Strona Główna Nr aukcji: 1442707347
WIERSZE POLSKIE WYBRANE - GRYDZEWSKI - LONDYN 1948

WIERSZE POLSKIE WYBRANE - GRYDZEWSKI - LONDYN 1948

Podobne: grydzewski

Data wystawienia aukcji: 2011-02-02 17:26:15
Data zakończenia aukcji: 2011-02-12 17:25:21
Dane aukcji
cena aukcji: 49.99 PLN
Kup teraz: NIE
Parametry
Data wydania: 1948
Język: polski


PEŁNY TYTUŁ KSIĄŻKI -
WIERSZE POLSKIE WYBRANEPONIŻEJ ZNAJDZIESZ MINIATURY ZDJĘĆ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W DOLNEJ CZĘŚCI AUKCJI (CZASAMI TRZEBA WYKAZAĆ SIĘ CIERPLIWOŚCIĄ W OCZEKIWANIU NA ICH DOGRANIE)WKRÓTCE POSTARAM SIĘ UZUPEŁNIĆ OPIS. JEŚLI NIE ZDĄŻE TEGO ZROBIĆ PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY, OPIS ZOSTANIE UMIESZCZONY NA SAMYM DOLE STRONY Z AUKCJĘ LICYTOWANEGO PRZEDMIOTU

KOSZT WYSYŁKI
-
8 ZŁ - KOSZT UNIWERSALNY, NIEZALEŻNY OD ILOŚCI I WAGI, DOTYCZY PRZESYŁKI PRIORYTETOWEJ NA TERENIE POLSKI.

ZGADZAM SIĘ WYSŁAĆ PRZEDMIOT ZA GRANICĘ. KOSZT WYSYŁKI W TAKIM PRZYPADKU, USTALA SIĘ INDYWIDUALNIE WEDŁUG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ I JEST ZALEŻNY OD WAGI PRZEDMIOTU. (PREFEROWANYM JĘZYKIEM KONTAKTU POZA OCZYWIŚCIE POLSKIM JEST ANGIELSKI, MOŻNA OCZYWIŚCIE PRÓBOWAĆ KONTAKTU W SWOIM JĘZYKU NATYWNYM.)

I AGREE to SEND ITEMS ABROAD. The COST of DISPATCHING In SUCH CASE, IS ESTABLISH ACCORDING TO PRICE-LIST of POLISH POST OFFICE SEVERALLY And it IS DEPENDENT FROM WEIGHT of OBJECT. ( The PREFERRED LANGUAGE of CONTACT WITHOUT MENTIONING POLISH IS ENGLISH, BUT YOU CAN OBVIOUSLY TRY TO CONTACT ME IN YOUR NATIVE LANGUAGE.)


DODATKOWE INFORMACJE - W PRZYPADKU UŻYWANIA PRZEGLĄDARKI FIREFOX MOŻE WYSTĄPIĆ BŁĄD W POSTACI BRAKU CZĘŚCI TEKSTU LUB ZDJĘĆ, NIESTETY NARAZIE JEDYNYM ROZWIĄZANIEM JAKIE MOGĘ ZAPROPONOWAĆ TO UŻYCIE INTERNET EXPLORERA LUB WYSZUKIWARKI "OPERA", Z GÓRY PRZEPRASZAM ZA NIEDOGODNOŚCI.
PRZY OKAZJI PRZYPOMINAM O KOMBINACJI KLAWISZY CTRL+F (PRZYTRZYMAJ CTRL I JEDNOCZEŚNIE NACIŚNIJ F), PO NACIŚNIĘCIU KTÓREJ Z ŁATWOŚCIĄ ZNAJDZIESZ INTERESUJĄCE CIĘ SŁOWO O ILE TAKOWE WYSTĘPUJE W TEKŚCIE WYŚWIETLANEJ WŁAŚNIE STRONY.SPIS TREŚCI LUB/I OPIS -


WIERSZE POLSKIE WYBRANE
Antologia poezji od „Bogu rod^icy" do chwili obecnej
zebrał i ułożył MIECZYSŁAW GRYDZEWSKI
wydanie drugie, przejrzane i poprawione
NAKŁADEM „ORBISU"
LONDYN 1948

