Strona Główna Nr aukcji: 1663580085
VADEMECUM MASZYNISTYSPALINOWYCH POJAZDÓW - spis !!

VADEMECUM MASZYNISTYSPALINOWYCH POJAZDÓW - spis !!

Podobne: vademecum

Data wystawienia aukcji: 2011-06-12 00:15:19
Data zakończenia aukcji: 2011-06-22 00:13:13
Dane aukcji
Kup teraz: 14.99 PLN
Parametry
VADEMECUM MASZYNISTY

SPALINOWYCH POJAZDÓW

TRAKCYJNYCH

CZĘŚĆ II

Autor: Praca zbiorowa
Twarda okładka
Stron: 303
Format: A5
Stan: db
Wydawca: Ślaska Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowej w Katowicach

Vademecum maszynisty część II jest przenaczone do użytku służbowego pra­cowników ŚL.DOKP zatrudnionych na stanowiskach maszynistów i młodszych ma­szynistów spalinowych pojazdów trakcyjnych, pracowników' warsztatów napraw spalinowych pojazdów trakcyjnych, pracowników średniego dozoru technicznego oraz może być wykorzystane przez uczniów Technikum Kolejowego i Z.S.Z. o spe­cjalności eksploatacja i naprawa spalinowych pojazdów.trakcyjnych.
Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisy konstrukcyjne obwodów elek­trycznych oraz układów pneumatycznych, paliwowych, olejowych i wodnych spali­nowych pojazdów trakcyjnych serii SM30, SM41, SM42, SM31, ST44.


Spis treści:Rozdział I. Lokomotywa serii SM30


§ 1. Opis ogólny.................-...........
§ 2. Dane techniczne............................
§ 3. Warunki uruchomienia silnika spalinowego.............
§ 4. Oznaczenia symboli na rysunkach obwodów elektrycznych
§ 5. Opis rozruchu silnika spalinowego rys. 1..............
§ 6. Oględziny silnika spalinowego po rozruchu............
§ 7. Obwcdy oświetlenia lokomotywy rys. 2 ...
§ 8. Opis obwodu głównego przy połączeniu silników trakcyjnych w ukła­dzie szeregowym rys. 3
§ 9. Uruchomienie lokomotywy (jazda) (rys. 3, 4)...... ......
§ 10. Połączenie równoległe grup silników trakcyjnych (rys. 3, 4) . . .
§ 11. Połączenie równoległe z osłabieniem pola wzbudzenia silników trak­cyjnych (bocznikowanie)
§ 12i Rozrząd lokomotywy przy jeździe awaryjnej (rys. 4) . .......
§ 13. Urządzenia zabezpieczające silnik spalinowy...........
§ 14. Urządzenia zabezpieczające obwód główny (rys. 3, 4)........
§ 15. Układ wodny lok. SM30 rys. 5....................
§ 16. Układ olejowy lok. SM30 rys. 7...................
§ 17. Układ paliwowy lok. SM30 rys. 8.............,......
§ 18. Układ pneumatyczny lok. SM30 rys. 10...............
§ 19. Sprężarka powietrzna........................
§ 20. Urządzenia hamulcowe .......................
§ 21. Urządzenia przeciwpożarowe.....................
§ 22. Paliwo, oleje i smary stosowane na lok. SM30............
§ 23. Wykaz urządzeń zaplombowanych, które maszynista sprawdza przy „PC"


Rozdział II. Lokomotywa serii SM41


§ 24. Opis ogólny ..............j...............
§ 25. Dane techniczne..........................
§ 26. Warunki uruchomienia silnika spalinowego.............
§ 27. Elektryczny układ sterowania........ ...........
§ 28. Oznaczenia symboli na rysunkach obwodów elektrycznych.....
§ 29. Opis rozruchu silnika spalinowego rys. 11..............
§ 30. Zatrzymanie silnika spalinowego rys. 12............
§ 31. Ładowanie baterii.........................
§ 32. Obwód główny
§ 33. Uruchomienie i jazda lok. sterowanie samoczynne..........
§ 34. Obwody rozrządu i regulacji wzbudzenia prądnicy głównej rys. 12,
rys. 16, rys. 17 ...........................
§ 35. Obwody oświetlenia i sygnalizacji..................
$ 36. Jazda lokomotywy z bocznikowaniem silników trakcyjnych rys. 12, 15, 16, 17
§ 37. Jazda awaryjna jedną parą silników trakcyjnych .........
§ 38. Urządzenia czuwakowe .......................
§ 39. Urządzenia zabezpieczające silnik spalinowy............
§ 40. Urządzenia zabezpieczające obwód główny.............
§ 41. Układ wodny lok. SM41 rys. 18...................
§ 42. Układ olejowy silnika spalinowego lok. SM41 rys. 20........
§ 43. Układ paliwowy lok. SM41 rys. 21.................
§ 44. Układ pneumatyczny lok. SM41 rys. 23...............
§ 45. Sprężarka powietrzna........................
§ 46. Urządzenia hamulcowe.......................
§ 47. Urządzenia przeciwpożarowe.....................
§ 48. Wykaz olejów i smarów stosowanych na lokomotywie.......
§ 49. Wykaz urządzeń zaplombowanych, które maszynista sprawdza przy „PC"


