumulatorów kwasowych 
Przechowywanie akumulatorów kwasowych 
Ntedomagania i naprawa akumulatorów kwasowych 
Ładowanie odsiarczaniające 
Naprawa bloków ebonitowych ....... 
440 440 441
441
28. - Akumulator, zasadowe kadmowo-niklowe
wewnętrznej mowo-ruklowe o obniżonej rezystancji
Str..
28 1.4. Akumulatory zasadowe kadmowo-niklowe niskooporowe 441
28.1.5. Akumulatory zasadowe kadmowo-niklowe specjalne 441
28.2. Przygotowanie do pracy nowych akumulatorów zasadowych kadmowo-
niklowych 441
Przygotowanie akumulatora do napełnienia elektrolitem 447
Przygotowanie elektrolitu 447
Napełnianie ogniw elektrolitem 450-
Pierwsze ładowanie 451
28.3. Obsługa akumulatorów zasadowych kadmowo-niklowych 451
Normalne ładowanie 451
Ładowanie wzmocnione 453-
Wymiana elektrolitu 453
Wyładowanie 454

Eksploatacja akumulatorów zasadowych kadmowo-niklowych w wy­
sokich temperaturach 455
Eksploatacja akumulatorów zasadowych kadmowo-niklowych w nis­
kich temperaturach 456-
Przechowywanie akumulatorów zasadowych 457
Niedomagania i uszkodzenia akumulatorów zasadowych kadmowo-
niklowych 458^
Rozdział 29. — Akumulatory srebrowo-cynkowe 462
Dane techniczne akumulatorów srebrowo-cynkowych najczęściej spo­
tykanych w k r aju 462:
Pr7ygotowanie do pracy nowych akumulatorów srebrowo-cynkowych 464

Przygotowanie elektrolitu 464
Napełnianie ogniw elektrolitem 464
Pierwsze lądowanie 465

Normalne ładowanie 466-
Eksploatacja akumulatorów srebrowo-cynkowych w nienormalnych
temperaturach 467
Przechowywanie akumulatorów srebrowo-cynkowych 468
Przyczyny niedomagań i uszkodzeń akumulatorów srebrowo-cynko­
wych 468
Rozdział 30. Ogniwa i baterie suche 469
Ogniwa i baterie oświetleniowe 4691
Baterie i ogniwa do odbiorników radiowych 470
Ogniwa i baterie do aparatów słuchowych 472
Ogniwa i baterie specjalne 47 Z:
Część IV PROSTOWNIKI I URZĄDZENIA DO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW
475
475 475 475
Rozdział 31. —Prostowniki do ładowania akumulatorów
31.1. Stosy selenowe 
Oznaczania stosów selenowych 
Dane znamionowe płytek selenowych 
16
Spis treści

Dane znamionowe diod krzemowych 48
Oznaczanie prostowników 48
Prostowniki do ładowania akumulatorów kwasowych typu B, BMB,
BMZ 48
Prostowniki do samoczynnego ładowania baterii akumulatorów kwa­
sowych typu BMP 48
Prostowniki do ładowania akumulatorów zasadowych typu BMG-
-61200, PSSG-4411,3 i PSSG-8814,5 48
Rozdział 32. — Urządzenia do ładowania akumulatorów srebrowo-cynkowych .... 49
Automat do ładowania akumulatorów srebrowo-cynkowych typu
C-20120 49
Prostownik specjalny typu PSC-1 49

Budowa prostownika 49
Obsługa prostownika 49
CzcśćV
MASZYNY ELEKTRYCZNE
Rozdział 33. - Silniki elektryczne 497 V
33.1. Oinac2anie silników elektrycznych 497
33.1.1. Oznaczanie rodzaju pracy silników 497
33.2. Silniki indukcyjne 400
Silniki indukcyjne serii Sd 5qq
Silniki indukcyjne serii Se jqq

Silniki prądu stałego 507
Silniki komutatorowe jednofazowe i prądu stałego 517

Oznaczanie silników komutatorowych 519
Silniki komutatorowe jednofazowe 519
Silniki komutatorowe prądu stałego 5.9
33.5. Niedomagania w pracy silników -- 52,
Niedomagania silników indukcyjnych _ 522
Niedomagania silników prądu stałego i silników komutatorowych .... 522
Rozdział 34.-Przetwornice wirujące 
Przetwornice jednomaszynowe 
Przetwornice dwumaszynowe 
Rozdział 35. - Mikromaszyny .. .
530
m-I- Oznaczanie mikromaszyn 
Mikrosilniki 532
Selsyny ....W 532
532
535
53? 537
Część VI tNSTALAOE ENERGOELEKTRYCZNE NZSKIEGO NAPIECIA
36.1.
Wewnętrzne linie zasilające
Str.
Instalacje odbiorcze 539
Instalacje oświetleniowe 539
Układanie przewodów 539