Tom niniejszy nie jest zwykłą antologią. W normalnych, warunkach antologia ma na celu jedynie ułatwienie czytelnikowi dostępu do arcydzieł literatury. W związku z bezprzykładną katastrofą, jaką Polska przeżywa na wszystkich polach, zatem i w dziedzinie kultury, dostęp ten został utrudniony, jeśli nie całkowicie odcięty. Zniszczenie bibliotek publicznych! prywatnych,ruina księgarń,całkowite sparaliżowanie ruchu wydawniczego przez lat bez mała sześć, -a nie zanosi się jeszcze na istotną poprawę, — oto rzeczywistość. Stąd przed antologią, w takich układaną czasach, nowe stają zadania. Musi ona być nie tylko przewodniczką, nie tylko poezję polską reprezentować, ale musi w pewnej mierze stać się książką zastępczą. Musi zastąpić czytelnikowi setki tomów wierszy, które dawniej miał lub mógł mieć pod ręką. Ten wzgląd uzasadnia rozmiary antologii, która obejmuje 908 utworów 178 pisarzy.
Antologia pomyślana jest jako książka do czytania. Dlatego odrzuca utwory mniejszej wartości artystycznej, choć nie pozbawione znaczenia historyczno-literackiego. Zakres tematu nie ogranicza się do samej liryki, ale szeroko uwzględnia poezję epiczną, zwłaszcza wiersze o akcentach patriotycznych i społecznych. Nie brak w niej utworów o charakterze polemicznym, poruszających co prawda zagadnienia dziś od nas dalekie, ale niepospolitych pod względem werwy słownej, jak np. antyromantyczna diatryba Koźmiana, apostrofa Gosławskiego do Mickiewicza czy też atak Nowaczyńskiego na trójcę wieszczów. Odpowiednie miejsce znalazła także satyra, bajka i fraszka.
[ Trudno wdawać się w szczegółowe omawianie kryteriów, jakie zadecydowały
o wyborze poszczególnych wierszy. Skala antologii odznacza się dużą rozpiętością: od wzlotów intelektualnych Norwida do wdzięcznej prostoty Witwickiego — ale pozbawiona wyrazu i stylu liryka „nastrojowa", szczególnie okresu Młodej Polski, została usunięta na plan ostatni. Tę pozorną lukę znakomicie wynagradza szerokie potraktowanie twórczości poetów tak nie docenionych, jak Szymon Zimorowic czy Kniaźnin, Lenartowicz czy Gomulicki. Z drugiej strony, jeśli w tym londyńskim wyborze brak jakiegoś poety w ogóle albo jeśli reprezentuje go mała ilość utworów — nie zawsze położyć to trzeba na karb celowego pominięcia lub zlekceważenia. Antologia zawdzięcza swe powstanie polonicom British Museum, lecz nawet te bogate zbiory zawierają poważne luki, zwłaszcza gdy chodzi o poezję współczesną (np. Leśmian i Miłaszewski, Iłłakowiczówna i Zegadłowicz, z młodszych Gałczyński i Szenwald). Za to udało się uzupełnić antologię kilku utworami, wydrukowanymi na jesieni 1945 r. w pismach krajowych.
Wydało się nadto stosowne wprowadzić do antologii kilku pisarzy, którzy wprawdzie zapisali się złotymi zgłoskami na kartach polskiej prozy, krytyki i historii, ale twórczość poetycką uprawiali raczej na marginesie właściwego powołania, jak np. Bielowski i Siemieński, Sienkiewicz i Berent. Odpadła natomiast całkowicie proza poetycka i utwory bezimienne z wyjątkiem „Bogu rodzicy", która antologię otwiera.
Antologia ogranicza się do wierszy stanowiących zamkniętą w sobie organiczną całość. Nie dotyczy to, rzecz prosta, takich cyklów, jak „Treny", „Sonety krymskie" czy „Księga ubogich", gdzie każdy poszczególny tren, sonet, wiersz żyje życiem własnym i samodzielnym. Na odwrót, brak w antologii wszelkiego rodzaju fragmentów z wyjątkiem rzeczy, które wprawdzie wchodzą w skład większej całości, ale stanowią jednostki niejako autonomiczne i dadzą się bez szkody wyodrębnić, jak np. „Ballada" z „Konrada Wallenroda", „Nie dbam, jaka spadnie
kara..." z „Dziadów", kolęda ze „Złotej Czaszki" czy pieśń konfederatów z „Księdza Marka". Pewne zastrzeżenia może budzić wyodrębnienie takich partii, jak modlitwa Konrada z „Wyzwolenia", zakończenie „Akropolis" czy pogrzeb króla z „Kazimierza Wielkiego". Umieszczenie wspaniałego epilogu do „Pana Tadeusza" jest celowym przełamaniem obowiązującej zasady.
Trudności biblioteczne sprawiły, że niekiedy trzeba było ten lub ów wiersz przedrukować z dawniejszych antologii (np. wiersz Potockiego z antologii Baum-felda lub wiersz Lubomirskiego z antologii Miłaszewskiej). W tych warunkach zbadanie, czy dany utwór nie stanowi przypadkiem fragmentu większej całości, nie było możliwe, i redaktor antologii musiał wziąć na siebie ryzyko wątpliwości.
Przy ustalaniu tekstów wyłaniały się nieraz trudności. Takie wzorowe wydawnictwa, jak np. Norwid w opracowaniu Miriama czy Konoprucka w opracowaniu Czubka, należą w piśmiennictwie polskim do rzadkości. Wielu poetów czeka jeszcze na krytycznego wydawcę.
Tak np. drukowane w połowie ub. w. w Poznaniu wiersze Zbigniewa Morsztyna zgodnie uznano po bliższym zbadaniu za wiersze Andrzeja Morsztyna, co nie przeszkodziło, że z kolei pewna uczona rewindykowała pięć wierszy na rzecz Zbigniewa. Inna uczona rewindykuje dla Hieronima Morsztyna znajdującą się w „Wirydarzu poetyckim" Jakuba Teodora Trembeckiego „Pieśń" Szlichtynga. Drugą pieśń tegoż Szlichtynga zalicza prof. Briickner do bezimiennej poezji ludowej. Autorstwo „Kurdesza" Bohomolca przypisują Franciszkowi Chomińskiemu lub Celestyriowi Czaplicowi. „Fanatyzm" Franciszka Karpińskiego występuje w zbiorach dzieł Niemcewicza i Węgierskiego. Hymn „Do Boga" można znaleźć wśród wierszy zarówno Witwickiego jak Karola Sienkiewicza, „Emisariusza" wśród wierszy zarówno Pola jak Anczyca. Nie brak i curiosów : w wydamu pism Romanowskiego z r. 1883 umieszczono... „Arcymistrza" Mickiewicza.
Nawet teksty, opracowane przez uczonych najwyższej miary, budzą wątpliwości. „Pamiętnik Akademii Umiejętności" z r. 1880 zawiera np. zrekonstruowany przez prof. Piłata tekst „Bogu rodzicy", ale podana na końcu rekonstrukcja całości różni się w kilku miejscach od rekonstrukcji poszczególnych strof (więc raz „zwolona", innym razem „zwokna"). W ostatniej z dostępnych w Londynie rekonstrukcji, prof. Briickner pewien ustęp podał jedynie w jego pierwotnym brzmieniu.
Antologia nie rości sobie pretensji do rangi wydawnictwa krytycznego, ale zawiera teksty możliwie poprawne. Nie można tu było naturalnie stosować stałych reguł. Opieranie się na pierwodrukach czasami zawodzi. Tak np. zakończenie „Poranka" Kniaźnina, które brzmiało „I powróć Maja dzień trzeci", ze względów cenzuralnych zmieniono w jednym z wydań wcześniejszych na „Natchnij nadzieją swe dzieci". We „Fragmencie wiersza do mego synka" Kazimierza Tetmajera, przedrukowanym w „Tygodniku Illustrowanym", cenzura niemiecka za czasów pierwszej wojny światowej skreśliła w ustępie „Kto wie... Może pod mury Gdańska poskoczą polskie konie..." słowa „może pod mury Gdańska". Tak zniekształcony wiersz figuruje w skądinąd starannie opracowanym wyborze pism Tetmajera, który ukazał się na kilka lat przed drugą wojną. Przypadek zrządził, że dzięki informacji płk. Bogusławskiego ukazuje się w antologii tekst poprawny. Podobnie na czas udzielona informacja Wiktora Weintrauba pozwoliła uzupełnić wiersz Andrzeja Morsztyna „Na zapłonienie". Również dzięki pomyślnemu trafowi udało się w ostatniej niemal chwili usunąć wiersz Daniłowskiego „Topola", zaczerpnięty z antologii „Ziemia polska w pieśni" Lorentowicza, w którym to wierszu wydawca dokonał szeregu skrótów, nie uprzedzając o tym czytelnika.
O ile w dwóch wydaniach teksty się różniły, przeważała decyzja na rzecz wydania wcześniejszego (np. „Branka" Niemojewskiego w „Polonia irredenta" i w antologii Feldmana).
Rzecz prosta, że tego rodzaju wątpliwości nasuwało się wiele. Tak np. Żeromski w essayu „Snobizm i postęp" zachwyca się trafnością językową Lenartowicza. Objawem tej trafności ma być wprowadzony przez Lenartowicza w wierszu „Duch sieroty" „nadwiślanizm" : „... ozwie się w ty słowy". Otóż we wszystkich dostępnych na emigracji — a dość licznych — wydaniach Lenartowicza zaimek wskazujący ma formę właściwą: wszędzie jest „ozwie się w te słowy".
Poprawki pewnych błędów okazały się koniecznością w wypadkach niewątpliwych (np. w „Kuźnicy" Niemojewskiego „brakło" na „zbrakło" czy u Wyspiańskiego „I ciągle widzę ich twarze..." „zwód" na „zwid").
Względy natury wersyfikacyjnej wymagały czasami odstępstwa od najnowszej pisowni (np. częste rymy przymiotnikowe w narzędniku liczby mnogiej do „ziemi" — stąd „twemi", „jasnemi", „odległemi" zamiast, jakby dyktowała nowa ortografia, „twymi", „jasnymi", „odległymi"). Pietyzm dla języka staropolskiego kazał zachować — w granicach godziwych - pewne osobliwości wymowy staropolskiej („wszytki", „ujźrzeć", „dzisia" i t.p.). Nie dało się jednak utrzymać konsekwencji w tej mierze, zwłaszcza że nawet najtężsi specjaliści stosują przy wydawaniu tekstów staropolskich naj różnorodniej sze odmiany pisowni. Rzeczą konieczną było również ujednostajnienie interpunkcji, przy czym w nielicznych wypadkach zaszła konieczność odstępstwa od obowiązujących reguł.
Tytuł każdego wiersza występuje w tym brzmieniu, w jakim figuruje w książce, z której został wzięty, jeśli zaś wiersz był drukowany bez tytułu, otrzymał tytuł zastępczy, powtarzający tekst pierwszej Unii i ujęty w klamrę. Podawanie daty powstania każdego wiersza, na ogół trudnej do ustalenia, byłoby balastem, dlatego też jedynie w poszczególnych wypadkach datę uwzględniono.
W kwestii pseudonimów antologia trŁyma się zasady, by ujawniać nazwiska prawdziwe tylko wtedy gdy owe nazwiska, jak np. Laskowski (El) czy Żeleński (Boy), w książce, z której pochodzi odpis wiersza, występują obok pseudonimów ; w innych wypadkach poprzestaje na pseudonimie (np. Buława czy Lechoń).
Z samego założenia antologii, która nie jest podręcznikiem szkolnym, wynikła konieczność powstrzymania się od wszelkiego rodzaju komentarzy, nawet w wypadkach gdy wiersz bez komentarza jest dla czytelnika współczesnego niezrozumiały (np. Wyspiańskiego „Habt Acht...", pisany na odejście wojska austriackiego z Wawelu, gdzie przez długie lata kwaterowało).
Wiersze zostały ułożone w porządku chronologicznym dat urodzenia autorów. System ten może budzić zastrzeżenia, skoro „Jeszcze Polska nie umarła..." znalazła się przed utworami poetów stanisławowskich, Kniaźninem, Zabłockim, Węgierskim i Niemcewiczem. Bardziej racjonalne byłoby oparcie się nie na dacie urodzenia ale na dacie powstania pierwszego wiersza, jednak w warunkach emigracyjnych ustalenie większości tych dat byłoby rzeczą wręcz niemożliwą. Zresztą i to kryterium może okazać się zawodne, jeśli np. po pierwszym wierszu poeta na jakiś czas zamilknie a okres właściwej twórczości wypadnie w kilka lub kilkanaście lat później.
Układ wierszy poszczególnych autorów nie zawsze opiera się na porządku ich powstania. Tam, gdzie antologia korzysta z wydań wzorowych, jak Mickiewicz w układzie Kridla czy Słowacki w układzie Piwińskiego, wiersze występują w porządku ustalonym w owych wydaniach, ale np. wiersze Lenartowicza, zaczerpnięte z kilkunastu tomów, trzeba było dopiero ułożyć w porządku chronologicznym według wskazówek zawartych w monografii Biegeleisena. Poza tym narzucała się konieczność stosowania różnych systemów. Twórczość pewnych poetów da
się czasem uplastycznić przez podział jej na grupy. Tak np. wybór wierszy Kazimierza Tetmajera otwierają dwa wiersze patriotyczne, potem kolejno idą wiersze związane z tematami starotestamentowymi, greckimi, włoskimi, tatrzańskimi, a na zakończenie liryka nastrojowa i miłosna. Te same względy podyktowały wyodrębnienie np. w twórczości Lechonia grupy wierszy o charakterze historiozoficznym bez względu na czas ich powstania.
Drobnych omyłek drukarskich nie udało się na pewno uniknąć. Mimo te niedociągnięcia należy żywić nadzieję, że czystość tekstów została utrzymana — może dlatego że redaktorowi antologii przy wielokrotnym czytaniu korekt i rewizji tkwiły w pamięci rozpaczliwe zaklęcia Mickiewicza w liście do Czeczota przy druku „Dziadów" : „ W formie ósmej jest: Wencie Halinę pod rękg. Niech diabli wezmą tę Halinę. Było tam d^jewc^nę... Jeśli można, popraw na miłość boską : d^iewc^ni lub pasterkę: co mnie tam za Halina!".
Wybitny krytyk francuski Thierry Maulnier w swojej interesującej antologii poezji francuskiej, wydanej w r. 1939, pomija wielu najwybitniejszych autorów z Verlainem na czele, pewne zaś pozycje sprowadza do mikroskopijnych rozmiarów, cytując niekiedy zaledwie poszczególne zwrotki lub nawet części zwrotek. Ale choćby redaktor starał się o jak największy obiektywizm i w przeciwieństwie do cytowanego Maulniera, zdołał opanować swoje osobiste upodobania — celowość każdej antologii pozostaje zawsze pod znakiem zapytania. Victor Hugo odpowiedział komuś na propozycję wydania wyboru jego wierszy : „Robi pan na mnie wrażenie człowieka, który pokazując w swym ręku kamienie uzbierane na Mont Blanc, sądziłby się upoważniony do twierdzenia : „Oto Mont Blanc". A Norwid wydał sąd : „Redakcja jest redukcją".
Antologii niniejszej przyświecała zuchwała ambicja obalenia tego sądu i ukazania Mont Blanc poezji polskiej w całym jego bogactwie i piękności.
Nieocenioną pomoc przy pracy nad antologią stanowił znakomity wybór liryki polskiej Wacława Borowego „Od Kochanowskiego do Staffa" ; był on inspiracją, wzorem, oparciem i busolą przewodnią.
Redaktor uważa za miły obowiązek złożenie na tym miejscu najserdeczniejszego podziękowania Marii Danilewiczowej, Władysławowi Folkierskiemu, Mieczysławowi Giergielewiczowi, Zygmuntowi Nowakowskiemu, Juliuszowi Sakowskiemu i Wiktorowi Weintraubowi czy to za cenne uwagi i wskazówki, czy to za pomoc przy czytaniu korekty, Małgorzacie Opieńskiej za spaginowanie i sprawdzenie indeksu, oraz tym wszystkim, którzy udostępniając swe księgozbiory prywatne, przyczynili się do rozszerzenia zakresu antologii.
I wish to acknowledge with gratitude the courtesy of Professor W. J. Rosę, of the London School of Slavonic and East European Studies, and of the staff of the British Museum, who, with inexhaustible helpfulness, satisfied my continual request for books.
I should like to offer my thanks to Mr. W. H. Norburn and the compositors of Messrs. Williams, Lea and Co., Ltd., for their excellent work, which I appreciate all the morę as this book had to be composed in a foreign language.