Rozdział III. Lokomotywa serii SM42


§ 50. Opis ogólny............................
§ 51. Dane techniczne...........................
§ 52. Warunki uruchomienia silnika spalinowego.............
§ 53. Oznaczenia symboli na rysunkach obwodów elektrycznych.....
§ 54. Opis działania urządzeń pomocniczych przed rozruchem silnika spali­nowego
1. Opis obsługi podgrzewacza wody rys. 24.............
2. Opis obwodu silnika pompki paliwowej rys. 24 . .......
3. Opis obwodu silnika pompki olejowej wstępnego smarowania rys. 25
§ 55. Rozruch silnika spalinowego rys. 25M 26...............
1. Zasilanie przekaźnika rozruchu silnika spalinowego PRS ....
2. Zasilenie przekaźnika zatrzymania silnika PZS..........
§ 56. Rozruch silników spalinowych przy sterowani uwielokrotnym ....
§ 57. Regulacja obrotów silnika spalinowego...............
§ 58. Zatrzymanie silnika spalinowego rys. 25...............
§ 59. Uruchomienie i jazda lokomotywy rys. 32, 33, 34..........
§ 60. Uruchomienie i jazda lokomotywy ze zmodernizowany;:*; urządzenia­mi sterowniczymi rys. 35, 36
§ 61. Jazda liniowa z bocznikowaniem silników trs^cyjnych rys. 37 . . .
§ 62. Jazda lokomotywy z bocznikowaniem silnikć frakcyjnych w loko­motywach zmodernizowanych rys. 36
§ 63. Układ pracy manewrowej......................
§ 64. Jazda awaryjna dwoma silnikami trakcyjnymi...........
§ 65. Urządzenia zabezpieczające pracą silnika spalinowego
1. Awaryjne urządzenie wyłączające.................
2. Przekaźnik ciśnienia oleju PCO............ .....
3. Regulator bezpieczeństwa.....................
4. Siołwnik regulatora bezpieczeństwa............
5. Termostaty............................
§ 66. Urządzenia zabezpieczające obwód główny..............
1. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe rys. 28.............
2. Przekaźniki nadmiarowe.....................
§ 67. Układ wodny lok. SM42 rys. 38..................
§ 68. Układ olejowy lok. SM42 rys. 40...................
§ 69. Układ paliwowy lek. SM42 rys. 41.................
§ 70. Układ pneumatyczny lok. SM42 rys. 43...............
§ 71. Sprężarka powietrzna........................
§ 72. Urządzenia hamulcowe........................
§ 73. Urządzenia przeciwpożarowe ....................
§ 74. Wykaz olejów i smarów stosowanych na lokomotywie........
§ 75. Wykaz urządzeń zaplombowanych, które maszynista sprawdza przy „PC"


Rozdział IV. Lokomotywa serii SM31.