Układanie przewodów izolowanych bez płaszcza ochronnego 548
Układanie przewodów gołych i w odzieży 548
Układanie przewodów w rurach 549
Układanie przewodów kubełkowych, płaszczowych, pancernych i ka­
bli w izolacji gumowej lub równorzędnej 551
Układanie przewodów Młynkowych w izolacji i powłoce z polwinitu. 551
Układanie przewodów wtynkowych 552
36.5. Przybory instalacyjne 552
Gniazda wtykowe lub wtyczki 552
Wyłączniki i przełączniki 553
36.6. Instalacje elektryczne w nadwoziach samochodów specjalnych 553
Zasilanie nadwozi 553
Tablica rozdzielcza 554
Gniazda wtykowe 554
Instalacja elektryczna 554
Lampy oświetleniowe 554
Rozdział 37. — Niskonapięciowe linie napowietrzne i sieci polowe 555
Przewody linii napowietrznych 555
Izolatory linii napowietrznych 555
Odległości przewodów i cieści pod napięciem linii napowietrznych.. 556
Obostrzenia wymagane przy budowie elektroenergetycznych linii na­
powietrznych 558
Słupy drewniane 559
Przewody sieci polowych 559
37.7. Osprzęt sieci polowych 560
37.7.1. Złącza kablowe 560
37.,7.2. Czwórniki rozgałęźne 561
37.7.3. Skrzynki rozdzielcze 561
37.8. Budowa sieci polowych 563
Rozdział 38. —Przewody i kable 564
Oznaczenia przewodów 564
Oznaczenia kabli elektroenergetycznych 565
Dane techniczne przewodów energoelektrycznych produkcji krajowej 565
Obciążalność długotrwała przewodów i kabli 572
Rozdział 39. — Zabezpieczenia 586
39.1. Zabezpieczenia przewodów 586
Miejsce umieszczenia zabezpieczenia 586
Dobór zabezpieczeń 537
39.2. Zabezpieczenie silników elektrycznych 590
Zabezpieczenia zwarciowe ........ 590
Zabezpieczenia przeciążeniowe 590
Zabezpieczenia zanikowe ,1M ........... 591
2 - Poradnik elektryka
Spis treści
Spis treści

Zabezpieczenia przed nadmiernym podwyższeniem ^d kości obro-
ZabezpiecżeniJsilników Synchronicznych przed wypadnięciem z syn-
chronizrnu 
Zabezpieczenie silników indukcyjnych klatkowych , p.ersccmowych
Bezpieczniki niskonapięciowe 
Rozdział 40. - Sprzęt instalacyjny 
40.1. Rury instalacyjne 
40 2 Puszki, pierścienie i gniazda odgalęźnc 
40.3. Osprzęt do mocowania i łączenia przewodów oraz rurek instalacji
niskonapięciowych 
Osprzęt do mocowania i Uleżenia przewodów 
Osprzęt do mocowania i łączenia rurek - 
Rozdział 41. —Łączniki niskonapięciowe 
Rodzaje łączników 
La.czn.iki instalacyjne 

Gniazda i wtyczki instalacyjne (sprzęgniki) 
Łączniki warstwowe instalacyjne 
41.3. Łączniki przemysłowe 
Gniazda i wtyczki przemysłowe (sprzęgniki) 
Łączniki nożowe zalablicowe 
Łączniki krzywkowe 
Wyłączniki samoczynne 
Styczniki i przerwniki 
R o z d z i a 1 42, -Żarówki, świetlówki, iampy rtęciowe i sodowe 
Żarówki , ,
Lampy fluorescencyjne (świetlówki) 
Lampy rtęciowe i sodowe 

Lampy rtęciowe 
Lampy sodowe 
Rozdział 43. — Oprawy oświetleniowe 
Oprawy do żarówek 
Oprawy do świetlówek 
Część II BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH
Rozdział 44.-Porażenia elektryczne 
44.1 Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka ...
44. .1. Dz,a ame prądu elektrycznego na serce i organy oddechowe  
Vi..Z. Działanie cieplne prądu 
Działanie prądu na układ nerwowy ... 
Rezystywność ciała ludzkiego 
591
591 59| 594
C00
600 602
649
649 649 650 650 650
651
Str.
44.2. Pierwsza pomoc przy porażeniach elektrycznych 652
Sztuczne oddychanie metodą „usta-nosłł i „usta-usta55 652
Usuwanie obcych ciał z górnych dróg oddechowych 655
Wymioty 655
44.3. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 656
Omdlenie 656
Rany 656
Oparzenia 656
Krwolok z nosa 656
Rozdział 45. —Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi akumulatorów ... 657
45.1, Czynniki szkodliwe dla zdrowia przy obsłudze akumulatorów 657
45.2. Postępowanie przy zatruciach i poparzeniach elektrolitem 657
Rozdział 46. Podstawowe zasady BHP przy obsłudze urządzeń elektrycznych . 659
Literatura , 661
PORADNIK ELEKTRYKA WOJSKOWEGO , M. Falkiewicz

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1634871795