Jesień 1945 Mieczysław Gryihgwski.

WYKAZ AUTORÓW

ANCZYC WŁADYSŁAW
LUDWIK..... 143
ASNYK ADAM ... 153
BALlNSKI IGNACY - - 182
BALINSK1 KAROL - - - 114
BALIŃSKI STANISŁAW - 285
BAŁUCKI MICHAŁ - - 153
BARTELS ARTUR - - - 115
BARTUSÓWNA MARIA - 171
BĄK WOJCIECH ... 305
BENISŁAWSKA KONSTANCJA 46
BERENT WACŁAW - - ztz
BERWINSKI RYSZARD - - nj
BIELOWSKI AUGUST - - 94 BIERNACKI MIKOŁAJ ob. -
RODOĆ M.
BOGUSŁAWSKI ANTONI - 237
BOHDANOWICZOWA ZOFIA 280
BOHOMOLEC FRANCISZEK 33
BOY (TADEUSZ ŻELEŃSKI) - 214
BRAUN MIECZYSŁAW - 299
BRODZINSKI ANDRZEJ - 59
BRODZIŃSKI KAZIMIERZ - 61
BRONCEL ZDZISŁAW - - 306
BRONIEWSKI WŁADYSŁAW 280
BRZECHWA JAN - - 284
BRZOZOWSKI KAROL - - 118 BRZOZOWSKI STANISŁAW
ob. KORAB-BRZOZOWSKI -
STANISŁAW BRZOZOWSKI WINCENTY ob.
KORAB-BRZOZOWSKI WIN-ł
CENTY
BUŁAWA ERNEST - . . m
CHOCHLIK ob. ZAGÓRSKI
WŁODZIMIERZ
CHODŹKO ALEKSANDER - 92 . CIESIELCZUK STANISŁAW - 304 CZAYKOWSKI ANTONI - 112 CZECHOWICZ JÓZEF - - 299 CZEREŚNIEWSKI WAWRZYNIEC ...... 312
CZUCHNOWSK1 MARIAN - 308
CZYŹEWSKI TYTUS - - 23 j
DĘBICKI ZDZISŁAW - - 211 DOBROWOLSKI STANISŁAW
RYSZARD..... 306
DRUŻBACKA ELŻBIETA - 31
EJSMOND JULIAN - 240
EL (KAZIMIERZ LASKOWSKI) 181
EMINOWICZ LUDWIK - 233
FALENSKI FELICJAN (FELICJAN) ..... 149
FELICJAN ob. FALENSKI FELICJAN
FLUKOWSKI STEFAN - 299
FREDRO ALEKSANDER - 62
GAŁCZYNSKI KONSTANTY
ILDEFONS - 304 GARCZYŃSKI STEFAN - 93 GASZYNSKI KONSTANTY - 97 GAWALEWICZ MARIAN - 171 GAWINSKI JAN ... 26 GODEBSKI CYPRIAN - - 55 GODLEWSKI STEFAN - - 264 GOMULICKI WIKTOR - - 164 GÓRECKI ANTONI - - 60 GOSŁAWSKI MAURYCY - 85 GOSZCZYNSKI SEWERYN - 85 GÓRSKI KONSTANTY MARIAN -..... 183
GRABOWIECKI SEBASTIAN 9
HEMAR MARIAN - - 298
ILNICKA MARIA - - - 149 1ŁŁAKOW1CZÓWNA KAZIMIERA ..... 240
IWASZKIEWICZ JAROSŁAW 243
JANKOWSKI CZESŁAW - 172
JANTA ALEKSANDER - - 307
JASlNSKI JAKUB - - - 55 JASNORZEWSKA MARIA ob.
PAWLIKOWSKA MARIA
JASTRUN MIECZYSŁAW - 300
JEDLICZ JÓZEF - 22i
KARPIŃSKI FRANCISZEK - 42
KARPINSKI ŚWIATOPEŁK - 308
KARSKI ZYGMUNT - - 285
KASPROWICZ JAN - - 172
KIERSNOWSKI RYSZARD - 314
KLESZCZYNSKI ZDZISŁAW 238 KNIAŻNIN FRANCISZEK
DIONIZY..... 48
KOCHANOWSKI JAN - - 1
KOCHOWSKI WESPAZJAN - 27
KOŁONIECKI ROMAN - - 30; KONDRATOWICZ LUDWIK ob. SYROKOMLA WŁADYSŁAW
KONOPNICKA MARIA - - 158 KORAB-BRZOZOWSKI STANISŁAW ..... 219
KORAB-BRZOZOWSKI WINCENTY ..... 216
KOŻMIAN KAJETAN - - 56
KRASICKI IGNACY - - - 35
KRASIŃSKI ZYGMUNT - no
KRASZEWSKI JÓZEFIGNACY 111
KROPINSKI LUDWIK - - 56
KRUSZEWSKA FELICJA - 279
LANGE ANTONI - - 184 LASKOWSKI KAZIMIERZ ob.
EL
LECHOŃ JAN .... 290
LEMANSK1 JAN - 198
LENARTOWICZ TEOFIL - 152
LEŚMIAN BOLESŁAW - - 221
LIEBERT JERZY ... 300 LUBOMIRSKI STANISŁAW
HERAKLIUSZ ;o
ŁOBODOWSKI JÓZEF - - 309
MAŁACZEWSKI EUGENIUSZ 2Ć4 MAYKOWSKI STANISŁAW - 230 MIASKOWSKI KASPER - - II MICINSKI TADEUSZ - - 212 MICKIEWICZ ADAM - - 65 MIECZYSŁAWSKI JAN - - 23) MIKIEWICZ KONSTANTY - 31; MIŁASZEWSKI STANISŁAW 235 MIŁOSZ CZESŁAW - - 315 MORAWSKI FRANCISZEK - 58 MORST1N LUDWIK HIERONIM ...... 23Ć
MORSZTYN ANDRZEJ - - 22
MORSZTYN HIERONIM - 17
MORSZTYN STANISŁAW - 30
MORSZTYN ZBIGNIEW - 24 M-SKI ADAM (ZOFIA TRZE-
SZCZKOWSKAJ - - 172
NABÓROWSKI DANIEL - 16
NAPIERSKI STEFAN - - 296
NARUSZEWICZ ADAM - - 3?
NIEMCEWICZ JULIAN URSYN 54
NIEMÓJEWSKI ANDRZEJ - 186
NORWID CYPRIAN - 118
NOWACZYNSKI ADOLF - 220
OKOŁÓW LEONARD ob.
PODHORSKI-OKOŁÓW
LEONARD
OLIZAROWSKI TOMASZ - 109 OPPMAN ARTUR ob. OR-OT
OR-OT (ARTUR OPPMAN) - 199
ORDON WŁADYSŁAW - - 163
OSTROWSKA BRONISŁAWA 232
PACZKOWSKI JERZY - . 511 PAWLIKOWSKA MARIA (MARIA JASNORZEWSKA) - 26; PERZYNSKI WŁODZIMIERZ 224 PIECHAL MARIAN - - - 303 PIETRKIEWICZ JERZY - 314 PODHORSKI-OKOŁÓW LEONARD ----- 239 POL WINCENTY - - - 94 POTOCKI WACŁAW - - 26 PRZERWA-TETMAJER JÓZEF 112 PRZERWA-TETMAJER KAZIMIERZ ..... 187
PRZYBOŚ JULIAN - - - 298
PRZYSIECKI FELIKS - - 233
RODOĆ M. (MIKOŁAJ BIER-
NACKI)..... iji
ROMANOWSKI MIECZYSŁAW 150
ROSTWOROWSKI JAN - - 315 ROSTWOROWSKI KAROL
HUBERT..... 220
RYDEL LUCJAN - 208
SEBYŁA WŁADYSŁAW - - 299 SĘP-SZARZYŃSKI MIKOŁAJ 10 SIEMIENSKI LUCJAN - - 98 SIENKIEWICZ HENRYK - 163 SIMONIDES SZYMON - - 14 SŁOBODNIK WŁODZIMIERZ 296 SŁONIMSKI ANTONI - - 268 SŁONSKI EDWARD - 216 SŁOWACKI JULIUSZ - - 98 SMOLIK JAN - ... 14 SOWIŃSKI LEONARD - - 149 STAFF LEOPOLD - - - 224 STANDE RYSZARD STANISŁAW ..... 279
SWINARSKI ARTUR MARIA 296 SYROKOMLA WŁADYSŁAW
(LUDWIK KONDRATOWICZ) 143 SZARZYŃSKI MIKOŁAJ ob. SĘP-SZARZYNSKI MIKOŁAJ
SZCZĘSNA..... 182
SZEMPLIŃSKA ELŻBIETA - 314
SZLICHTYNG JERZY - - 16
SZYMANOWSKI JÓZEF - 47
TETMAJER JÓZEF ob. PRZERWA-TETMAJER JÓZEF
TETMAJER KAZIMIERZ ob. PRZERWA-TETMAJER KAZIMIERZ
TREMBECKI STANISŁAW - 39
TRZESZCZKOWSKA ZOFIA
ob. M-SKI ADAM
TUWIM IRENA - - - 296
TUWIM JULIAN - - - 249
TYMOWSKI KANTORBERY - 60
UJEJSKI KORNEL - - - 144
WAT ALEKSANDER - - 297
WĘGIERSKI KAJETAN - - 53
WIERZYŃSKI KAZIMIERZ - 258
WITTLIN JÓZEF - - - 276
WITWICKI STEFAN - - 87
WOLSKA MARYLA - - - 213
WOLSKI WŁODZIMIERZ - 148
WYBICKI JÓZEF - - - 47
WYSPIAŃSKI STANISŁAW - 203
ZABŁOCKI FRANCISZEK - ;j
ZABOROWSKI TYMON - - 84 ZAGÓRSKI WŁODZIMIERZ
(CHOCHLIK) - - - - 151
ZAHRADNIK JAN - - - 303
ZALESKI BOHDAN - - 90
ZAWISTOWSKA KAZIMIERA 211
ZEGADŁOWICZ EMIL - - 236
ZIMOROWIC BARTŁOMIEJ iS
ZIMOROWIC SZYMON - 18
ZMORSKJ ROMAN - - - 148 ŻELEŃSKI TADEUSZ ob. BOY
ŻUŁAWSKI JERZY - - - 218
SPIS RZECZY