§ 76. Opis ogólny .........................
§ 77. Dane techniczne.......................
§ 78. Warunki uruchomienia silnika spalinowego.............
§ 79. Oznaczenie symboli na rysunkach obwodów elektrycznych.....
§ 80. Opis działania urządzeń pomocniczych przed rozruchem silnika spa­linowego
1. Obsługa podgrzewacza wody typu P-40.............
2. Opis obwodu silnika pomp paliwowych MP1, MP2 rys. 45 ...
3. Obwód silnika pompki olejowej Mo rys. 45
§ 81. Rozruch silnika spalinowego rys. 46...............
1. Zasilanie przekaźnika rozruchu silnika spalinowego PRS ...
2. Zasilenie przekaźnika zatrzymania silnika spalinowego PZS . .
3. Zasilenie stycznika SPO.................
4. Zasilenie przekaźnika PCR....................
5. Zasilenie przekaźnika PPC i cewki stycznika SR.........
§ 82. Regulacja obrotów silnika spalinowego rys. 46...........
§ 83. Charakterystyka termostatów.....................
§ 84. Zatrzymanie silnika spalinowego rys. 46 .............
§ 85. Opis obwodu ładowania baterii rys. 50...............
§ 86. Uruchomienie i jazda lokomotywy..................
§ §7. Jazda lokomotywy z osłabieniem pola wzbudzenia silników trakcyj­nych — bocznikowanie rys. 54
§ 88. Parametry mocy silnika spalinowego................
§ 39. Jazda awaryjna trzema silnikami trakcyjnymi...........
§ 90. Jazda awaryjna przy niepracującej prądnicy pomocniczej rys. 55 . .
§ 91. Urządzenia zabezpieczające pracę silnika spalinowego
1. Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą wody i oleju.....
2. Przekaźnik ciśnienia oleju w regulatorze Woodwarda 3. Przekaźnik ciśnienia oleju PCO..................
4. Regulator bezpieczeństwa silnika spalinowego........
5. Siłownik regulatora bezpieczeństwa.............
§ 92. Urządzenia zabezpieczające obwód główny.............
1. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe rys, 53.............
2. Przekaźniki nadmiarowe rys. 52, 53................
§ 93. Układ wodny lok. SM31 rys. 57...................
§ 94. Układ olejowy lak. SM31 rys. 59.......... .......
§ 95. Układ paliwowy lok. SM31 rys. 61..................
§ 96. Układ pneumatyczny lok. SM31 rys, 62...............
§ 97. Sprężarka powietrzna........................
§ 98. Urządzenia hamulcowe rys. 62............ .......
§ 99. Urządzenia przeciwpożarowe ....................
§ 100. Wykaz olejów i smarów stosowanych na lokomotywie.......
§ 101. Wykaz urządzeń zaplombowanych, które maszynista sprawdza przy „PC"


Rozdział V. Lokomotywa serii ST44


§ 102. Opis ogólny
§ 103. Dane techniczne...........................
§ 104. Przygotowanie silnika spalinowego do rozruchu przy codziennej eks­ploatacji
§ 105. Oznaczenia symboli na rysunkach obwodów elektrycznych . . .
§ 106. Rozruch silnika spalinowego rys. 63, 64...............
§ 107. Oględziny silnika spalinowego po rt)2ruchu.............
§ 108. Zatrzymanie siJnika spalinowego ..................
§ 109. Obwód ładowania baterii rys. 64...................
§ 110. Opis obwedu głównego rys. 66...................
§ 111. Uruchomienie i jazda lokomotywy rys. 67, 68...........
§ 112. Regulacja mocy prądnicy głównej w zależności od obciążenia rys. 69 .
§ 113. Jazda lokomotywy z osłabieniem pola wzbudzenia silników trakcyjnych (bocznikowa-nie) rys. 66
§ 114. Przygotowanie i jazda lokomotywy w układzie pracy wielokrotnej
§ 115. Jazda awaryjna z uszkodzonym silnikiem trakcyjnym
§ 116. Sterowanie żaluzjami chłodnic rys. 70..............
§ 117. Obwody czuwaka rys. 71.....................
§ 118. Obserwacja urządzeń lokmotywy w czasie jazdy
§ 119. Zmiana kabiny sterowniczej................... .
§ 120. Urządzenia zabezpieczające pracę silnika spalinowego
1. Wyłącznik bezpieczeństwa ....................
2. Wyłączniki ciśnieniowe typu RDM20...............
3. Menometr różnicowy KDM....................
4. Zabezpieczenie TRW, TRM §121. Zabezpieczenie obwodu głównego
1. Przekaźnik ziemnowarciowy rys. 66
2. Zabezpieczenie przeciwpoślizgowe .............. . . .
3. Lampki sygnalizacyjne......................
§ 122. Układ wcdny lok. ST44 rys. 72 rys. 73 ....
§ 123. Układ olejowy silnika spalinowego lok. ST44 rys. 74.........
§ 124. Układ paliwowy lok. ST44 rys. 75 .................
§ 125. Układ pneumatyczny lok. ST44 rys. 76................
§ 126. Sprężarka powietrzna.......................
§ 127. Urządzenia hamulcowe .......................
§ 128. Urządzenia przeciwpożarowe.....................
§ 129. Wykaz olejów i smarów stosowanych na lokomotywie........
§ 130. Wykaz urządzeń zaplombowanych, które maszynista sprawdza przy „PC"


ROZDZIAŁ VI. BUDOWA I DZIAŁANIE ZAWORÓW HAMULCOWYCH POJAZDÓW TRAKCYJNYCH SYSTEMU OERLIKONA


§ 131. Zawór maszynisty Oerlikona FV4a rys. 78.............
§ 132. Zawór rozrządczy LStl rys. 79..............


ROZDZIAŁ VII. POMIARY ZESTAWÓW KOŁOWYCH POJAZDÓW TRAKCYJNYCH


§ 133. Pomiary geometryczne zestawów kołowych pojazdów trakcyjnych PKP rys. 80, 81


VADEMECUM MASZYNISTYSPALINOWYCH POJAZDÓW - spis !!

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1663580085