Słowo wstępne........ V
Bogu rodzica......... i
JAN KOCHANOWSKI (1530—1584)
Pieśń.......... 1
[Nie godzien Tego ten świat zawikłany...| - - - 1
Do snu.......... 2
Ku Muzom.......-^ 2
Na lipę [I]......... 2
Na lipę [II]......... 2
Na lipę [III]......... 2
Do poetów......... 2
[Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie...] - - 2
[Serce roście, patrząc na te czasy...] - ... 3
[Dzbanie mój pisany...]....... 3
[Wsi spokojna, wsi wesoła...]..... 3
[Pracowite woły moje...]...... 4
Na zdrowie......... 4
Do gościa......... 4
O miłości ........- 4
[Skrzypku, by w tej pięknej rocie...] .... j
[Nie dbam, aby zimne skały...]..... 5
[Ty śpisz, a ja sam na dworze...] .... j
[Próżna twa chluba, nie kochaj się w sobie...] - - 6
[Trudna rada w tej mierze, przyjdzie się rozjechać...] 6
Do Anny [I]......... 7
Do Anny [II]......... 7
Do Magdaleny........ 7
Do Jadwigi......... 7
[Wszytki piacze, wszytki łzy Heraklitowe...] 7
[Ucieszna moja śpiewaczko, Sappho słowieńska !.,.] - 7
[Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim...] - 7
[Kupić by cię, mądrości, za drogie pieniądze...] - 8
[Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?...] 8
[Fraszka cnota - powiedział Brutus porażony...] - 8
[Gdzie te wrota nieszczęsne, którymi przed laty...] - 8
[Erato złotowłosa i ty, wdzięczna lutni...] ... g
SEBASTIAN GRABOWIECKI (ok. 1540—1607)
[Dasz wiele dobra, gdy się nie spodzieję...] 9
Kolęda.......... 9
[Duchy niebieskie, czyste...]...... 9
[Sferami ziemię w koło obleglymi...] 9
MIKOŁAJ SĘP-SZARZYNSKI (ok. IJjo-1581) Na one słowa Jopowe : „Homo natus de muliere,
brevi vivens tempore etc."..... 10
O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - - - 10
O rządzie bożym na świecie...... 10
O Frydruszu........ . 10
Fraszka do Zosie........ 11
Do Kasie [I]......... tI
Do Kasie [II]......... 12
KASPER MIASKOWSKI (ok. 1553—1622)
Euterpe -----.....12
Thalia.......... 12
Rozmowa panienki ze śmiercią..... 13
Na śklenicę malowaną....... 13
Na żniwo.......... 13
JAN SMOLIK (ok. 1555—ok. 1613)
Pieśń.......... 14
SZYMON SIMONIDES (1558—1629)
Żeńcy.......... 14
JERZY SZLICHTYNG (ok. 1570—ok. 1640)
Pieśń........ 16
DANIEL NABOROWSKI (ok. 1575— ok. 1650)
Malina.......... 16
Na oczy królewny angielskiej ------ 17
O Necie.......... 17
HIERONIM MORSZTYN (ok. 1580-1623)
Pieśń.......... 17
BARTŁOMIEJ ZIMOROWIC (1597—ok. 1680)
Olechno.......... 18
SZYMON ZIMOROWIC (ok. 1608—1Ć29)
Licydyna........ .-18
Pomozja.......... 18
Koronella......... 18
Cyceryna.......... 19
Marantula......... 19
Hipolit.......... 20
Aureli.....: .... 20
Bineda.......... 20
Haniel........- - 20
Filoret.......... 21
Hiacynt.......... 21
Pawencja.......... 21
Tertulia.......... 21
ANDRZEJ MORSZTYN (ok. 1613—1693)
Na imię.......... 22
Do igły.......... 22
Na zapłonienie........ 22
Serenada.......... 22
Niepewność......... 22
Odjazd.......... 23
Pieszczoty......... 23
Do motyla......... 23
Cuda miłości......... 23
Na uśmiech......... 23
Do jednej........; 25
Comparatia [I]........ 23
Comparatia [II]........ 23
Comparatia [III]........ 24
Comparatia pV]........ 24
Comparatia [V]........-24
Niestatek.......... 24
ZBIGNIEW MORSZTYN (ok. 1624-ok. 1698) Druga duma samegoż autora pod tenże czas oblężenia krakowskiego [In anno 1657] gdy był u
Szwedów więźniem....... 24
Lament w zakochaniu....... 25
Na twarz jednej grzecznej damy..... 26
WACŁAW POTOCKI (1625—1696)
Żegnam cię, wdzięczne światło..... 26
JAN GAWITŚTSKI (ok. 1625—^96)
Do Majestatu Boskiego ...... 26
[Dopieroś jeno co z dziecinne) pory...] - - - 26
O słowiku......... 27
WESPAZJAN KOCHOWSKI (1633—1700)
Nagrobek mężnym żołnierzom..... 27
Wiosna.......... 27
Jawor hebanu droższy....... 28
Do Bakchusa......... 28
Zielone.......... 29
Melancholia......... 29
STANISŁAW HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI
(ió;6—1702)
Vocc mea ad Dominum clamavi I - - - - 30
STANISŁAW MORSZTYN (urn. 1725)
Odkryta szczerość kawalerska . .... 30
ELŻBIETA DRUŻBACKA (1695^1765)
[Mam ci za co dziękować, Filis, żeś obłudna!...] - 31 Skargi kilku dam w spólnej kompanii będących, dla
jakich racji z mężami swoimi żyć nie chcą - - 32
FRANCISZEK BOHOMOLEC (1720—1784)
Kurdesz.......... 33
ADAM NARUSZEWICZ (1733—1796)
Hymn do słońca........ 33
Do Muz zamilkłych....... 34
Do strumienia - - /....... 34
Do jutrzenki......... 3J
Lato........... 35
Moc piękności........ 35
IGNACY KRASICKI (1735—1801)
O miłości ojczyzny....... 35
Do myśli.......... 36
Wstęp do „Bajek"........ 36
Kulawy i ślepy........ 36
Szczur i kot......... 36
Ptaszki w klatce........ 36
Pan i pies ......... 36
Jagnię i wilcy......... 36
Żółw i mysz......... ;6
Mądry i głupi......... 36
Czapla, ryby i rak........ 36
Pijaństwo ......... 37
Żona modna......... 38
STANISŁAW TREMBECKI (1735—1812)
Oda: Balon......... 39
Do Kossowskiej -....... 40
Do panny Tekli........... 40
Kupido pokorny........ 40
Kupido.......... ąi
Anakreontyk......... 41
Wilk i baranek........ 41
Myszka, kot i kogut....... 41
FRANCISZEK KARPlNSKI (1741—1825)
Pieśń o Narodzeniu Pańskim ..... ąZ
Pieśń poranna......... 42
Pieśń wieczorna........ 42
Pieśń dziada sokalskiego w kordonie cesarskim - 43
Laura i Filon - ...... 43
Do Justyny. Tęskność na wiosnę - . . . 45
Róża........... 45
Mazurek.......... 45
Przewaga zawiści........ 46
Pieśń pasterska do Zosi...... 46
Przypomnienie dawnej miłości..... 46
Pieśń do Laury płynącej na wiosnę ... 46
KONSTANCJA BENISŁAWSKA (1747—1806)
Wzywa wszelkie snvorzenie, iżby chwaliły Boga - 46
JÓZEF WYBICKI (1747—1822) ....
Pieśń legionów polskich we Włoszech - - - 47
JÓZEF SZYMANOWSKI (1748—1801)
[Już nie usłyszysz mego westchnienia...] - - - 47
Do tejże [Zosi]........ 48
Anusia.......... 48
FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN (1750—1807)
Do Boga ......... 48
Do Najświętszej Panny ---... 49
Matka obywatelka ....... 49
Poranek.......... 50
Do wąsów........ 50
Słodka potucha........ 50
Do serca o Chloi........ 51
O Elizie .--- .... 5 j
O Klimenic......... 51
Do Nocy ......... 52
Krosienka......... 52
Rękawek.......... 52
Zgon Zefira......... 52
O Amarylli......... 53
Znamiona bogów........ 53
Do gwiazd......... 53
FRANCISZEK ZABŁOCKI (1750—1821)
Pieśń pasterska........ 55
KAJETAN WĘGIERSKI (1755—1787)
Do Rozyny......... 53
JULIAN URSYN NIEMCEWICZ (1757—1841)
Pogrzeb xięcia Józefa Poniatowskiego ... 54
JAKUB JASIŃSKI (1759— J794)
Jaś i Zosia......... 55
Do tejże [Rozety]........ 55
CYPRIAN GODEBSKI (1765—1809)
Do tegoż [X.KJ........ 55
Cyfra na jaworze........ 56
LUDWIK KROPINSKI (1767—1844)
[Te brzóz kilka, bieg tej wody...] .... j6
KAJETAN KOŻMIAN (1771—1856)
Do tańcującego Krakowa...... 56
Oda na upadek dumnego w roku 1815 - - - 57 L?st. Odpowiedź Franciszkowi Morawskiemu na jego
list o klasykach i romantykach - 57
FRANCISZEK MORAWSKI (1783—1861)
Wisła.......... j8
Zając.......... 58
Wilk i jeż......... 59
ANDRZEJ BRODZIŃSKI (1786—1812)
Pożegnanie z kochanką ...... 59
Ranny powraca zwycięzcą...... 59
ANTONI GÓRECKI (1787—1861)
Dobycie przez wojsko polskie w Hiszpanii wąwozu
pod Samo-Sierra ....... fio
KANTORBERY TYMOWSKI (1790—1850)
Oda do brzucha........ 60
KAZIMIERZ BRODZIŃSKI (1791—1835)
Do Boga ......... 61
Do konika polnego....... 61
ALEKSANDER FREDRO (1795—1876)
Ojczyzna nasza........ 62
Mogiła na rozdrożu....... 62
[Osiołkowi w żłoby dano...] ..... 63
[Rada małpa, że się śmieli...]..... 63
[„Przebacz waćpan niezgrabność!" - mówi! kat
łotrowi...]......... 6;
[Paweł i Gaweł w jednym stali domu...] 63
ADAM MICKIEWICZ (1798—1855)
Pieśń filaretów........ 63
Oda do młodości........ 64
Romantyczność........ 65
Pani Twardowska........ 66
Żeglarz.......... 67
Do Niemna......... 67
Do M.„ [Maryli]........ 68
Nowy Rok......... 68
Zaloty.......... 68
Do D.D. [Karoliny Sobańskiej] .... 69
Sen........... 69
Rozmowa......... 69
[Nie uczona twa postać, nie wymyślne słowa...] - 69
Widzenie sie w gaju...... 6q
Do... .......... 7O
Dzieridobry......... 70
Dobranoc......... 7O
Stepy akermańskie ....... 7o
Cisza morsKa . ...... -,o
Burza.......... -o
Widok gór ze stepów Kozłowa..... 71
Bakczysaraj w nocy....... 7I
Droga nad przepaścią w Czufut-Kale 71
Góra Kikineis - - - ..... 72
Ruiny zamku w Bałakławie...... JZ
Ajudah - -...... 72
Czaty.......... 72
Trzech Budrysów........ 73
Farys.......... 7J
Do matki Polki........ 7j
Rozmowa wieczorna....... 76
Rozum i wiara........ 76
Arcymistrz......... 77
Lis i kozieł......... 77
Pieśń żołnierza .-.--.. 77
Śmierć pułkownika....... 77
Nocleg.......... 78
Reduta Ordona - - -...... 78
Pieśń pielgrzyma - ...... 80
Wizyta pana Franciszka Grzymały .... go
Snuć miłość........... go
Polały sie łzy........... go
Golono, strzyżono ....... 80
Do Bfohdana] ZJaleskiego] ..-..". Bl
Ręce, za lud walczące - - - - - - 81
[Nie dbam, jaka spadnie kara...] .... gT
Do przyjaciół Moskali....... 82
Ballada .......... g2
Epilog [do „Pana Tadeusza"J..... gj
TYMON ZABOROWSKI (1799-1828)
Ojczyzna.......... 84
Miłość.......... g^
SEWERYN GOSZCZYNSKI (1801—1876)
Przy sadzeniu róż........ gj
MAURYCY GOSŁAWSKI (1802—1834)
Dumka.......... 85
Mazur podolski........- 86
Do Adama Mickiewicza...... 86
STEFAN WITWICKI (1802—1842)
Pokutujący......... 87
Do sosny polskiej, znalezionej w jednym z ogrodów
Chatenay......... 88
Czary.......... gg
Jelonki.......... gg
Dwaj młodzieńcy........ 89
Pieśń przy umarłym....... 89
Grób kochanka........ 89
Życzenie.......... 89
Gdzie lubi......... 90
Stróż grobu......... 90
BOHDAN ZALESKI (1802—1886)
Wyjazd bez powrotu....... 90
W oman żurawi........ 90
Cedr -.....- . . . cj!
U nas inaczej! ........ 91
Żuraw.......... g2
ALEKSANDER CHODŹKO (1804—1S91)
Maliny ...-...... 92
STEFAN GARCZYŃSKI (1805—1833)
Posterunek na stracenie...... 93
W imionniku......... 93
AUGUST BIELOWSKI (1806—1876)
DoK.H. .... ... ?4
WINCENTY POL (1807—1872)
Do zielonego Beskidu ....... 94
Pożegnanie......... 94
Krakusy.......... 94
Polka.......... gt
Maroderka......... c,j
Śpiew z mogiły - -...... 96
Pierwsza rocznica 29 listopada..... 96
Przypowieści pana Wełdysza ..... 97
Liliowy ranek w polance...... 97
KONSTANTY GASZYNSKI (1809—1866)
Olszyna grochowska --..-.. 97
LUCJAN SIEMIENSKI (1809—1877)
Ostatnia prośba ........ 98
JULIUSZ SŁOWACKI (1809—1849)
Rozłączenie......... 98
Sumnienie......... 98
Rzym.........- 99
W imionniku pani B.R. ...... ^9
Hymn.......... 99
Rozmowa 2 Piramidami...... 100
Testament mój ........ joo
Na sprowadzenie prochów Napoleona - - - 100
Pogrzeb kapitana Meyznera ..... 101
[Anioły stoją na rodzinnych polach...] - - -] 102
Do pani Joanny Bobrowej ..... 102
Tak mi, Boże, dopomóż... ..... 102
W pamiętniku Zofii Bobrówny..... 103
Do Ludwiki Bobrówny...... 103
Sowiflski w okopach Woli...... 103
[Anioł ognisty — mój anioł lewy...] - - - 104
Zachwycenie......... 104
[Jeżeli kiedy w tej mojej krainie...] .... 104
Do matki.......... iOj
[Dajcie mi tylko jednę ziemi mile...] .... 105
[Baranki moje...]........ 105
Do autora „Skarg Jeremiego"..... roj
[Gdy noc głęboka wszystko uśpi i oniemi...] - - ioj
[Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwalą...] - - 106
Duma o Waciawie Rzewuskim ..... 106
Grób Agamemnona....... 107
[Chrystus Pan się narodził...] ..... Io^
Śpiew Nieznajomego ---.... 109
Pieśń konfederatów ....... 109
TOMASZ OLIZAROWSKI (1811—1879)
[Oczy moje! myślałem już wam błogosławić...] - 109
Zaśnięcie ......... 109
Druga Cecylia święta .......no
Co z którą......... no
ZYGMUNT KRASIŃSKI (1812—1859)
[Jeśli mi kiedy przewodniczyć miały...] - - - iro
[Chciałbym anioła widzieć na tym grobie...] - - rio
[Ja cię nie żegnam - przez to, co świętego...] - - 110
Zawsze i wszędzie - - - - - . - - ni
[Bóg tni odmówił tej anielskiej miary...] - - - iii
Nim słońce wejdzie, rosa wyżre oczy! - - - ni
JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI (1812—1887)
Dziad i baba - - -...... Iii
JÓZEF PRZERWA-TETMAJER (1B14—1880)
Pieśń do kielicha........ 112
Kominek .......- -112
ANTONI CZAYKOWSKI (1816—1873)
Monada świata - - -..... 112
W nocy św. Sylwestra....... 113
Do Boga ......... 113
Walka Michała z Szatanem...... 113
Żyd wieczny tułacz....... 113
Pająk.......... 114
KAROL BALINSKI (1817—1864)
Do współtowarzysza wygnania..... 114
ARTUR BARTELS (1818—1885)
Dzionek obywatelski -...... UJ
RYSZARD BERWINSKI (1819—1879)
Wstęp i koniec........ nj
Powitanie......... 116
Na przesileniu dnia z nocą...... 116
Ubogim w duchu - -...... 117
Powrót z pielgrzymki....... 117
KAROL BRZOZOWSKI (1811—1904)
Chór czarnych strzelców - - - - - - 118
CYPRIAN NORWID (1821—1833)
Moja piosnka [I] - -...... IJ8
Moja piosnka [II]........ 119
Pamiątka.......... "9
[Więc pożegnałem was — którsgłcie chcieli... - - 119
Czasy.......... izo
Jesień.......... no
Pieśń od ziemi naszej....... 120
Klątwy.......... izl
Fraszka (1) [I] ........ izi
Fraszka (I) P]........ I2r
Bema pamięci żałobny-rapsod ----- 121
Wielkość ......... 122
Do panny Józefy, z Korczewa - -122
Do pani na Korczewie....... I^z
Polka.......... 1Z3
Trzy strofki......... r 24
Co-ś ty Atenom zrobił......... l^A
W albumie......... 124
Na zgon ś.p-Jana Gajewskiego..... 12J
Improwizacja........ rzj
Marionetki......... I25
Żydowie polscy -....... 13-&
Na zapytanie: czemu w konfederatce ? - - - 126
Sariusz.......... J26
„Buntowniki, czyli stronnictwo wywrotu" - - 127
Do wroga — (pieśń).....- - 127
[Nad Capuleitich i Monteccbicb domem...] - - - 127
[Na posadzkę zapustnej sceny...] ... - [27
[Daj mi wstążkę błękitną — oddam ci ją...] - - 127
Klaskaniem mając... - - " - - - - - I2^
Do zeszłej......... I28
Syberie .... ..... 128
Fortepian Szopena ........ 128
Litość.......... 130
Omyłka.......... 130
CzyrWwniki......... 130
Rozebrana......... 13O
Mój psalm......... 130
Słowianin......... 13 J
Sieroctwo -........ 131
,,Czemu ?"......... 131
Odpowiedź - - - -..... 131
Na przyjazd T. Lenartowicza do Fontainebleau - 131
Larwa - -........ 132
[My tak już przed się patrzymy — wygnani...] - 132
TEOFIL LENARTOWICZ (1822—1893)
Jaskółka ......... 132
Dziewczyna......... 133
Kalina.......... 153
Rusałka......... 133
Jak to na Mazowszu....... 133
Duch sieroty -.....- - -134
Dwa dęby......... 134
Wiochna.......... 134
Złoty kubek - -....... 136
Rozmowa ze słowikiem - - - - - - 136
Pogrzeb.......... 137
Okno.......... 137
Do mojego grajka ......- 138
Do Cypriana Norwida - - - - - - - 139
Łuk Tytusa......... 139
jabłka i wiśnie........ 140
Innamorato......... 140
Od zmarłej — żywym....... 140
Tasso......... 141
Rozmowa chłopa z uczonym..... 142
Zaproszenie......... 142
Indulgcncja - ...... 142
Za kwiaty z ojczyzny....... 143
WŁADYSŁAW LUDWIK ANCZYC (1823—1883)
Ułan .......... 143
WŁADYSŁAW SYROKOMLA (LUDWIK KONDRATOWICZ) (1823—1862)
Toast.......... 143
Jutrzenka ......... 144
KORNEL UJEJSKI (1823—1897)
Suplikacje......... 144
Chorał.......... 14;
Kiedyś — konając........ 14;
Zawiana chata........ 146
W Paryżu......... 146
Do młodego poety....... 146
Do moich przyjaciół....... 147
Ojcowski psalm........ 147
Przepióreczki......... 147
W albumie J.B......... 148
WŁODZIMIERZ WOLSKI (1824—1882)
[Jako od burzy krzew połamany...] .... 148
ROMAN ZMORSKI (1824—1867)
Odpowiedź na pytanie....... 148
FELICJAN FALENSKI (FELICJAN) (1825—1910)
U Zawratu......... 149
MARIA ILNICKA (1825—1897)
Strącona - ...... 149
LEONARD SOWIŃSKI (1831—1887)
Modlitwa kmiecia .....- - 149
MIECZYSŁAW ROMANOWSKI (1834—18Ć3)
Kiedyż ?.......... ijo
Sztandary polskie w Kremlu..... 150
Do... Prośba o orła....... 150
Prośba.......... 150
Sen ziemi ......... 150
WŁODZIMIERZ ZAGORSKI (CHOCHLIK)
(1834—1902)
Hcbe - -.......- 151
M. RODOĆ (MIKOŁAJ BIERNACKI) (1836—1901)
Czy sąsiad czasem czyta?...... 151
Zasady.......... 152
Bezstronność polityczna...... IJ2
To zupełnie inna kwestia...... 153
Szczęście - - - -....... 153
MICHAŁ BAŁUCKI (1837—1901)
Dla chleba......... 153
ADAM ASNYK (1838—1897)
Julian Apostata........ 153
Miedzy nami nic nie było...... 154
Czary.......... 155
Siedzi ptaszek na drzewie......... 155
Gdybym był młodszy... ...... ijj
Daremne żaie......... 156
Limba.......... 156
Ulewa.......... 156
Do młodych......... 157
Ta łza............. 157
ERNEST BUŁAWA (1841—1878)
Dwa wspomnienia ....... 157
MARIA KONOPNICKA (1842—-1910)
Przed sądem......... 158
Z wiejskiej szkółki ....... 159
Chłopskie serce........ rćo
Na Jungfrau......... 160
Tam, w moim kraju.......... 161
A jak poszedł król........... 161
A ci, co giną........... 162
[Przeorały raz i drugi...]...... 162
[A czemuż wy, chłodne rosy...]..... 162
[Jakże cię mam brać, dziewczyno...] - 1Ć2
[A po długim milczeniu podniósłszy twarz, ciemną...] 162
Poeta do demona........ 163
[I mówię: ,,Odejdź!" — i wracam się cicha...] - 163
Myśl wielka, to obelisk........ 165
HENRYK SIENKIEWICZ (1846—1916)
Pieśń litewskich borów ...... 163
WŁADYSŁAW ORDON (,850—1915)
Przy kowadle -........ 163
Sonet.......... 164
WIKTOR GOMULICKI (1851—1919)
Duma o Janie Kochanowskim..... 164
El mole rachmim........ 165
Francuzica......... 166
Na Kanonii......... 168
Kos........... 168
C2ary.......... 169
Chloe.......... 169
Pod ciosem......... 170
Deszcz liści......... 170
Uspokojenie......... 170
Jesienią.......... 170
Majowych zmroków minął szał... .... 171
Pod melodię walca ....... 171
MARIAN GAWALEWICZ (1852—1910)
Smutno... ......... 171
Do ***.......... 171
MARIA BARTUSÓWNA (1856—1885)
Do księżyca......... 171
CZESŁAW JANKOWSKI (1857—1929)
[Pytałem kwiatów, kędy wiatry niosą...] ... 172
ADAM M-SKI (ZOFIA TRZESZCZKOWSKA)
(1860—1911)
Zagasłe oczy......... 172
JAN KASPROWICZ (1860—1926)
Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach - - 172
[Rozmiłowała się ma dusza...]..... 173
[Witajcie, kochane góry...]...... 173
[Tą samą chodzę drogą...]...... 174
[O starowierne melodie...]...... 174
[O wielcy i syci tej ziemi 1...] ...... 175
[Przestałem się wadzić z Bogiem—...] .... 175
[Cokolwiek o tym powiecie...]..... 176
[Ludzie, kochani ludzie !...]...... 177
[Takiego, jak kiedyś, zachodu...]..... 177
[A może w straszliwej zawiei...]..... 178
[A ci, co zaznawszy znoju...]..... 179
[Wesołą wam powiem nowinę...] .... 179
[Rzadko na moich wargach —...] .... 180
EL (KAZIMIERZ LASKOWSKI) (1861—1912)
A czymżeś ty dla mnie, wiosko...? .... 1S1
SZCZĘSNA (ur. 1861)
List........... 182
IGNACY BAL1ŃSKI (ur. 1862)
Kolebka Adama........ 182
Berezyna.......... l83
KONSTANTY MARIAN GÓRSKI (1862—1909)
W Thćatre de la Monnaie w Brukseli - - - 183
W dzień przeniesienia zwłok Adama Mickiewicza na
Wawel ......... l83
ANTONI LANGE (1862—1929)
Rym .......... l84
[Kto tam ?]......... 185
Wieczorem... .....--- - 185
Wenecja.......... 186
ANDRZEJ NIEMOJEWSKI (1864—1921)
Branka.......... 186
Kuźnica.......... 187
KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER (1863—1940)
Fragment z wiersza dla mego synka - - - - 187
Zbroja Zawiszy........ 188
Z „Exodus"......... 188
Narodziny Afrodyty....... 189
Dyskobol......... 189
Słońce.......... 190
W zatoce Neapolitariskiej...... 190
Dzwony św. Piotra w Rzymie..... 190
W kaplicy Sykstyńskiej ...... 190
Jak Janosik tańczył z cesarzową..... 190
List Hanusi......... 193
Melodia mgieł nocnych -...... 194
Z przełęczy Mechy ....... 194
Limba.......... 194
Pozdrowienie......... 195
[Ku mej kołysce leciał od Tatr...] .... 195
Dzwony.......... 195
Na morzu polarnym....... 196
Widziadła okrętów ....... 196
W lesie.......... 196
[Ta trawa, której nikt nie kosi...] .... 196
Gdzie jest............ - 19S
[Idzie na poia, idzie na bory...]..... 197
[W wieczorną ciszę z daleka słyszę...] - - - 197
[Gdyby ból każdy, w ludzkiej piersi skryty...] - - 197
[A kiedy będziesz moją żoną...]..... 197
[Mów do mnie jeszcze... Za taką rozmową...] - - 197
[Z daleka patrzą na mnie twe oczy...] - - - 197
O sonecie - ....... 197
JAN LEMAŃSKI (1866—193;)
Lilia wodna......... 198
Lis i Gęś.......... 199
OR-OT (ARTUR OPPMAN) (1867—1931)
Za kroplę mojej niemieckiej krwi - - - - - 199
List księcia Józefa.......- 200
Stara gitara z wstążką różową - - - -. - 201
Opuszczona Cytadela....... 201
Wyspiański......... 202
Staremu Miastu na pożegnanie..... 205
STANISŁAW WYSPIAŃSKI (1869—1907)
Hymn.......... 203
[Habt Acht! — Marschieren! — Zug marsch!------....] 205
[Die Sonne nie tak świeci jak słońce...] - - - 204
[Wesoły jestem, wesoły...]...... -04
[Pociecho moja ty, książeczko...] - - - "- 204
JI ciągle widzę ich twarze...] ..... 205
[Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić...] - - 205
[Niech nikt nad grobem mi nie płacze...] 205
[Znam mężów odważnych staw...] .... 206
[Przy wielkim czynie i przy wielkim dziele...] - - 206
[Jakżeż ja się uspokoję—...j...... 206
[Bądź jak meteor — jak błyskarice...] .... 206
I^dą posępni...] -------- 206
[Grajkowie gwarem złotych strun...] - - - 207
[O Boże! pokutę przebyłem...] - 207
LUCJAN RYDEL (1870—1918)
Wenus Milońska........ 208
Pegaz.......... 208
W maju.......... 209
Patrząc w księżyc.......... 209
W noc miesięczną........ 209
[Żółte listki brzóz...]..... 209
[Wiatry zwiały...]........ 210
Bajka o Kasi i królewiczu ...... 210
KAZIMIERA ZAWISTOWSKA (1870—1902)
Cmentarz - - -...... 211
ZDZISŁAW DĘBICKI (1871—1933)
Pierwszy deszcz........ zii
Noc księżycowa - - -..... 211
W ogrodzie......... 212
WACŁAW BERENT (1873—1941)
[Ofiarnych snów grobnico biała...] . . - 212
TADEUSZ MICIŃSKI (1873—1919)
Lucyfer -......... 212
[Kiedy cię moje oplotą sny—...]..... 212
Anankc.......... 212
[Nade mną leci w szafir morza...] .... 212
Nokturn.......... 213
[Bądź zdrowal (jak dziwnie brzmi dzwon I)...] - - 213
[Fioletowe góry...] ....... 213
MARYLA WOLSKA (1873—1930)
Pani Aszpergerowa -...... 213
BOY (TADEUSZ ŻELEŃSKI) (1874—1942)
Słówka -......... 214
Spowiedź poety .....-.- 214
Piosenka przekonywająca...... 215
Kaprys.......... 216
WINCENTY KORAB-BRZOZOWSKI (ur. 1874)
Wróżba .......... 216
EDWARD SŁONSKI (1874—1926)
Ta, co nie zginęła -....... 216
[Szły tędy pułki kozackie...] .----- 217
Kiedy zginę... - - - - - - - - 217
Sen o szpadzie - - - - - - - - 218
[Już Ją widzieli idącą...]...... 218
JERZY ŻUŁAWSKI (1874—1913)
[Upadam ciągle — i znowu się wznoszę...] - - - 218
STANISŁAW KORAB-BRZOZOWSKI (1876—1901)
O, przyjdź!......... 219
Ukrzyżowanie ........ 219
Lilia........... 219
Próżnia.......... 219
Anioł Pański......... 219
Nadchodzi noc... ... - - - 219
Prządka - - 219
ADOLF NOWACZYtfSKI (1876—1944)
[Gwiżdże na waszą romantyczną trójcę...] - - 220
KAROL HUBERT ROSTWOROWSKI (1877—1937)
Powrót.......... 220
JÓZEF JEDLICZ (ur. 1878)
Ktoś w masce - - - - - - - - 221
BOLESŁAW LEŚMIAN (1878—1937)
Żołnierz.......... 221
Siebrori..........222
Śnigrobek ......... 222
Topielec..........223
Cmentarz .........223
Wspomnienie.........223
Brat...........224
WŁODZIMIERZ PERZYNSKI (i 878—1930)
Wizja......... zz4
LEOPOLD STAFF (ur. 1878)
Dzwony.......... 224
Przewodniczka........ 22J
Upiór.......... 2zj
Deszcz jesienny........ 225
Przyjście.......... 226
Echo .......... 226
Majak.......... 226
Hora tańcząca ........ 226
Dziewicze brzozy......- - 227
Powiew w sadzie -.....- 227
Jak to być może ? ....... 227
Spotkanie - ...... 227
Po latach ......... 228
Nie wyjdę już..........- 228
W młodych oczach żeglarza........ 228
Czymże ja jestem?.......... 228
Przejdą ciągnące łańcuchem ..... 229
Gnój........... 229
Cienie.......... 229
Zmierzch ......... 229
[Mój Bóg, to przepaści Mój Bóg, to bezedno...] - 229
[Zachodnia zorza nieboskłonu...] - 230
[Kto szuka Cię, już znalazł Ciebie...] - 2jo
Fontanna ......... 230
Noc........... 230
STANISŁAW MAYKOWSKI (ur. 1880)
Król i słowiki ........ 230
Bombardy......- " - 2 3J
Murarze ------- .-231
BRONISŁAWA OSTROWSKA (1881—1928)
Historia moralna o trzech siostrach i bogatym
królewiczu......... 232
Rezurekcja - - - - - - - " " 2 3 3
LUDWIK EMINOWICZ (ur. 1882)
Matka.......... 23J
FELIKS PRZYSIECKI (1883—1935)
Cień ---------- 1 - 233
Pieśń przedwiosenna ----- 234
Poeta bez twarzy ........ 2J4
Piosenka.......t - . . 234
JAN MIECZYSŁAWSKI (1884—1928)
[Witaj mi w smutku ! jaworze skazany...] - - - 23J
TYTUS CZYŻEWSKI (ur. 1885)
Zaragoza Zaragoza....... 235
STANISŁAW MIŁASZEWSKI (1886—1944)
Kwitnące miasto........ 235
LUDWIK HIERONIM MORSTIN (ur. 1886)
Oda na cześć kultury łacińskiej..... 23Ć
EMIL ZEGADŁOWICZ (1888—1941)
O skrzypcach zamarychostowych .... 236
O krzyżach łazcgach....... 236
O łabędziu i nagiej panience..... 237
O pierścionku odnalezionym..... 237
ANTONI BOGUSŁAWSKI (ur. 1889)
Kurant.......... 237
Skwer na Maryiebone....... 258
ZDZISŁAW KLESZCZYŃSKI (1890—1937)
Książę.......... 238
LEONARD PODHORSKI-OKOŁÓW (ur 1891)
W wieczór wigilijny....... 239
[O ty—daleka, ty - niezastąpiona...] - ... 239
[Pustkowia pól, błękitne bory..,] - j 239
JULIAN EJSMOND (1892—1930)
O rzece zakochanej w słońcu i o strumyku zakochanym w rzece........ 240
KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA (ur. 1892)
Mowa posągu ........ 240
Kolęda Marianny......... 241
Lament.......... 242
Błękitna chwila......- 242
Twoje są usta ........ 242
JAROSŁAW IWASZKIEWICZ (ur. 1894)
Maj........... 243
Powrót.......... 243
Zima.......... 243
[Słuchaj, chłopcze, mędrcy z Szyraz...] - - - 243
[Głos słyszałem dziś żałosny...] .... 2ą%
Piosenka dla zmarłej....... 243
[Kraty liści, ranek...]....... 244
[Ta czarna sień i wąskie schody...] .... 244
[Jakie czarne niebo, jakie czarne góry...] - - - 244
[Pokazałeś mi z kasztanowych puszcz...] - - - 24J
Moje siostry......... 24J
Cmentarz na wiosnę....... 245
Do młodej lipy........ 246
Ikwa i ja.......... 246
[Boję sie, że jak Hafis, Dżeladeddin-Rumi...] - - 247
[W powietrzu zapach czuć piosenki...] - - - 247
[Ziemia kłosami się pochyla...]..... 247
[Dlaczego mi nie powiesz, o umarła matko...] - 247
[Ja wiem, że obrócona już ku innym sprawom...] - 248
[Woda, zielona i głęboka...]...... 248
Modlitwa ......... 248
Do Lubomira ...----- 248
Pejzaż w Agrygencie....... 248
JULIAN TUWIM (ur. 1894)
Dwa wiatry......... 249
Rzuciłbym to wszystko ...... 249
Krzyk...... . - - - 249
Pierwszy maj ........ 249
Krzyczę:.......... 25O
Dziurawiąc niebo... ....--- 250
Moment.......... Z5O
Muza czyli kilka słów zaledwie ----- 250 ,
Sitowie.......... 25T
Nieznane drzewo - - -..... 251
Kościół.......... 251
Suum cuique......---252
Commedia divma........ 252
Koń........... 2J2
Odpowiedź - - - -..... z 52
Melodia........- - 2J2
Pomnik ... -...... 252
Odysseusz......... 253
[Jaka, sądzisz, jest biblia cygańska...] 2S5
Życie codzienne........ 253
Sława.......... "55
Zbrodnia ......... 254
Burza (albo Miłość)....... 254
Tragedia nad jeziorem....... 2 54
Scherzo „-......... aJ4
Zima.......... 25 5
Przyglądając się gwiazdom - - - - - 255
[To było tak : w ciemności nocy..-] - - - - 25 5
W nocy.......... 256
Daleki tygrys......... 256
Strzyżenie......... 2J^
Exegi monumentum,.. ------- 256
Ofiarowując serce........ Z5^
Jak powstał ten wiersz....... 257
[Z okruszynami młodości co robić ? — Rozrzucić
ptakom ?...]..... Z5?
Żniwo -......- - - - 2J7
Piosenka umarłego w ------ 257
Na pustyniach..... Z5?
KAZIMIERZ WIERZYŃSKI (ur. 1894)
Msza.......- - - 258
Szumi w mej głowie ------ 258
Wakacje.......... 258
Czarny hrabia ..... 25S
Dworzec....... 259
Leman....... 2^
Oda prowincjonalna ------ 259
Legenda ......
Piłsudski - -.....--- 260
Marsz tryumfalny -
Paddock i Potritt........ 2ÓQ
Skok o tyczce ........ z6q
Fanfara na cześć Karola Hoffa, rekordzisty w skoku
o tyczce ......
Dzieje i śmierć księżyca - , -
Mieszkanie.....
Rozmowa w bibliotece ----- 261
Zapach młodości........ 262
Dzień.......... 262
Klechda.......... 262
Ostatnia droga........ 262
Wstążka z „Warszawianki" - ... - - . 263
Inter arma......... 26;
Droga do domu........ 264
[Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny...] .... z6ą
Tcby......... . 2Ć4
STEFAN GODLEWSKI (1895—1943)
Czwartek......... 264
EUGENIUSZ MAŁACZEWSKI (1895—1922)
Trędowaty --------- 2Ć4
MARIA PAWLIKOWSKA (JASNORZEWSKA)
(1895—1945)
Madrygał ......... 265
Listopad i listonosz....... 265
Zamek na lodzie -------- 266
Dziadzio.......... 266
Modelka --------- 266
Ranny ptak......... 266
Laura i Filon......... 266
Śpiew słowika ........ 266
Amory -----..... 267
Ciotki.......... 267
Szpilki - -"........ 267
Portret.......... 267
La precieuse --------- 267
Fotografia......... 267
Listy........... 267
Śmierć Kariatydy........ 267
O niej.......... 268
Barwy narodowe........ 268
ANTONI SŁONIMSKI (ur. 1895)
List z podróży........ 268
Rzym - -........ 268
Miasto umarłe........ 268
Weronika ......... 269
Ślady.......... 269
Dwa słońca......... 269
Wieńce.......... 269
Hamak............ zGq
Dwie ojczyzny ...."-."„. z-;o
Jeruzalem -........ 270
Rozmowa z rodakiem -----,. 2yO
Blady wianuszek........ 270
Inwokacja......... 270
Wiosna.......... 271
Na śmierć Prezydenta Narutowicza .... 271
Lato w Warszawie ....... 271
Izolina.......... 271
Zal..........-. 271
O pewnym przyjacielu....... 272
Sztuka.......... 272
Siowo.......... 272
Dzień chwały......... 273
Sen Adama......... 273
Muza.......- 273
Nie wołaj mnie --.....- 274
Dwie ojczyzny -------- 274
Alarm ---------- 274
Warszawa ------- --27;
Drzewa ---------- 27J
Warszawie --------- 27 5
Modlitwa o szarfę i trunek ------ 275
JÓZEF WITTLIN (ur. 1896)
Ból drzewa ------.--276
Elegia tłumacza do Homera -.....277
Pieśń wigilijna o Adamie Mickiewiczu - - - 27S Tren XX ---------- 278
Stabat Mater - .....27B
FELICJA KRUSZEWSKA (1897—1942)
Moim chłopcom -------- 279
STANISŁAW RYSZARD STANDE (1897—1940)
Ballada o nieznanym żołnierzu - - - - 279
ZOFIA BOHDANOWICZOWA (ur. 1898) .
Rozmowa --------- 3g0
WŁADYSŁAW BRONIEWSKI (ur. 1898)
Wiatraki -..... 280
Poezja ----,--.--281
Kabała ----.--.--281
Mój pogrzeb - - - - - - - - -281
Poeta i trzeźwi -------- 182
W pociągu --------- 282
Bagnet na broń -------- 282
Droga ----.-----283
Zamieć ---------- 283
Co mi tam troski --------283
A kiedy będę umierać... ------ 284
Nic więcej --------- 284
Warum ---------- 284
Ręka umarłej - - - - ----- - 284
JAK BRZECHWA (ur. 1898)
Ojczyzna ----,.----- 284
ZYGMUNT KARSKI (ur. 1898)
Ludwik Spitznagel --------285
Lina -----------285
STANISŁAW BALINSKI (ur. 1899)
Tancerka z Damaszku ------- 285
Ballada o dwóch świecach - - - - - 286
Kolęda warszawska 1939 ------ 286
Ostatnia melodia 1940 ------- 286
Śniegi napoleońskie ------- 286
Wizja ghetta --------- 287
O ziemi Nowogródzkiej ------ 287
O, kraju mój... ------.-288
Nieśmiertelna strzała - - - - - - - 289
Wędrowni muzykanci - ------ 289
Na odległość snu --------289
Anioł gasnący - ......- 290
JAN LECHON (ur. 1899)
Ballada o lordzie Byronie ------ 290
Jan Potocki --------,- 291
Mochnacki ---------291
Pani Słowacka - - - - - - -.- 292 -
Piłsudski ---------- 292
Pożegnanie „Marsylianki" ------ 293
Grób Agamcmnona ------- 294
Na śmierć Józefa Conrada -..... 294
Toast --------- - 294
Spotkanie - ..... 294
Śmierć ---------- 294
Modlitwa ---------- 295
Sprzeczka --....... 295
[Na niebo wypływają biaiych chmurek żagle...] - 295
[Stargany męką straszną zapasów nierównych...] - 295
Łakomstwo --------- 295
[To, w co tak trudno nam uwierzyć...j - 295
J STEFAN NAPIERSKI (1899—1941)
Złota maska --------- 296
WŁODZIMIERZ SLOBODNIK (ur. i9oo)
Słowik ---------- 296
Garnek mleka --------- 296
ARTUR MARIA SWINARSKI (ur. 1900)
Święty Franciszek 2 Asyżu ------ 296
IRENA TUWIM (ur. 1900)
Rue Bagneux.......-- 297
ALEKSANDER WAT (ur. 1900)
Wierzby w Ałma-Acie ------- 297
MARIAN HEMAR (ur. 1901)
Inwokacja --------- 298
Dwie ziemie święte ------- I 298
JULIAN PRZYBOŚ (ur. 1901)
Wieczór ---------- 298
MIECZYSŁAW BRAUN (ur. 1902)
Liść dębowy.....- 299
STEFAN FLUKOWSKI (ur. 1902)
Pułaski ---------- 299
WŁADYSŁAW SEBYŁA (ur. 1902)
[Nie wiem, jak myślisz. Czy błyskawicami?...] - - 299
JÓZEF CZECHOWICZ (1903—1939)
Pieśń o niedobrej burzy ------ 299
MIECZYSŁAW JASTRUN (ur. 1903)
Na sprowadzenie prochów Słowackiego - - - 300
Legenda o poecie -------- 300
JERZY LIEBERT (1904—1931)
Próba ---------- 300
Smutna wiosna --- .-./.- 301
Na fujarce --------- 301
Przed domem jarzębina ------- 301
Jurgowska karczma ------- 301
Lisy ----------- 302
Pieśń o zagładzie -------- ^oz
Rapsod żałobny -------- 303
JAN ZAHRADNIK (1904—1929)
Nikogo się nie lękam.....- - 303
ROMAN KOŁONIECKI (ur. 1905)
Biografia --.....- 303
MARIAN PIECHAL (ur. 1905)
Czas.......---. jO.j
Dno......----- 30^
STANISŁAW CIESIELCZUK (ur. 1906)
Las mnie zawołał i------- 304
KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI (ur. 1906) Kiiferlin ---------- 304
Serwus, Madonna......-- 304
WOJCIECH BĄK (ur. 1907)
Poszukiwanie --------- 305
Żelazna improwizacja ------- 305
Mój Bóg......- - - - 305
Wizja ---------- 306
Kołysanka --------- 306
STANISŁAW RYSZARD DOBRO WOLSKI (ur. 1907) Błogosławione pieśni laurowe.....306
ZDZISŁAW BRONCEL (ur. 1908)
Pożegnanie --------- 306
ALEKSANDER JANTA (ur. 1908)
Stalag........ 307
Wiersz o miłości ziemi ------- 307
MARIAN CZUCHNOWSKI (ur. 1909)
Mickiewicz paryski - -.....308
ŚWIATOPEŁK KARPlNSKI (1909—1940)
Chłopi ---------- 308
i936 - ......- - - 309
Dno........ . . - 309
Polska -.....- - - - 309 -
JÓZEF ŁOBODOWSKI (ur. 1909)
Pani Salomea --------- 309
Warszawa - - - - - - - - - 310
JERZY PACZKOWSKI (1909—1945)
Dunajcem - - - - - - ---311
Wiersz ---------- 311
Powrót Muzy --------- 312
Wiersz o starym flecie - - - - - - - 312-
WAWRZYNIEC CZEREŚNIEWSKI (ur. r9n)
Muza u żołnierza - - - - - - - - 312
KONSTANTY MIKIEWICZ (1911—1935)
Matce ----.-----313
CZESŁAW MIŁOSZ (ur. 1911)
Campo di Fiori - - - - - - - - 31;
ELŻBIETA SZEMPLIŃSKA (ur. 1911)
Do klonu na grobie ojca ------314
RYSZARD KIERSNOWSKI (ur. 1912)
Staromodna wojna -------- 314.
JERZY PIETRKIEWCZ (ur. 1916)
Graduał ---------- 314
JAN ROSTWOROWSKI (ur. 1919)
Niebieski meldunek - - - - - - - 315
Indeks tytułów i pierwszych linii wierszy - - 316 Wykaz autorów - - - " - - - - - 32^ Bibliografia.........33aMożesz dodać mnie do swojej listy ulubionych sprzedawców. Możesz to zrobić klikając na ikonkę umieszczoną poniżej. Nie zapomnij włączyć opcji subskrypcji, a na bieżąco będziesz informowany o wystawianych przeze mnie nowych przedmiotach.


ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG CZASU ZAKOŃCZENIA

ZOBACZ INNE WYSTAWIANE PRZEZE MNIE PRZEDMIOTY WEDŁUG ILOŚCI OFERT


NIE ODWOŁUJĘ OFERT, PROSZĘ POWAŻNIE PODCHODZIĆ DO LICYTACJI
WIERSZE POLSKIE WYBRANE - GRYDZEWSKI - LONDYN 1948

Cytat ze strony: http://allegro.pl/show_item.php?item=1442707347